Nieuwe routekaart Schouws toerisme Klokgelui voor Kerkbalans 6 Gemeente trekt 25 mille uit voor denktank Hoe halen we nog meer toeristen naar ons mooie eiland? Is het nog zinvol en verantwoord om meer campings aan te leggen of hotels te bouwen? Op dergelijke vragen moeten acht betrokken organisaties onder leiding van de gemeente nog dit jaar antwoord geven. Toerismewethouder Jacqueline van Burg wilde daar gisteren best een voorzetje toe geven. „Ikzelf denk meer aan kwaliteitsverbete ring dan aan groei van het aantal ac commodaties. Er zijn nog verou derde bedrijven en dan ben ik bang voor het beeld dat gasten krijgen. Dat ze dan denken: Is dit nou Schouwen-Duiveland? Diversiteit vind ik ook nodig. Minicampings bijvoorbeeld, die kwaliteit te bie den hebben." Het toeristisch beleid van de ge meente is aan revisie toe. Er zijn wel wat bijstellingen geweest, maar de basisnota 'Schouwen-Duiveland kiest voor Toerisme' is in 2004 ge schreven. Toekomst „We willen gezamenlijk werken aan een gezonde toekomst", bena drukte Van Burg. Daarom nodigt de wethouder Recron, Hiswa, de Ver eniging Hotels en Pensions, de Ve- KaBo, de VVV, het Kenniscentrum Toerisme, de Vereniging van Liever verbetering van kwaliteit dan een groeiende aantal accommodaties Strandpaviljoenhouders en de Eco nomische Impuls Zeeland uit om mee te denken. Die club moet eerst inventarise ren wat er allemaal al is en daarna per deelgebied de Schouwse kwali teiten (het DNA) beter zichtbaar maken. „Zo kun je bijvoorbeeld het Schouwse landschap terug laten komen in het ontwerp van een camping of in de inrichting van een appartement," licht ambtelijk pro jectleider Marcel van den Berge de plannen toe. Voor de inventarisatie krijgt de denktank 10.000 euro. Voor ideeën over het Schouwse DNA - 'de ver diepingsslag'- maakt de gemeente 15.000 euro vrij. Houtkoolschets De denktank krijgt dus 25 mille om voor het eind van het jaar een houtskoolschets van het nieuwe beleid te maken. In juni moet er al een soort basisvi sie met doelen en thema's liggen. In het eerste kwartaal van 2018 kan dan worden begonnen met de uit voering van de Visie Toeristische Hoofdstructuur, zoals de werktitel van de nieuwe nota over het nieuwe beleid luidt. De recreatiesector is op Schou wen goed voor 2.300 banen. De ge meente investeert een flink deel van de geïnde toeristenbelasting in fiets- wandel- ruiterpaden, ha vens, picknicktafels en andere openbare voorzieningen. IN DE REGIO Gezamenlijke dienst in Nieuwe Kerk Memphis Maniacs in De Spot OUDE GSM'S VOOR GOEDE DOEL MIJN DORP, MIJN STAD „Hoe meer mensen lopen, hoe meer mensen betrokken zijn en meeleven met de kerk. Dat is posi tief." „Heel belangrijk. Het wordt onder meer gebruikt voor onderhoud en voor de afdracht aan de landelijke kerk die daar de predikanten van betaalt. Het is onze belangrijkste inkomstenbron, buiten legaten die weieens verstrekt worden. Dat geld haal je met de zondagse collecte niet binnen." „Mensen zijn wel bereid te geven. Er zijn natuurlijk veel mensen die lid zijn maar die niet ofweinig in de kerk komen maar toch hun steentje bijdragen. Als je lid bent van de voetbalclub betaal je ook contribu tie. Nu wil ik Kerkbalans geen con tributie noemen, maar als je ergens lid van bent vraagt dat wel een of fer." „Het is heel dankbaar om te doen. Vooral omdat het een geestelijk doel steunt. En daar gaat het uit eindelijk om." Luiden de klokken van de kerk in Bruinisse normaal gesproken drie keer daags drie minuten lang, zater dag komt daar een vierde keer klok gelui bij. Met nog zo'n honderd an dere kerken in Nederland luidt de Nederlands Hervormde Gemeente in Bruinisse op die manier om 13.00 uur de jaarlijkse actie Kerkbalans in. Onder meer om de vrijwilligers een hart onder de riem te steken. Jan de Keijzer (70) is er zo eentje. Met zijn vrouw Boukje brengt hij al veertien jaar de enveloppen van Kerkbalans rond onder gemeenteleden. Met zo'n veertig andere lopers en loop sters, benadrukt De Keijzer. woensdag 18 januari 2017 SD Het toeristisch beleid van de ge meente Schouwen-Duiveland stamt uit 2004. Eind dit jaar moet er een nieuwe routekaart liggen. Ton van den Nouweland Zierikzee - Wethouder Van Burg ZIERIKZEE In de Nieuwe Kerk in Zierikzee wordt op zondag 22 ja nuari een oecume nische dienst ge houden ter gele genheid van de week van gebed voor de Eenheid. Het thema die och tend is 'Jouw hand, mijn glimlach'. En semble Waisisi onder leiding van Mar van der Veer verleent haar me dewerking. Organist is Rinus Verhage. Er wordt gecollec teerd voor vluchte lingen en de onkos ten van de dienst. Voor kinderen is er een nevendienst en er is ook een crè che aanwezig. De dienst begint om 10.00 uur en wordt uitgezonden via Radio Schouwen- Duiveland. MIDDELBURG De Memphis Mani- cas houden op vrij dagavond 20 ja nuari een try-out in poppodium De Spot in Middelburg. De Memphis Mani acs zijn al jaren niet meer weg te den ken van de bühnes van de festivals, clubs en evene menten. Als onbe twiste Masters of the Mash-Up tim meren ze ruim een decennium aan de weg. De zaal is open om 21.00 uur en de show begint om 21.30 uur. K. -y VLISSINGEN Studenten van het Shared Service Center van het Scalda College voor Techniek en Design hebben ruim 100 oude mobiele telefoons ingezameld om daarmee geld op te halen voor Cliniclowns. De leerlingen hebben in het na jaar van 2016 een project uitgevoerd bij Amels in Vlissingen, waarbij oude Nokia's vervangen werden door nieuwe smart- phones. De studenten mochten zelf een goede bestemming zoeken voor de oude telefoons. Ze werden gisteren over handigd aan Alysha Matthijssedie vorig jaar bekend werd door haar inzamelacties in Zeeland voor de Cliniclowns. FOTO LEX DE MEESTER BROUWERSHAVEN Tonnenmagazijn, 20.00 uur: Boog schieten heren Sint Jan; Yogacentrum Be happy, 16.30- 17.45 uur: Yogales Marianne van den Haak; BURGH-HAAM- STEDE Dorpshuis de Schutse, 09.30- 12.00 uur: Bridge Vrouwen van Nu, 19.00-21.30 uur: Drumband; DREISCHOR Trefpunt de Dors vloer, 14.00-17.00 uur: Volwassen Ontmoetingplaats; ELLEMEET Dorpshuis, 9.50 uur: 55 plus Yogales door Lena Span, 13.00-17.00 uur: Bil jarten; 19.30 uur: Yogales door Ingrid Geers; NIEUWERKERK Kerkcentrum Punt- 3,16.00-18.00 uur: Kliederkerk samen met kinderclub Knots; NOORDGOUWE Dorpshuis,18.30: Repetitie Muziek vereniging Con Amore; 20.00 uur Badmintonavond; NOORDWELLE Dorpshuis, 19.30 uur: Winterlezing Natuur- en Vogel wacht Schouwen- Duiveland; OOSTERLAND Dorpshuis de Oos terhof, 13.30 uur: Koersbal, 19.30 uur: Jaarvergadering vrouwenclub Sameé; RENESSE Blikmuseum de Blikvanger, 14.00- 17.00 uur: Verkoop expositie bijzon dere Pop-up boe ken aangevuld en miniatuurschoen tjes van Harrods; Dorpshuis, 9.00- 10.00 uur: Yoga Steffine, 19.30- 20.45 uur: Yoga Jacqueline Binnen dijk; SEROOSKERKE Dorpshuis, 13.00- 16.30 uur: Biljarten; SIRJANSLAND Dorpshuis, 10.00 uur: Yoga; ZIERIKZEE FiZi, 14.30 uur: Mijn naam is Courgette, 20.00 uur: Down to Earth; Yvonne's Art- house, 13.00-15.30 uur: Les in vrij teke nen of schilderen. Hoe belangrijk is het geld dat wordt opgehaald? Esme Soesman Loopt het goed? Leuk werk om te doen? Bruinisse Waarom? Jan de Keijzer. foto dirk-jan GJELTEMA

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 55