Eerste ronde in kwestie VRZ Nieuw Nian Hao krijgt 650 zitplaatsen Gul Alleen burgemeesters in bestuur veiligheidsregio 2 VEILIGHEIDSREGIO BERGMANN iü COMMENTAAR De Middelburgse burgemeester Harald Bergmann buigt voor zijn gemeenteraad en erkent dat hij slecht heeft gecommu niceerd over de problemen bij de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Door toedoen van directeur Gerrie Ruijs liep het daar orga nisatorisch helemaal fout. Er ontstond een angstcultuur. Toen dat vorig jaar aan het licht kwam, maakte het dagelijks bestuur aanvan kelijk ontwijkende en vertragende bewegingen. Onder aanvoering van de Terneuzense burgemeester Jan Lonink leek het bestuur de hand boven het hoofd van Ruijs te houden. Pas na een brandbrief van onderzoekster Letty Demmers en een keiharde waarschuwing van toezichthouder en commissaris van de koning Han Polman kwam er wat daadkracht. Gerrie Ruij s verdween snel van het to neel. Bergmann is lid van het dagelijks bestuur van de VRZ. Dat hij nu heeft toegegeven dat hij zijn gemeenteraad beter had moeten infor meren is goed, maar niet afdoende. Het scheelde maar een haartje of de hele veiligheidsorganisatie in Zeeland was tot op de werkvloer ontwricht. Met alle gevaarlijke gevolgen van dien. Dat het in de prak tijk van de calamiteitenaanpak goed bleef gaan is niet de verdienste van de bestuurders. Integendeel. Het is ondenkbaar dat geen van de Zeeuwse burgemeesters - die allemaal in de bestuurslagen van de Veiligheidsregio zitten - de grote problemen heeft zien voortwoekeren. Het heikele punt is dus niet de gebrekkige communicatie met de gemeenteraden - hoewel die zo de kans misliepen om hun burgemeesters aan te sporen tot corrigerende actie - maar het ontbreken van de bestuurskracht die nodig was om uit eigen beweging de ontwikkelingen bij de VRZ tijdig ten goede te keren. Daar moeten de betrokken burgemeesters zich voor verant woorden. Het scheelde maar een haartje of de veiligheidsorganisatie was tot op de werkvloer ontwricht GOES Het bestaande Nian Hao aan de Wijngaardstraat in Goes wil uit breiden in de Goese Polder. Het res taurant heeft nu 200 zitplaatsen en beschikt daarmee over te weinig ruimte 'om te kunnen voldoen aan de eisen die de hedendaags consu ment stelt aan de branche', staat in de onderbouwing Op de bestaande locatie kan niet goed worden uitge breid. Bovendien voldoen de par- keerfaciliteiten niet aan de locatie- eisen van het voorgestelde nieuwe restaurantconcept. Op maaiveld, onder het restau rant, komen de entreepartij en par keerplaatsen. Op de eerste verdie ping komt het restaurant met 650 zitplaatsen en een buitenterras met 300 zitplaatsen. Op de tweede verdieping komt een dakterras voor onder meer re cepties. De overige bijbehorende functies zoals kantoor-, personeels- installatie- en bergingsruimte worden verdeeld over de drie ver diepingen. Het nieuwe restaurant zal vijf af delingen krijgen, die zich elk rich ten op een bepaalde oosterse keu ken: Chinees/Indisch (buffet-res taurant), Thais, oorspronkelijk Chi- Nian Hao wil nieuw restaurant bouwen in de Goese Polder met meer faciliteiten nees diner restaurant (a la carte), Ja pans en Kantonees. Het restaurant krijgt een afhaalbuffet en gaat lunchmogelijkheden aanbieden. De hoogte van het pand bedraagt op zijn hoogste punt net geen 12 meter, de maximaal toegestane bouwhoogte op de Goese Poort. ALMANAK Een werkneemster vond een briefje van 'de baas' in de e-mail: 'Wij willen jou bedanken voor het invullen van de evaluatie van Jouw Nieuwe Werkplek. Jij bent één van de tien gelukkigen die daarvoor een taart krijgt!' De taart zou over een week bezorgd worden op kantoor. 'Jij kan dan Tip? redactie@pzc.nl lekker genieten van een over heerlijke slagroomtaart!' Ze veerde al op om het nieuws aan haar collega's te vertellen, toen haar oog op de laatste regel viel. Delen leek niet de bedoeling. 'Ben je er niet, geef dan een an dere dag door. Anders eten jouw collega's de taart misschien op!' Experiment met straatreiniging Poëzieweek in bibliotheek Verbranden kerstbomen verplaatst HAAMSTEDE De Zuidhoek wint in Skills Plus De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is een buitenbeentje in het bonte gezel schap van gemeen telijke samenwerkingsverbanden. Een wethouder die er een potje van maakt in het bestuur van pak weg de Zeeuwse Muziekschool kun je als raad vervangen door een collega-wethouder. Is het te erg, stuur hem desnoods helemaal weg. Maar voor de veiligheidsregio gaat die vlieger niet op. De wet be paalt nu eenmaal dat de burge meester in het bestuur van de vei ligheidsregio zit en niemand an ders. Opzeggen van het vertrou wen van de gemeentelijke verte genwoordiger in de veiligheidsre gio betekent per definitie het op zeggen in het vertrouwen van de burgemeester. Dat is mogelijk de verklaring waarom zo weinig Zeeuwse poli tici zich hebben vastgebeten in de crisis binnen de VRZ. Het is aan de vasthoudendheid van onder anderen de raadsleden Jeroen van Dijen (SP) en Ad van de Kreeke (D66) te danken dat de rol van het VRZ-bestuur hoog op de Middel burgse politieke agenda bleef na dat afgelopen zomer de zaak naar buiten kwam. Deze week, een jaar nadat het VRZ-bestuur opdracht gaf om de problemen te onderzoeken, debat teerde de Middelburgse gemeen teraad met burgemeester Harald Bergmann. Niet over de proble men bij de VRZ zelf, zoals het mo gelijk disfunctioneren van direc teur Gerrie Ruijs. Wel over het verzwijgen van die problemen door het VRZ-bestuur (de dertien burgemeesters in Zeeland) voor de gekozen volksvertegenwoordigers. De problemen binnen de VRZ ko men later aan bod als de gemeen teraad over alle onderzoeken be schikt. Bergmann ging maandagavond diep door het stof. Hij erkende zonder enige terughoudendheid dat hij, en daarmee ook zijn col lega-burgemeesters, fout zat door het hoogste orgaan van de ge meente niet in te lichten over die problemen. Volgens hem waren er wel concrete plannen om dat te doen, maar was het bestuur erg gefocust op de procedures en wer den ze ook nog eens doorkruist door publicaties in deze krant. Bergmann ging nog een stapje verder. Hij beloofde dat hij in het vervolg zijn gemeenteraad zal in lichten. Ook als bijvoorbeeld het bestuur van de VRZ in meerder heid vindt dat iets geheim moet blijven. In dat geval zal de Middel burgse burgemeester kiezen voor Middelburg en voor openheid naar zijn gemeenteraad. „Want ik heb een eigen verantwoordelijk heid." Door die duidelijke toezeg ging haalde Bergmann de angel uit het debat. Zwaar middel Tot nu toe heeft alleen de Middel burgse gemeenteraad een zwaar middel, een interpellatiedebat, van stal gehaald om duidelijkheid te krijgen over dat lange zwijgen van de Zeeuwse burgemeesters te genover de gemeenteraden. De twee politieke terriërs in Middel burg hebben hun gelijk binnenge haald. In andere twaalf gemeente raden wordt door bijna alle poli tieke partijen lijdzaam gewacht op wat de burgemeesters zelf aan in formatie komen brengen. Als burgemeester heb je vele wettelijke taken. Hij is formeel de baas van de brandweer in zijn gemeente en hij heeft het, zoals het in de wet staat, 'opperbevel in geval van een ramp of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan'. Ons land is verdeeld in veilig heidsregio's. De Veiligheidsre gio Zeeland (VRZ) is er daar één van en valt samen met de provinciegrenzen. VRZ omvat de brandweer, de meldkamer, bevolkingszorg, de geneeskun dige hulpverleningsorganisatie (GHOR) en risico- en crisisbe heersing. Omdat de burgemeester de op perbevelhebber bij brand- en rampenbestrijding is, bepaalt de wet dat de burgemeester het bestuur vormen. Ze kunnen formeel niet zelf een voorzitter uit hun midden kiezen. De voorzitter van de VRZ wordt bij koninklijk besluit benoemd, geschorst en ontslagen. Bij de benoeming, de schorsing en het ontslag wordt het bestuur ge hoord en de commissaris van de koning om advies gevraagd. woensdag 18 januari 2017 n REIMERSWAAL Wat is effectiever? Een aannemer vragen om straten schoon en on- kruidvrij te houden vol gens een bepaald kwali teitsniveau? Of is het beter om een aannemer precies voor te schrijven waar hij wanneer straten moet vegen? Reimers- waal onderzoekt dat door de gemeente dit jaar in een oostelijk en westelijk deel te knippen. Beide rayons hebben een eigen aannemer en werkwijze. ZIERIKZEE Tijdens de Poëzieweek worden er op donderdag 26 januari om 14.00 uur in de bibliotheek van Zie- rikzee humoristische ge dichten voorgedragen. Zaterdag 28 januari, van 10.00 uur tot 13.30 uur, verzorgt het muzikale duo 'Hoed en de Rand' een optreden in de biblio theek. Hoed en de Rand zingt eigen nummers en op muziek gezette ge dichten. Ze spelen ook op gitaar en accordeon. SEROOSKERKE Wie afgelopen vrijdag avond de kerstboomver branding van Seroos- kerke dacht te hebben gemist, kan opgelucht ademhalen: het dorps feest is door het slechte weer verplaatst naar van avond. De dennenbomen gaan om 19.00 uur in de fik op het plaatselijke sportveld. De jeugd brandweer van Westen- schouwen is aanwezig voor de veiligheid. De Zuidhoek in Zierik- zee heeft gisteren in Burgh-Haamstede de eerste Skills Pluswed strijd in Nederland ge wonnen, in de categorie groenvoorziening. In de categorie catering sleepte het team van Pare Spelderholt uit Beekbergen de eerste plek in de wacht. ZEELAND 7 Politieke Als eerste burgemeester gaf Harald Bergmann (Middel burg) toe dat hij steken heeft laten vallen bij het in formeren van de gemeente raad over de problemen bij de Veiligheidsregio Zeeland. Hij heeft beterschap be loofd. De vraag is of de an dere burgemeesters zijn voorbeeld volgen. Emile Calon en Theo Giele

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 54