De onterfde echtgenoot 7 WAARVAN AKTE Het dak op HANDIG Informatieve websites gewekte stroom, maar je kan de volle dige 2t procent btw over materiaal en installatiekosten terugvragen. Daar voor moet je het formulier 'Opgaaf startende ondernemer' van de Belas tingdienst invullen en aangifte doen. Op zonnepanelen.net vind je hier voor een stappenplan. Wie erg handig is, kan het zelf doen. Maar dat vergt wel de no dige kennis en vaardigheden. Je krijgt onder meer te maken met aanschaf, montage, dakdoorvoer, bekabeling en de aardlekautomaat in de meterkast. Geen simpele klus dus. De meeste mensen zullen de installatie dan ook aan experts overlaten. Op een site als zonnepanelen.net vind je installateurs en/of een totaal pakket van materiaal en installatie. Maar het is ook mogelijk om het col lectief te doen. Bij de Consumenten bond kun je je bijvoorbeeld inschrij ven voor het Zonnecollectief, een sa menwerking met Vereniging Eigen Huis voor compleet geïnstalleerde zonnestroomsystemen. Dat scheelt in de kosten, maar ook in het geregel. Veel is al voor je uitgezocht en door controle op leveranciers, materiaal en installatie loop je minder risico. Laten installeren leidt uiteraard tot hogere kosten en een lan gere terugverdientijd, maar die is goed uit te rekenen. Eenmaal ge plaatst, begin je direct met terugver- SCHUUR dienen: de energierekening gaat om laag. Let wel: die verdwijnt niet volle dig. Je betaalt nog altijd vastrecht (het standaard maandbedrag voor de leve ring van energie) en natuurlijk de kosten voor gasverbruik of stadsver warming. In het eerder genoemde voorbeeld kost de installatie van 16 zonnepanelen 5.350 euro. De bespa ring op de jaarlijkse stroomrekening van 3.400 kWh bedraagt circa 700 euro per jaar (Marktscan 2016). Dat betekent dat je de investering na on geveer 7,5 jaar terugverdient. Dat is wel berekend op een optimale situa tie. Niet elk dak is 100 procent ge schikt en panelen verliezen per jaar zo'n 0,6 procent van hun rendement. In de praktijk is een terugverdien tijd van 8 tot 12 jaar daarom realisti scher. Daarna wordt het echt verdie nen, want je mag er vanuit gaan dat de installatie een levensduur heeft van zeker 25 jaar. In die tijd zal de om vormer (levensduur 10-15 jaar) een keer moeten worden vervangen (max. 1.000 euro) en maak je mogelijk wat kosten voor onderhoud (schoon maak) als je dat uitbesteedt. Al met al leveren zonnepanelen over 25 jaar globaal een rendement op van zeker 6 procent. Afgezet tegen de huidige lage spaarrentes lijkt dat een investering die minstens het overwe gen waard is. De notaris Hoe ga ik dit vertellen? Een telefoontje, brief of mailtje is te onpersoonlijk, te bot. Nee, dit moet ik doen in een ge sprek van mens tot mens. Dus nodig ik hem uit om nogmaals naar mijn kantoor te komen. Daar zit hij, aan mijn bureau, een kersverse weduwnaar. Relatief jong, ergens midden vijf tig. Zijn vrouw is enkele weken geleden overle den en heeft hem achtergelaten met twee jongvolwassen kinderen. Hij heeft mij bena derd voor de afhandeling van de erfenis. Zijn vrouw en hij hebben destijds een testa ment op laten ma ken. Niets bijzon ders. Maar bij de ge bruikelijke routine controle in het Cen traal Testamenten Register zie ik dat er nog een testament is, opgemaakt jaren na het eerste testa ment. Daar heeft hij mij niets van verteld. Wat daar in staat, kan ik niet zien. Als ik het heb opgevraagd, blijkt dat de overleden echtgenote hem heeft onterfd. Ze waren in gemeenschap van goede ren getrouwd, dus hij krijgt gewoon zijn helft van de gemeenschap. Maar het (kinds)deel in haar helft gaat niet naar hem, maar naar de kin deren. Ik ben voorbereid op een heftige reactie, maar hij haalt berustend de schouders op. Hij had zoiets wel verwacht, zegt hij. En vertelt me het verhaal van hun huwelijk. Nu pas hoor ik dat zijn echtgenote zelfmoord heeft gepleegd, na een getormenteerd leven. Ze was geestelijk labiel, is diverse keren opgenomen geweest en ook meermaals bij hem weggelopen. Dan bleef ze maanden weg zonder dat iemand wist waar ze uithing. Soms kreeg hij opeens een brief van een ad vocaat waarin ze een echtscheiding aanvroeg. Maar als het dan weer beter met haar ging, kwam ze terug en trok ze het scheidingsver- zoek weer in. Het testament waarin ze hem heeft onterft, is in zo'n periode van labiliteit opgemaakt. Dat ziet hij direct aan de datum. Ze heeft het gedaan om hem te treffen, denkt hij. Om hem iets betaald te zetten waarvan zij, in haar waan, overtuigd was dat hij het haar had aangedaan. „Maar ik heb haar nooit iets aangedaan", bezweert hij. „Het was haar ziekte. Als ze in goeden doen was, was het een geweldige, lieve vrouw, voor mij en de kin deren. Maar als ze het te pakken had, kon ze ontzettend gemeen zijn. Het vervelende was dat iemand die haar niet kende nooit aan haar kon merken hoe ziek ze was." Ik vertel hem dat hij het testament van zijn vrouw misschien kan aanvechten, maar dat dat een lange weg zal zijn. Hij zal moeten aanto nen dat ze niet bij haar verstand was toen ze het liet opmaken. Maar daar voelt hij niets voor. „Zij heeft eindelijk haar rust gevonden, ik de mijne." —Johan Nebbeling Nog een testament? Ach, hij had zoiets wel verwacht woensdag 18 januari 2017 GO zonnepanelen.net, onafhankelijk advies platform voor consu menten en zakelijke gebruikers. milieucentraal.nl, voorlichtingsorgani satie met onder meer dakcheck als onder deel van een gratis adviesmodule. Consumenten- bond.nl, specifiek het onderdeel zonne- collectief. Zonnepanelen weetjes.nl, voor vrij blijvende offertes en vergelijkingen. Zonbewust.nl, deso- larstudio.nl en ze- kergroen.nl voor de mogelijkheden om de investering als maan delijks betaalplan aan te gaan. Feitelijk een lening voor de aanschaf van zonne panelen. Wek zelf je energie op en laat je maandelijkse lasten dalen. ILLUSTRATIE VIJSELAAR EN SIXMA 5 Zelf installeren of laten doen? 6 Wat levert het op? Arjaan Peree uit Amersfoort haalde in 2012 de zon in huis. „We kochten een nieuw huis en wilden al langer zonnepanelen. Wat ook hielp was een subsi dieregeling." De investering be droeg 4.100 euro. De offerte werd aangevraagd bij een be drijf dat op basis van satelliet foto's aanbiedingen doet. „Erg handig, want we woonden er nog niet. Het dak van de schuur bleek perfect te liggen. Gehele dag zon en ruimte voor zes panelen. Adres invullen op de website, voorstel via de mail, paar keer schakelen en een af spraak gemaakt." De installatie was een halve dag werk. „We hoopten een derde van het energieverbruik op te wekken, met een terugverdientijd van zo'n 12 jaar. Daarna is de stroomprijs gedaald, dus dat gaat wat langer duren. En we hebben er wat stroomverbrui kers bij: twee kinderen en twee plugin hybrides. Maar bijna alle lampen zijn vervangen door led en we hebben nu een zuinigere droger en vaatwasser." Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Mail naar goederaad@persgroep.nl. Volgende week behandelen een selectie van de binnenkomende vragen en reacties. Een waargebeurd voorval uit een notarispraktijk Bovenstaand verhaal is echt gebeurd. Vanwege beroepsgeheim zijn de namen van de betrokkenen niet vermeld. Reageren? johan.nebbeling@persgroep.nl kd

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 48