De euro als stembiljet 44 Nuna wagen beste voor de baby 2 ROLAND DUONG Erfenis Je kind onterven? Dat kan in je testament. Maar een kind houdt altijd recht op zijn 'legitieme portie': een geldbedrag van ongeveer de helft van het wettelijk erfdeel. „Een paardenmiddel", vindt Lucienne van der Geld. Column Het tij dperk waarin we de hele planeet kunnen inwikkelen met het afval van onze energieopwekking en plastic productie. Zon dag, in het laatste deel van de tv-serie De Prijsvech ter, heb ik een uitgebreid interview met de hoofd onderzoeker van het Antropoceen, Jan Zalaciewisz. Hij brengt een uitermate pessimistische bood schap. Als we op deze voet verder consumeren, doen we mogelijk ons als mensheid de das om. Ik ben niet zo somber als deze wetenschapper. Ja, we zetten de aarde in de uitverkoop met onze obsessie voor meer consumeren voor minder geld. Maar we kunnen de planeet ook weer beter maken. Elke dag kunnen we weer een keuze maken voor de wereld waarin we willen leven. Met onze portemonnee. Onze euro is een stembiljet waar mee je in de winkelstraat een stem kan uitbrengen. Willen we leven in land waarin uiteindelijk ieder een wordt gemangeld in een voortdurende race naar de bodemprijs? Of steunen we kwaliteit en leefbare lonen voor iedereen? Natuurlijk zijn er veel mensen die moeten rondkomen met een krappe beurs. Maar er zijn ook genoeg Nederlan ders die meer kunnen betalen dan het dagelijkse brood en een dak boven het hoofd. Er zijn genoeg Nederlanders die verantwoorde lijkheid kunnen nemen voor de euro's die worden uitgegeven aan iets extra's. Het is niet makkelijk. Kopen in kleine zaakjes is duur en het is niet al tijd beter. Je weet vaak niet of het extra geld dat je betaalt, de kwaliteit ook daadwerkelijk beter maakt of dat het enkel verdwijnt in de zak van de slimme handelaar. Daar komt nog bij: idea listisch shoppen is vol gens mij kansloos. Men sen kopen misschien af en toe wat om hun geweten te sussen, maar het overgrote deel van de mensheid koopt dingen die ze nodig hebben of die ze hartstochtelijk begeren. En daarom hebben we hulp nodig uit onver wachte hoek. Multinationals moeten ons helpen een leefbare maatschappij te maken. Misschien verrassend om dat te verwachten van de partij die de race to the bottom heeft ingezet. Maar multina tionals kunnen als geen ander inspelen op onze behoeftes en begeertes. Zij hebben ook de macht en kennis om ons betere en eerlijke spullen voor te schotelen. De baas van sportmerk Under Armour heeft recentelijk gezegd dat het bedrijf weer spul len wil maken in de Verenigde Staten om banen te scheppen voor de eigen middenklasse. Als multinationals hard kunnen maken dat zij met hun keuzes ook Nederlandse burgers voor uit willen helpen, kunnen wij met onze euro's op dit merk stemmen en daarmee de concurrentie dwingen dat ook zij maatschappelijke verantwoor delijkheid nemen. Multinationals hebben met hun macht en kennis een cruciale rol te spelen in de omslag naar een duurzame maatschappij. We zul len ze hard nodig hebben. Gezond wantrouwen past daarbij, maar dat moet niet omslaan in scepsis. Cynisme is een luxe die we ons niet meer kunnen veroorloven. Multinationals hebben de macht om ons eerlijke spullen te leveren PRIJSPEIL TEST 1,2,3 Na een vechtschei- ding verwaterde het contact van de Zeeuwse meneer Van B. met zijn twee dochters. „Zijn jongste kleindochter hebben we nooit ont moet, zijn dochters kwamen zelfs niet op zijn uitvaart", zegt de we duwe uit zijn tweede huwelijk, waar na bijna 35 jaar een einde aan kwam door zijn overlijden. In zijn testament, opgesteld na het aangaan van dat tweede huwelijk, be deelde hij de dochters ieder met i/50ste deel van zijn nalatenschap; kregen ze toch wat. De rest ging naar zijn tweede echtgenote en de twee zonen die hij met haar kreeg. Maar na zijn dood eisten de dochters hun le gitieme portie op. „Geen tonnen, maar toch een leuk bedrag", aldus mevrouw Van B. (64), die executeur is van haar mans testament. „Dat krijgen ze pas als ik zelf dood ben, Ze krijgen het pas als ik dood ben, maar die schuld blijft staan. Dat voelt heel oneerlijk. maar de schuld blijft staan. Mijn zo nen draaien daar straks voor op. Dat voelt heel oneerlijk." Lucienne van der Geld, directeur van de landelijke kennisorganisatie Netwerk Notarissen en docent nota rieel recht aan de Radboud Universi teit in Nijmegen, herkent het verhaal. „De wetgever vindt dat kinderen nooit helemaal met lege handen mo gen staan", legt zij uit. „Het is een be schermingsconstructie, waarvan je je overigens kunt afvragen of die nog wel van deze tijd is." Bedelstaf De legitieme portie dateert uit tijden dat familiebanden hecht waren en kinderen zonder erfdeel een groot ri sico liepen tot de bedelstaf te verval len. Van der Geld: „Het idee erachter was dat kinderen niet behoeftig mochten worden, omdat ze dan ten laste van de gemeenschap zouden vallen. Het was ook bedoeld om ruzie in de familie en beïnvloeding van ou ders door derden - 'onterf die ont aarde dochter met haar buitenechte lijk kind toch' - te voorkomen." De meeste argumenten vóór tellen vandaag de dag amper nog, meent Van der Geld. „Als notarissen zien wij bijvoorbeeld dat de legitieme portie eerder tot ruzie kan leiden dan dat het de familieband versterkt. Het is een potentiële splijtzwam. Niet al leen omdat er scheve gezichten tus sen kinderen ontstaan, maar ook om dat een beroep op de legitieme portie de afwikkeling van een erfenis lang lam kan leggen. Een onterfd kind heeft vijfjaar de tijd om zijn legi- ERFDEEL De legitieme portie... "h woensdag 18 januari 2017 Roland Duong, de nieuwsgierigste man van Nederland, proeft en test producten. We zijn in het Antropoceen aangeland. Reageren? roland.duong@persgroep.nl GO Ze moeten het toch eens mee maken. Naar buiten en krab belen maar. Nijdam jr. glij- ijzers mt. 24-34 Jknsport.nl €19,94 Topschaatsen.nl €21,85 Bol.com €22,89 (alle incl. verzen ding) Schaatsmuts Janvander- hoorn.nl €8,00 Vvvzuidwestfries- land.com €8,45 Fryskekadoos.nl €14,90 (alle incl. verzen ding) Nesquik 500 gr. Jumbo €1,96 Plus €2,09 AH €2,09 Ook last van keuzestress tijdens je zoektocht langs internetwarenhuizen en prijsstunters? Geld&Goed helpt een handje, met deze week een vergelijkend warenonderzoek van kin derwagens. Een kinderwagen is een hele aanschaf voor jonge ouders. Als je even niet oplet ben je zo 1.000 euro verder. Maar het kan ook voor de helft. De Consumenten bond heeft de beste kinderwagens en die met de gunstigste prijs- kwaliteitverhouding op een rijtje gezet. De 3-in-1 wagen is de ideale start voor de meeste ouders. Hij wordt ook wel combi wagen genoemd omdat het kind er vanaf de ge boorte in kan. Er kan een reiswieg, zitje of au tostoeltje op. Onderde len zoals zonnekap, be- nensteun en duwstang zijn meestal instelbaar. Deze combiwagens worden de laatste jaren steeds lichter en kleiner en groeien zo richting de buggy. Probeer in de winkel een paar wandelwa gens. Is de duwstang hoog genoeg, klapt de wagen handig in en uit? 'Ik onterf (...maar je houdt je legitieme portie) Johan Nebbeling 44 —weduwe Van B. ...is dat deel van de nalatenschap waar kinderen altijd recht op hebben, ook al zijn ze testa mentair onterfd. Het is altijd een geldbedrag en be treft nooit goederen. De legitieme portie is ongeveer de helft van het bedrag (in geld en goederen) van een normaal erf deel. Kinderen moe ten hun legitieme portie claimen bin nen 5 jaar na het overlijden van de ouder en in som mige gevallen al bin nen 3 jaar na het overlijden. <D O 3 O

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 43