Geld provincie voor opknappen bedrijfszones Niets mis met strenge controle scheepswerf Meer overslag in de haven van Antwerpen 8 stroperig maar de methode om de fosfor uit de tonnen slikte halen werkt. Het komt goed, maar wie draait opvoorde kosten SANERING THERMPHOS De sanering van de failliete fosforfabriek Thermphos verloopt Het provinciebestuur hecht er veel waarde aan dat gedateerde bedrij venterreinen weer levendige gebie den worden. Daarmee verbetert het vestigingsklimaat van Zeeland. Vorig jaar is daarom een subsidie regeling in het leven geroepen: het Fonds Impuls Bedrijventerreinen. Gemeenten kunnen daar een be roep op doen, als ze aan de eisen voldoen. De eerste subsidieronde leverde zeven aanvragen op: drie van de gemeente Tholen, twee van Terneuzen, een uit Goes en een uit Vlissingen. De aanvragen uit Goes en Vlissingen zijn voorlopig afge wezen, omdat ze nog niet zijn op genomen in een regionaal bedrij- venprogramma. Ook twee Thoolse projecten voldeden niet aan de voorwaarden. Tholen krijgt wel ruim 180.000 euro voor de Paas dijkweg in Poortvliet. Daar worden vervallen bedrijfsloodsen gesloopt om plaats te maken voor woning bouw. In Terneuzen zijn twee pro jecten gehonoreerd. Naar bedrij venterrein Terneuzen-Zuid in de Koegorspolder gaat 308.000 euro. Daar wordt het beoogde veilig- heidsoefencentrum beduidend minder groot dan verwacht. Het is de bedoeling het vrijkomende ge bied opnieuw in te richten, zodat het geschikt wordt voor reguliere bedrijven. Op bedrijventerrein Handelspoort, in de kern van Ter neuzen, wordt de infrastructuur verbeterd. De provincie draagt daar bijna anderhalve ton aan bij. De provincie is aangenaam ver rast door de animo voor de regeling. Dit jaar volgt dan ook een tweede ronde. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar. Scheepswerf Reimerswaal in Hans- weert moet zich gewoon aan de re gels houden. Het provinciebestuur wijst de klachten van het bedrijf over te strenge controles van de hand. De directeur van de werf heeft zich vorige maand bij Gedepu teerde Staten beklaagd over RUD Zeeland, de controlerende instantie namens de provincie. Die treedt de laatste tijd strikt op tegen overtre dingen van onder meer de milieu vergunning. Dat heeft meerdere malen geleid tot waarschuwingen en lasten onder dwangsom. Vol gens de directeur gaat het om zaken waar voorheen niet tegen werd op getreden en slaat RUD Zeeland nu door. Hij stelt dat het bedrijf uit Hans- weert is weggepest door 'drie no toire klagers'. Later dit jaar zal de werf verhuizen naar Vlissingen- Oost. Tot die tijd zou de situatie in Hansweert dan ook moeten wor den gedoogd, aldus de werf. Het provinciebestuur heeft het bedrijf laten weten dat het geen aanleiding ziet RUD Zeeland 'ter verantwoording te roepen'. RUD doet gewoon haar werk en volgt het beleid van de provincie. Dat blijkt uit de definitieve jaarcij fers die het havenbedrijf gisteren heeft bekendgemaakt. Vooral de containeroverslag is fors toegeno men: met 4,1 procent naar 117 mil joen ton. Met ruim 10 miljoen TEU (standaard containermaat) bereikt de haven een record. Er waren ook minnen. Er werd minder conventi oneel stukgoed (min 2 procent) en droge bulk (min 9,1 procent) aan- en afgevoerd. Ook het roll-on-roll- of-verkeer nam af, met 1,8 pro cent. Er werden 2,8 procent minder auto's behandeld. Antwerpen heeft ook last van de ingezakte oliemarkt. De aan- en afvoer van ruwe aardolie kelderde met 17,4 procent naar bijna 4 miljoen ton. De definitieve cijfers wijken marginaal af van de voorlo pige cijfers die het havenbedrijf eer der publiceerde. De grootste groeier in de zuid westelijke Delta is de haven van Gent, die dit jaar een uitzonderlijke hoge plus van 9,8 procent maakte. Zeeland Seaports voorziet 2 procent groei, de haven van Rotterdam staat op een verlies van rond de 2 pro cent. Wie een beter idee heeft, komt maar een emmertje fosfor halen", knipoogt be stuurder Dick Engelhardt van Van Citters Beheer, de sanerings- bv van Zeeland Seaports. Het is koud, maar helder weer. Het desolate terrein van de enige en laatste Europese fosforfabriek baadt in een waterig winterzon netje. Achter het kantoor parkeert een busje. De chauffeur neemt zo dadelijk een handvol verslagge vers van de regionale media mee voor een rondleiding. Van Citters Beheer (VCB) en aannemer Decontamination Ser vices (DS) gunnen het journaille vandaag een kijkje in de keu ken. Het busje boemelt voorbij 'de kathedraal', waar tot 2012 fosfo- rerts - de grondstof - werd opge slagen. Een grote witte loods met een zadeldak. Daarna volgt een woud van blokkendozen, tanks en leidingen, waaruit het voormalige ovenhuis als industriële wolken krabber oprijst. Op een steenworp afstand kringelt waterdamp uit een schoorsteen van de zuurfa- briek. Dat duidt op activiteit. En inderdaad, behelmde man nen in aluminiumkleurige be- schermingspakken zijn in en rond blauwe containers aan het werk. Met de filterinstallatie, het persen van fosforslik en de verbranding van fosforhoudende restanten in een zogeheten calcineeroven. Aannemer DS heeft pal naast de opslagtanks, waarin de bulk van de nog te verwerken 2.375 van in totaal 3.400 ton fosforslik is sa mengebracht, in de open lucht een verwerkingsfabriekje ge bouwd. Doel was zo'n installatie in het ovenhuis op te bouwen, maar de vondst van asbest in het gebouw gooide roet in het eten. Eind mei 2015 begon de grote schoonmaak. Opleverdata werden steeds niet gehaald. De 38,5 mil joen euro die de curatoren uit de boedelopbrengst beschikbaar stel den voor fase één (het fosforveilig stellen), zijn grotendeels opge soupeerd. Alleen DS heeft finan cieel nog speelruimte, de provin cie die zich garant stelde voor de beheerskosten, moet sinds enkele maanden bloeden. Zeven ton per maand hoest ze aan beheerskos ten op. Dat gaat de draagkracht van de armlastige provincie ver te boven. Morrend legden Provinci ale Staten vorig week nog eens 2,5 miljoen euro op tafel. Ze hebben weinig keus. Maar, de provincie eist wel dat er eind maart een plan met een keiharde einddatum ligt. Kortom, de politieke druk is hoog. „Die druk mag echter niet leiden tot onveiligheid bij de sanering", benadrukt Engelhardt. Het probleem heet fosfor, een uiterst gevaarlijk goedje. Het is giftig en ontvlambaar. Het ont brandt spontaan als het met zuur stof in aanraking komt. Dat hark je niet zomaar uit een leiding. „We draaiden ergens een schroefje uit. Daar zat kennelijk wat fosfor aan. Spontaan vloog de boormachine in brand", verhaalt technoloog Dirk Vermaire, een Thermphos-man die nu voor VCB werkt. Er doen tal van verha len de ronde. Bijvoorbeeld van een medewerker die zijn toe gangspasje liet vallen, het op- woensdag 18 januari 2017 PG De provincie steekt ruim zes ton in het opknappen van verou derde bedrijventerreinen. Het gaat om Terneuzen-Zuid (Koe- gorsstraat), Handelspoort in Terneuzen en de Paasdijkweg in Poortvliet. Rolf Bosboom Terneuzen Rolf Bosboom Hansweert De overslag van goederen in de haven van Antwerpen is met 2,7 procent gegroeid naar ruim 214 miljoen ton. Frank Balkenende Antwerpen De grote schoonmaak bij Thermphos begon in mei 2015. Het is nog onduidelijk wanneer de klus is geklaard. FOTO THERMPHOS Wie een beter ie Frank Balkenende Vlissingen-Oost

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 36