Camping De Schotsman renoveert II 5 97.000 boetes in Zeeland Vier auto's tegen elkaar 112 NIEUWS Trucker rijdt tegen gevel Als eerste zijn de verschillende bouwwerken aan de beurt waarin momenteel voorzieningen als de receptie en snackbar te vinden zijn. Op het kampeerterrein aan de Schotsmanweg moet volgende winter één centrumgebouw verrij zen met daarin de receptie, een re creatieruimte, zwembad, restau rant, snackbar en supermarkt. Later gaan ook de recreatiewoningen te gen de vlakte. Daarvoor in de plaats worden 65 huisjes gebouwd. Verder zijn er plannen om een groepsac- commodatie en een surf- en zeil- centrum neer te zetten. De renovatie van camping De Schotsman is nodig omdat de be staande gebouwen verouderd zijn. Het grootste deel van de vakantie huizen en bijgebouwen is in de ja ren zeventig neergezet en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Om de overlast voor campinggas- ten zoveel mogelijk te beperken, wil Den Ouden het centrumge bouw in de winter van 2017 en 2018 bouwen. Er is één probleem: het bestemmingsplan. De renovatie die Den Ouden voor ogen heeft, wijkt op alle vlakken af van de afmetin gen, oppervlakten, locaties en be schrijvingen die in het bestem mingsplan staan. Het grootste deel van de vakantiehuizen en bijgebouwen stamt uit de jaren zeventig Het bestemmingsplan stamt uit 1991 en is na 26 jaar behoorlijk geda teerd. De gemeente Noord-Beveland was al voornemens om dit jaar een nieuw plan op te stellen en wil de nieuwbouw daarin opnemen. Het lukt waarschijnlijk niet om de pro cedure af te ronden voordat de bouw van de het centrumgebouw begint, maar burgemeester en wet houders willen toch een omge vingsvergunning verlenen. Het ri sico hierbij is dat de vergunning niet in stand blijft wanneer er be zwaren worden ingediend. De bouw van de vakantiehuizen, groepsaccommodatie en het surf en zeilcentrum volgt wel pas nadat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld. Parkmanager Julien den Ouden verblijft momenteel in het buiten land en kon niet reageren. initiatiefnemers van het referen dum over het verdrag met Oe kraïne. Dinsdagavond staat hij in hotel Arion in Vlissingen tegenover zo'n zestig mensen om uit te leggen waarom ze op 15 maart op zijn partij moeten stemmen. „We zijn een land geworden van vergaderaars, kletsers en bureaucraten", vertelt hij gloedvol. „Te veel ge- Zijn interesse in de Ne derlandse geschiede nis en literatuur bracht hem eerder naar Veere en Middel burg. „Ik zit in hetzelfde stu dentendispuut als Herman Gorter die Mei heeft ge schreven", vertelt Thierry Baudet trots. „Dat speelt deels in Veere." Maar de lijsttrekker van Forum voor Democratie is niet naar Vlissingen gekomen om daarover te vertellen. „Wij hebben het gevoel dat het helemaal de verkeerde kant op gaat in dit land." De meeste kennen hem als één van de allen wat meebetalen aan het ver lies? Geef Zeeland compensatie." Baudet stoort zich aan het Haagse Randstad-denken. „Het is alsof provincies er een beetje bijbunge- len. Maar daar komt juist de kracht vandaan. We moeten niet naar steeds groter en groter. Daarom ben ik tegen een nationale politie, of te- Het is alsof provincies er een beetje bij bungelen gen een fusie van Middelburg en Vlissingen. Waanzin. Je moet de menselijke maat houden; klein schaligheid is veel efficiënter." Dat Randstad-denken treft vol gens Baudet niet alleen Zeeland. „Kijk naar hoe we omgaan met het gasdebat in Groningen. Minister Kamp krijgt een budget. 90 procent ervan gaat op aan vergaderen. Dat is wat de hele tijd gebeurt. Het partij- kartel in Nederland - waar 10.000 mensen deel van uitmaken - moet worden gestopt. We moeten krach ten van beneden af naar boven la ten komen." Hoe? „Met referenda natuurlijk. Democratie dichtbij de burgers zelf. Mensen moeten mee kunnen be slissen, ook op buurt- en wijkni veau. Vlissingen heeft een CDA- burgemeester uit Limburg. Wat is dat voor iets? Zo iemand moet toch van hier komen? Als je hier verkie zingen zou houden, verwacht ik niet dat hij zal worden gekozen." De zaal applaudisseert. „Steun ons", roept Baudet zijn toehoorders op. En niet alleen bij de Kamerver kiezingen. Want in 2018 wil Forum voor Democratie meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. „Ook in Zeeland." richt op de Randstad. Den Haag laat Zeeland in de kou staan. Daar moet een eind aan komen." Hij is het helemaal eens met de visie van oud-premier Jan-Peter Balkenende. Die schreef vorige zo mer een rapport over het versterken van de Zeeuwse economie. „We moeten meer investeren in Zee land", houdt Baudet zijn publiek voor. „Omdat ik denk dat het een gebied is met veel potentie. Nu trekken veel mensen weg. Dat moet niet. Een Bèta-college of technische universiteit vind ik een goed idee. Nederland heeft behoefte aan meer mensen die kunnen rekenen, dan aan mensen die kunnen ouwehoe ren, zoals ik." Den Haag moet er wel de centen voor op tafel leggen, vindt hij. Toe hoorders in de zaal knikken. Een ander heet hangijzer, de Wester- scheldetunnel, mag zo langzamer hand van Baudet tolvrij worden. „Ja, ik weet het, dat kost 500 mil joen. De tunnel is van de provincie, dus dan moet die maar wat effi ciënter gaan werken. Als dat niet voldoende geld oplevert? Dan kun je kijken of de helft van de tol eraf kan." En de kern cen trale Bors- sele? Moet die dicht? „Zeker niet. Maar Nederland krijgt wel zo'n 3 procent van zijn ener gie uit die cen trale. Zeeland levert dus aan Nederland. Dan mogen we toch met zijn woensdag 18 januari 2017 PC VLISSINGEN Flitspalen in Zeeland hebben vorig jaar 97.409 overtredingen vast gelegd. 94.459 keer voor te hard rijden en 2.950 keer voor rijden door rood licht. De flitspaal bij Oost burg en Draaiburg stak met een flitsaantal van 24.909 keer ver boven de rest uit. Alle geflitste weggebrui kers reden daar te hard. Veel bestuurders reden te hard voorbij de flitspaal op de N57 op Schouwen-Dui- veland: 20.259 keer. Lan delijk werden er 9,4 miljoen boetes uitgedeeld. Baudet stoort zich aan het Haagse Randstad-denken MIDDELBURG Een vracht wagen is gisterochtend in het centrum van Middel burg tegen de gevel van een winkel in kleding en cadeau-artikelen gereden. De chauffeur was onwel geworden. Het ongeluk ge beurde rond 08.10 uur bij de kruising van de Lange- viele met de Beenhouwers singel. De gevel van de winkel (een hoekpand), raakte flink beschadigd. Ook een verkeersbord sneuvelde bij het ongeluk. De vrachtwagenchauffeur is met spoed per ambu lance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen is weggehaald door ber gingsbedrijf Kuzee. WILHELMINADORP Op de Deltaweg ter hoogte van Wilhelminadorp zijn gister ochtend vier auto's met el kaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor acht bij de stop lichten bij de Langeweg. De hulpdiensten waren opge roepen omdat er sprake zou zijn van beknelling, maar dat bleek later niet het geval te zijn. Niemand is gewond geraakt. Het verkeer in de richting van Goes is omgeleid via de parallelweg. Dat leverde vanaf de Zandkreeksluis verkeershinder op. Ber gingsbedrijf De Moor heeft drie van de vier voertuigen moeten wegslepen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Bijna alle vakantiehuizen en voorzieningen op camping De Schotsman in Kamperland ver dwijnen. Tijdelijk dan, want park manager Julien den Ouden wil het kampeerterrein met nieuw bouw weer toekomstbestendig maken. Ellen Jobse Kamperland Nederland is een land van verga deraars. Dat moet stoppen, vindt lijsttrekker Thierry Baudet van Forum voor Democratie. In hotel Arion in Vlissingen zei hij dat Den Haag meer moet doen voor Zeeland. Jeffrey Kutterink M Thierry Baudet. foto ruben oreel Vlissingen - Thierry Baudet

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 33