II II II II 'Burgemeesters hebben twee petten op' Directeurscrisis overviel gemeenteraden 3 De gemeenteraad en het college van B en W moeten, al dan niet vertrouwelijk, geïnformeerd worden bij (te voorziene) problemen, zoals bijvoorbeeld bijdeVRZ Iedere gemeenteraad en iedere burgemeester heeft hierin een eigen lijn, weging en eigen verantwoordelijkheid Je moet raad en college zo vroeg en zo goed mogelijk informeren als er problemen zijn of als je problemen voorziet. Als het moet vertrouwelijk Ik ben er voor dit pro-actief te doen, maar er zijn omstandigheden die dat kunnen beperken. Dan kan onder opleggen van geheimhouding de vereiste informatie worden verstrekt Eind deze maand komt het rapport uit over het functio neren van de Veiligheidsre gio Zeeland. De manier waarop de informatie in de kwestie van di recteur Gerrie Ruijs is gedeeld zal daarbij aandacht krijgen, zegt voorzitter Jan Lonink. „Achteraf kun je je afVragen ofwe de gemeenteraden in een eerder stadium informatie over het proces hadden kunnen geven. Had dat eer der gekund? Had dat eerder gemoe ten?" Maar als het VRZ-bestuur de ge meenteraden in het voorjaar - al dan niet vertrouwelijk - had geïn formeerd over het feit dat twee on derzoeken liepen, waren er onge twijfeld vragen over de inhoud ge komen. Lonink: „In dit specifieke geval gaat het om een personeels kwestie. Privacy en persoonlijke le vensfeer zijn dan aan de orde. En de juridische adviezen waren duide lijk: de schadevergoeding loopt hoog op als je personen gaat be schadigen." De veiligheidsregio is een bijzon dere gemeenschappelijke regeling. Het is de enige waar burgemeesters er niet alleen voor hun eigen ge meente zitten maar ook een geza menlijke verantwoordelijkheid hebben voor de hele veiligheidsre gio, voor heel Zeeland dus. Lonink: „Ze hebben twee petten op." Dat over gevoelige kwesties bin nen het VRZ-bestuur de burge meesters afspraken maken over in formatieverstrekking is evident. Maar dat betekent volgens Lonink niet dat burgemeesters geen enkele speelruimte hebben. „De een is for meler dan de ander. Het kan dus zijn dat burgemeesters een ver schillende positie innemen." De publicatie in de PZC over kritiek op VRZ-di- recteur Gerrie Ruijs op vrijdag 24 juni, kwam net voor dat het bestuur de medewer kers en de gemeenteraden wilde informeren. Dat stond in het feitenrelaas dat de gemeen teraden in juli kregen. Raadsle den werden totaal verrast door het feit dat er al sinds januari onderzoeken liepen naar de wijze van leidinggeven. Het be stuur stelde dat het 'zeer zorg vuldig' heeft willen handelen. Gemeenteraden werden be wust niet geïnformeerd 'om het onderzoeksbelang niet te frustreren'. De commissie- Demmers leverde op 10 maart een alarmerend rapport af. Er volgde geen actie, in afwach ting van het tweede onder zoek, door accountant EY. Op 15 juni trok het dagelijks bestuur de conclusie dat er geen 'misstanden' zijn aan getoond. Wel werd beslo ten tot een algemeen orga nisatieonderzoek. De re sultaten hiervan worden deze maand bekend. woensdag 18 januari 2017 terriërs halen hun gelijk Harald Bergmann. FOTO REMKO DE WAAL/ANP - Burgemeester Ger van de Velde-de Wilde (Tholen) - Burgemeesters Rob van der Zwaag (Veere), René Verhulst (Goes) en Bas van den Tillaar (Vlissingen) - Burgemeester Jan-Frans Mulder (Hulst) - Burgemeester Piet Zoon (Reimerswaal) Theo Giele Terneuzen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 31