'U heeft al 15 boetes. Wilt u zo doorgaan?' L rr. Trein wakkert angst voor annexatie aan Extra screening asielzoeker 13 Steun aanpak verkeershuf ter ei< nu uw riviercruise met voordeel De directeur van het SWOV, een belangrijke verkeersveiligheidsad- viseur van het kabinet, riep in deze krant op om miljoenen extra boetes voor te hard rijden uit te delen. Uit de nieuwste cijfers, die gisteren ver schenen, blijkt dat er in 2016 zo'n 350.000 mensen zijn aangehouden en een kleine 8 miljoen zijn be keurd voor te hard rijden. Maar het is lang niet zoveel als de topadviseur voor ogen heeft. Hij wil dat het aantal bekeuringen 'weer terugkomt op het oude niveau'. Op het hoogtepunt in 2007 werden er 1,5 miljoen mensen staande gehou den en zijn zo'n 9,6 miljoen hard rijders vastgelegd door flitskasten. „Wij maken ons ook heel erg zor gen om de verkeersveiligheid", zegt de ANWB bij monde van woord voerder Ad Vonk. „In het belang van de slachtoffers móét je meer handhaven." Als het aan de ANWB ligt, spreekt de politie ook veel va ker mensen aan. „De politie moet aanbellen, bij de mensen thuis. 'U heeft al vijftien boetes dit jaar. Wat bent u van plan?' De aanpak van de verkeershufter kan veel harder." Korpschef van de Nederlandse politie Erik Akerboom beaamt dat 'een beter boetesysteem' en 'meer PRISTINA De spanning in Kosovo loopt op. President Thaci vreest dat Servië met Russische steun Noord- Kosovo wil annexeren, zei hij giste ren in een interview. In dat deel wonen vrijwel alleen etnische Ser viërs. Zaterdag liet Servië een trein van Belgrado naar Noord-Kosovo rij den. Die was versierd in de kleuren van de Servische vlag en er stond in meerdere talen 'Kosovo is Servië' op. Kosovo, voor 92 procent be woond door etnische Albanezen, scheidde zich in 2008 af van Servië, maar Belgrado erkent de onafhan kelijkheid niet. De Kosovaarse re gering in Pristina stuurde speciale politie naar de grens om de trein te gen te houden. Die keerde terug naar Belgrado. De Servische presi dent Nikolic sprak van een oorlogs daad. Volgens Thaci was de trein een provocatie. boetes' bij kunnen dragen aan de verkeersveiligheid. „Er moet echt een einde komen aan dat domme flitsen op tien- baanssnelwegen als mensen een paar kilometer te hard rijden", briest PW-Kamerlid Barry Madle- ner op zijn beurt. „Vroeger was de politie zichtbaar in snelle Porsches, nu jagen flitskasten nietsvermoe dende hardwerkende mensen op kosten. Het doel? De staatkas spek ken. Terwijl het moet gaan om handhaving bij echt gevaarlijke si tuaties." Ook regeringspartij VVD wil dat de politie zich vooral op ernstige overtredingen richt, zoals rijden door rood licht, bumperkleven en i Nieuwste cijfers: meer mensen komen om in verkeer, record ernstig gewonden rechts inhalen. GroenLinks hoopt dat er zo min mogelijk boetes hoe ven te worden uitgedeeld, omdat iedereen zich dan gedraagt. Kamer lid Liesbeth van Tongeren: „Tot die tijd wil ik graag veel meer traject controles zien, zodat we ons per manent aan de maximumsnelheid houden. En het is volstrekt terecht dat er hoge boetes zitten op wegge drag waardoor mensen zichzelf en anderen in gevaar brengen." Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de nieuwste ongevallencij- fers. Daaruit blijkt dat in 2015 niet alleen het aantal verkeersdoden is opgelopen (van 570 naar 621), maar dat ook het aantal ernstig gewon den tot recordhoogte is gestegen (van 20.700 naar 21.300). De afgelopen jaren is de relatie tussen Belgrado en Pristina lang zaam verbeterd, onder druk van de Europese Unie waar beide lid van willen worden. Over drie maanden zijn er presidentsverkiezingen in Servië, wat het machtsvertoon van Nikolic mogelijk verklaart. Een an dere mogelijkheid is dat hij zich ge sterkt voelt door de toegenomen macht van bondgenoot Rusland op het wereldtoneel. Twee jaar na de dood van haar man Marco Vos (30) vervulde Wendy Clerkx hun liefste wens. Ze beviel van zijn zoontje Victor Vos, dankzij post mortem ivf. De Vlaams-Limburgse lerares Wendy Clerkx en haar man Marco Vos hadden een sterke kin derwens, maar kregen nooit de kans om via de natuurlijke weg ouders te worden. Toen Marco in februari 2014 overleed aan de ge volgen van een zeldzame spier- kanker, was hij al zes jaar ziek. „Door de vele chemokuren en DEN HAAG Er komt tijd voor extra screening van asielzoe kers, om beter onderzoek te kunnen doen naar signalen van jihadisme. Sommige asiel zoekers zullen daarom langer op de locatie moeten blijven waar de identificatie en regis tratie gebeurt. Het gaat om asielzoekers bij wie bij de eerste check al nader onderzoek wenselijk blijkt. Dat onderzoek kan bijvoor beeld bestaan uit het uitlezen van een telefoon of een extra gesprek. De maatregel is een reactie op een inspectierap port, waarin staat dat het maar beperkt lukt signalen te verza melen in de zogeheten identi ficatiestraten, waar asielzoe kers worden geregistreerd. bestralingen die hij had moeten ondergaan, was het zelfs uitgeslo ten dat ik via in-vitrofertilisatie (ivf) zwanger zou worden", doet Clerkx haar emotionele verhaal in dagblad Het Laatste Nieuws. Toen het koppel hoorde dat er zoiets bestaat als post mortem ivf, bleek het juridisch mogelijk dat Wendy zich na Marco's dood kunstmatig kon laten bevruchten met zijn in gevroren zaadcellen. Hij koos voor experimentele medicijnen die geen negatieve invloed heb ben op zijn sperma. „De gesprekken die Marco en ik daarover hadden, waren erg emo tioneel", vertelt de moeder. „Want het ging hier over een kind van hem dat hij nooit zou zien. Maar Marco gunde het me enorm. Omdat onze liefde zo groot was en omdat hij me ook heel graag iets van zichzelf wilde nalaten. Ik heb hem in zijn laatste levensdagen gezegd: 'Als ik na je overlijden nog altijd zo hard ver lang naar een kind van jou en ik ben er mentaal sterk genoeg voor, dan ga ik er ook voor.'" Pijnlijk mooi Je moet er volgens Wendy wel stevig voor in je schoenen staan. „Ik zou liegen als ik zeg dat het makkelijk is om een kind van een overleden partner te krijgen. Je staat er om te beginnen alleen voor als moeder. Marco missen, doet bij momenten dubbel pijn omdat ik zo veel van hem in ons zoontje herken. Victor, die net zijn eerste verjaardag heeft ge vierd, heeft veel trekjes van zijn papa. Bij een bepaalde blik zie ik Marco zelfs letterlijk in het klein voor me. Toen ik mijn baby na de bevalling in mijn armen had, was het eerste dat ik zei: 'O, u ken ik ergens van!' Het is vaak pijnlijk en mooi tegelijk, maar ik ben elke dag dankbaar dat ik Marco's kind heb gebaard. Ik zou veel spijt heb ben, als ik het niet had gedaan." <2> 299 woensdag 18 januari 2017 j Zoontje Victor en mama Wendy bij een foto van xM papa Marco. FOTO PHOTO NEWS Victor wordt 1 als papa 3 jaar dood is Hufterig gedrag in het verkeer verdient een snoeiharde aanpak, vinden politici, belangenorgani saties en ook de politie. Partijen vragen zich wel af of meer bon nen uitschrijven de oplossing is om het verkeer veiliger te maken. Edwin van der Aa Marcia Nieuwenhuis Den Haag De 'provocatietrein'. fotoepa Sanne Riepema Hasselt A Id/'ÖB UMnirriIHMmm' ■■■■■ijl Ml Cruise Texel, Friesland en het Muziekcruise met concert van IJsselmeer André Rieu op Vrijthof in Maastricht vertrek 29 mei va499 vertrek 3 10 juli va 699 6 dagen oad.nl/BRRIOI 6 dagen oad.nl/BBCA03 Feestcruise over de Rijn vertrek 21 28 september Cruise over de Donau van Wenen naar Regensburg vertrek 26 augustus TQQ va. va. 8 dagen oad.nl/BBVE06 4 dagen oad.nl/BBRI05 Boek nu op oad.nl/pzc 0547 28 44 88 (ma-zo) of ga naar uw reisbureau «kijkopoad.ni/voorwaarden ANV» Zf^) ('jtk-, W M Prijzen zijn vanaf prijzen, p.p., excl. res. kosten en calamiteitenfonds. O.v.v. typefouten. "ggi, vP'- &.M

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 13