PEILT DE STEMMING Vrije-uitloopei verdwijnt door griep 12 VANDAAG: OVER HET 'D66-GEVOEL' „Dat D66 pro-EU is, is voor mij eer der een negatieve keuze: er is geen alternatief voor een vorm van poli tieke samenwerking in Europa. Net als culturele diversiteit. Dat is nu eenmaal een gevolg van de immi gratie. Deal ermee." Mijn gesprekspartners erkennen onafhankelijk van elkaar: hen gaat het maatschappelijk en financieel goed. Dan geniet je al snel wat meer van die leuke 'Marokkaans-Neder landse fusionlunchroom' op de hoek, erkent Knottnerus. „Maar wat moet ik dan? Plaatsvervangend medelijden ontwikkelen met de buurtgenoot die dat anders voelt?" Bij D66 bestaat wel degelijk het be sef een 'elitepartij' te zijn, merkt Sanne de Wilde op. „Hoogopgeleid, wit, stedelijk. Bij de Jonge Democra ten kom je bij wijze van spreken mensen tegen met drie masterstu- dies, die vijf talen spreken. Maar we proberen er iets aan te doen." Wat? Dat vraag ik Sjoerd Sjoerdsma (35) in diens werkvertrek in de Tweede Kamer. Sjoerdsma, ex-crisis diplomaat, is lang en jong, actief als buitenland- en mensenrechten- woordvoerder, zichtbaar in de media en campagneleider voor de verkie zingen in maart. Met het etiket 'elite partij voor de grachtengordel' doet men D66 tekort, vindt Sjoerdsma. „We zijn de grootste in steden als En schede en Groningen, de tweede par tij in nota bene de Haagse Schilders wijk. Ik ben juist optimistisch dat wij de nieuwe, progressieve volkspartij kunnen worden." Honderden nieuwe leden hebben zich bij D66 aangemeld sinds de op komst van Donald Trump, vertelt Sjoerdsma. „Die mensen achten het niet uitgesloten dat het in Nederland door het succes van de PW dezelfde kant uitgaat als in Amerika. Dat sce nario moeten we op 15 maart zien te voorkomen." Voor iedereen D66 zet in op de 'Nederlandse be lofte' als equivalent van Trumps 'Make America great again'. Die bete kent: „Als je in dit land je best doet, heb je uitzicht op een vaste baan, een koophuis en een degelijk pensioen. Voor iedereen." Volgens Sjoerdsma maken burgers zich vooral zorgen over hun banen en pensioenen 'eerder dan over islami sering en immigratie'. En: als (mos lim) immigranten er eenmaal zijn, 'biedt ze dan direct taallessen aan' om hun integratie te bespoedigen. „Het verbaast mij dat de conserva tieve partijen niet in dat voorstel van ons meegaan." Toch deelt niet iedere D66'er Sjoerdsma's optimistische can do- houding. Van Wim van Wegen (36), contentmanager en burgerraadslid uit Bant, mag D66 zich wel wat kriti scher uitspreken over de grote thema's van deze tijd, zoals de EU, integratie en de islam. „Pechtold zoekt telkens de confrontatie met Wilders. Het zou beter zijn als hij zich ook eens uitspreekt over de radi cale uitwassen van de islam. Die zijn er en dat moet gewoon bespreekbaar zijn." Voor Van Wegen is D66 'de partij die het beste past bij mijn denkbeel den over vrijheid, over de manier waarop mensen zich moeten kunnen ontplooien, onafhankelijk van waar ze vandaan komen'. En dan zegt hij iets wat alle gesprekspartners be amen: „Daarmee is D66 nog niet de ideale partij. Maar de ideale partij be staat ook niet." Een progressieve volkspartij wil D66 worden. Maar veel Nederlanders vinden de sociaalliberalen te elitair. o aantrekkelijk is het te genwoordig niet om een D66-kiezer te zijn. Je krijgt vanuit rechts- populistische hoek nogai wat over je heen. Van 'Gutmensch' tot 'landverrader': met name voor veel PW-aanhangers staan D66 en partijleider 'kereltje' Alexander Pechtold voor alles wat er mis zou zijn met de 'gevestigde orde'. „Dat schelden raakt mij niet per soonlijk", zegt Sanne de Wilde (33), financieel analist en gemeen teraadslid namens D66 in Lely stad. „Soms vind ik die kritiek flauw, soms grappig. In de raad hoor ik het ook: jullie zijn zó ge nuanceerd, eigenlijk staan jullie nergens voor." Juist die nuance in de menings vorming en het fatsoen van hun volksvertegenwoordigers spreekt mijn gesprekspartners aan. Ze stemmen op D66 en zijn in een aantal gevallen voor de partij ac tief. Michel Schep (50), software developer voor Deloitte, uit Al- mere. „Ben ik het met alles eens? Nee. Maar ik vertrouw deze partij en in grote lijnen kan ik dan met de keuzes leven." D66-gevoel Bestaat er zoiets als een 'D66-ge- voel'? „Dat is voor mij hoop voor de toekomst", antwoordt Jeroen Stet (37). Stet, iet-adviseur uit Uit geest, stemde altijd WD, maar hij is vorig jaar lid geworden van D66. „D66 is liberaal met gezonde ruimte voor ondernemen, waarbij ook rekening gehouden wordt met de zwakkeren in de samenleving. Partijen rechts van D66 vind ik te cynisch, links te idealistisch." De nuance zoeken. Ivo Knottne rus (53), businesscontroller uit Wageningen, drukt het zo uit: Door de ophokplicht vanwege de vogelgriep zitten de ruim vijf mil joen vrije-uitloopkippen in Neder land al tien weken in de stal. Sinds begin november de vogelgriep uit brak in Duitsland, geldt in Neder land een ophokplicht voor bedrijfs matig pluimvee. Later sloeg de griep ook in Nederland toe. De ver wachting is dat de ophokplicht voorlopig niet verdwijnt, nu onder wilde vogels en op Duitse boerde rijen nog steeds vogelgriep wordt vastgesteld. De gevolgen voor de pluimvee sector zijn al groot, maar over twee weken wordt een volgende klap verwacht. Dan zitten alle kippen twaalf weken op stal en daarmee verdwijnt de status vrije-uitloop. „Er moet dan letterlijk een ander stempeltje op de eieren, met de code voor scharreleieren", legt Hennie de Haan van de Neder landse Vakbond Pluimveehouders (NVP) uit. Regionale vrije-uitloop- kippenboeren willen nog niet op de afwaardering ingaan. „We wachten het rustig af. In 2014 kwam het niet zo ver, omdat de ophokplicht de twaalf weken niet haalde", zegt Jo- han Schuttert uit Ommen. Toch zijn de gevolgen direct voel baar in de portemonnee van de kip penboer: een scharrelei is minder waard dan een vrije-uitloopei. De optelsom is helder: 5,1 miljoen kip pen die gemiddeld zes eieren per week leggen, dat zijn 30,6 miljoen vrije-uitloopeieren per week. Een scharrelei is een paar cent goedko per dan een vrije-uitloopei. Gaan we uit van 2 cent, dan lopen de hou ders met vrije uitloop wekelijks ruim 600.000 euro mis. Volgens De Haan raakt het een vijfde van de 800 kippenhouders. De helft daar van zit in Oost-Nederland. Maar daarmee houden de gevol gen niet op. De boeren kunnen hun contracten niet nakomen, waar door afnemers op zoek gaan naar andere leveranciers. „Die moeten dus uit een ander land komen", i Een scharrelei is een paar cent minder waard dan een vrije-uitloopei stelt De Haan. „We zijn dan een stuk markt kwijt en de vraag is of we die terugkrijgen als de ophok plicht niet meer geldt." Hoe langer de kippen op stal moeten blijven, hoe groter de ge volgen. Er ontstaat een overschot aan scharreleieren, waardoor die steeds minder opbrengen. Staatssecretaris Martijn van Dam is in gesprek met de Europese Com missie voor een ontheffing, omdat de 'status' van eieren Europees is geregeld. De staatssecretaris noemt de economische schade door het af waarderen van de eieren als zwaar wegend argument. Hennie de Haan is weinig hoopvol: „Het is een breed gedragen voorstel. Maar er zitten 28 landen om tafel en niet in al die lan den worden vrije-uitloopkippen gehouden." Brancheverenigingen van eier- producenten, waaronder de Neder landse Anevei, praten ook met de Europese Commissie om de status vrije-uitloop te behouden. woensdag 18 januari 2017 'De ideale partij bestaat niet' Wim van Wegen hoopt dat D66 zich kritischer gaat uit spreken over de grote thema's van deze tijd. FOTO MARCO OKHUIZEN Vrije-uitloopeieren worden over twee weken in een klap gede gradeerd tot scharreleieren, als de Europese Commissie niet in actie komt. Dat kost de sector honderdduizenden euro's per week. De gevolgen voor de lan gere termijn zijn nog veel groter. Ewoud ten Kleij Kamperveen/Biddinghuizen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 12