11 °c Waar is mijn donornier? CONTACTA.NL r - -r O (jn) Mariniers staan achter daden Mariniers die de treinkaping bij De Punt in 1977 beëindigden, vinden de beschuldiging 'executies' onzin. Staatsbezoek Australië Walcheren Als gijzelnemers zich zouden overgeven, dan moesten we ze overmeesteren Feyenoord stand na ro< voor Eric Bo In Binnen&Buiten Heerlijke huizen van hout Bijna veertig jaar na de treinka ping staan de mariniers nog volle dig achter hun daden. Dat verkla ren zij tegenover deze krant. Het is voor het eerst dat ze zich publie kelijk uitspreken over hun optre den destijds. Bij de bevrijdingsac- tie vonden zes van de negen ka pers de dood. Ook twee gegijzelde passagiers kwamen om het leven. Vandaag dient de rechtszaak. „We hebben goed werk ver richt", zegt marinier Rinus, die de enige vrouwelijke kaper, Hansina Uktolseja doodschoot. „Ik heb ner gens spijt van. Dat we kapers heb ben geëxecuteerd is grote onzin." Ook Bert Stoelhorst, die als mili tair verpleger meedeed aan de be storming, is nog steeds trots op het werk dat ze die dag hebben ge daan. „Niemand heeft gevraagd om een trein te gaan kapen. Dan moet je ook niet raar opkijken als er hardhandig wordt ingegrepen om de levens van de passagiers te redden." De suggestie dat de ka pers geëxecuteerd moesten wor den, is volgens de militairen abso lute onzin. Zij hopen dat hierover bij de rechtszaak in Den Haag ein delijk duidelijkheid komt. Nabestaanden beroepen zich op de autopsierapporten die de over levende treinkaper Junus Ririmas- se en journalist Jan Beckers in 2013 openbaar maakten. Daaruit concluderen ze dat enkele kapers van dichtbij zijn doodgeschoten, terwijl ze al uitgeschakeld waren. Marinier Rinus: „Als ze vinden dat ik schuldig ben, moeten ze dat maar bewijzen." Vorige maand nog bracht één anoniem gebleven marinier naar buiten dat het de bedoeling was dat de Molukkers de bestorming van de trein niet mochten overle ven. Volgens hem sprak een Verte genwoordiger van de regering' de ze wens uit tijdens de briefing voor de bevrijdingsactie. Andere militairen ontkennen nu stellig dat het doden van de ka pers uitgangspunt is geweest en dat die opdracht kwam van ie mand van de regering. „Juist niet", zegt Stoelhorst. „We moch ten alle middelen gebruiken die nodig waren om de kaping te beëindigen. Maar als de gijzelne mers zich zouden overgeven dan moesten we ze overmeesteren. En dat is bij drie kapers ook ge beurd." P8 Ondernemers zijn dolblij met koninklij ke bemoeienis. pis II 8-9-10 NOVEMBER 2016 T. Nieuwsmedia Abdirazak Aden is de wanhoop nabij. De ernstig zieke Vlissinger zou een nieuwe nier van zijn neef uit Ethiopië krijgen, maar sinds zondag is zijn donor spoorloos. »P29 Optreden bij De Punt 'terecht' Raymond Boere Tonny van der Mee Den Haag Dé netwerkbeurs van Zuidwest-Nederland en Vlaanderei fit [j Jort Kelder Annemarie van Gaal Peter R. de Vries Registreer gratis als zakelijke bezoeker op contacta.nl/registreren Registratie code: 4063 vrijdag 4 november 2016 De PZC is onderdeel van Buien houden aan pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €2,00 258e jaargang nr 261 7 11688 5 5 5 5 30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1