Zeeuws plasticafval onder de loep Boer vaker natuurbeheerder ZEELAND 3 Straf voor seks met 13-jarige GROENE BAK wordt er vriendelijk afscheid geno men. Ergens achter een raam be weegt een gordijn. Reken maar dat daar iemand meegekeken heeft naar de in felgele jacks gesto ken afvalcoaches en het gesprek bij de container. Precies waarop projectleider Ad van de Pas van de gemeente Middelburg rekent. „Dat gaat echt wel van mond tot mond, hoor. 'Heb je ze gezien? Als je een geel label krijgt, legen ze je container niet, hoor!' Daardoor be reiken de afvalcoaches méér men sen met hun boodschap dan al leen degene bij wie ze aanbellen." Die boodschap is: bied je afval gescheiden aan en zorg dat je zo weinig mogelijk niet-herbruik- baar restafval produceert. Kapelle probeert het met financiële prik kels: hoe vaker mensen hun grijze container voor restafval aanbie den, hoe meer ze moeten betalen. Van de Pas: „Middelburg doet het anders: wij spelen in op ge dragsverandering door bewust wording van het afvalprobleem en het versterken van de motivatie om daar iets aan te doen." De ge meente heeft daarvoor drie pilots opgetuigd: een in Arnemuiden, waar sinds 1 oktober een oranje rolcontainer bijgekomen is voor kunststof verpakkingen en lege drankkartons. De rolcontainer voor restafval en kunststof afVal kunnen bewoners t keer per 4 we ken aanbieden. De tweede pilot loopt in Stromenwijk en 't Zand; die is net begonnen. Hun restafval moeten de bewoners wegbrengen naar een van de 25 extra onder grondse containers; kunststof en gft worden wél opgehaald. De derde proef begint in maart in de binnenstad en bij flats. Daar zullen de bewoners - die nu nog al hun afval ongescheiden in plas tic zakken kunnen aanbieden - moeten wennen aan het scheiden van gft, plastic en drankkartons en restafval. Halverwege 2017 kijkt Middelburg hoe de proeven verlo pen zijn. „We hebben het restaf val jarenlang bij de mensen opge haald", zegt verantwoordelijk wet houder Arjan Beekman. „Dus dit is best ingrijpend." Nederland moet in 2050 volledig draaien op herbruikbare grondstoffen. Staatsse cretaris Dijksma (Infrastructuur en Mi lieu) en minister Kamp (Economische Zaken) willen dat vastleggen in een nationaal grond- stoffenakkoord. Dijksma trekt 27 miljoen uit voor een betere afvalscheiding. Er moet min der op de vuilnisstort terechtkomen en meer als waardevolle grondstof worden hergebruikt. Maar wat is de beste weg om tot dat doel te ko men? De Zeeuwse gemeenten en OLAZ (gemeen schappelijke regeling voor afvalverwijdering) breken zich daar het hoofd over. OLAZ-voorzit- ter Evert Damen: „Wij zijn nu aan het onder zoeken wat mensen allemaal bij het kunststof afval gooien. Over een maand hopen we de uit komsten van die sorteeranalyse te hebben." Doel is meer inzicht te krijgen in de manier waarop mensen afval scheiden en te kijken hoe dat beter kan. Overal in Zeeland zoeken gemeenten de weg naar het minste (rest)afVal. Omgekeerd in zamelen bijvoorbeeld. Daarbij wordt niet het minst waardevolle afval - het restafval - opge haald, maar het afval dat waarde heeft omdat het hergebruikt kan worden: kunststof, papier, gft. Als mensen zelf hun restafval weg moeten brengen, zullen ze wel zorgen dat ze er zo min mogelijk van hebben, is de praktische gedach te. Andere gemeenten proberen het met gedif ferentieerde afvaltarieven: daar betalen de bur gers méér naarmate ze meer 'waardeloos' rest afval produceren. Damen: „Iedere gemeente heeft zijn eigen cultuur. In de ene moet je kunststof wegbrengen, in de andere wordt het opgehaald. We gaan de komende tijd kijken wat nu het beste bevalt en ervaringen delen. Voorjaar 2017 zullen we dan de resultaten van de pilots bespreken." OLAZ is opgezet vanwege de voordelen van schaalvergroting. „Maar het is niet gezegd dat Zeeland straks één systeem heeft voor afvalin zameling", aldus de OLAZ-voorzitter. „Alleen dat we van eikaars ervaringen leren." Inmiddels zijn er 400 tot 500 boe ren die akkerranden, graslanden en landschapselementen zoals knotwilgen en hagen in stand houden. Een deel doet dat nog op grond van de oude SNL-regeling (Subsidie Natuur en Landschap). Voor de nieuwe meerjarige rege ling via Poldernatuur Zeeland is de belangstelling ook groot. Een landbouwer ontvangt voor een akkerrand zo'n 2000 euro per hectare, voor een knotwilg is dat 10 tot 30 euro per boom. Geld is echter niet de belangrijkste drijf veer. Contracten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaan uit van vergoedingen voor gederfde inkomsten. Er mag geen winst op worden gemaakt, eist Brussel, dat de helft van de subsi die op tafel legt. De andere helft komt van de provincie. Volgens Wico Dieleman, ZLTO-projectleider en coördina tor Poldernatuur Zeeland, willen steeds meer boeren duurzaam en maatschappelijk verantwoord on dernemen. „Ten eerste omdat ze er zelf voor kiezen, maar ook speelt mee dat afnemers steeds hogere eisen stellen aan de produ- Boeren die het landschap helpen onderhouden, scoren bij afnemers cent. Boeren die het landschap helpen onderhouden hebben een streepje voor. Dan scoor je met erfbeplanting en akkerranden." Een voorbeeld is het project op Schouwen dat een bedreigde ak kervogel als de patrijs een beter leefgebied moet bezorgen. Acht boeren doen eraan mee. Boeren kunnen nog instappen. Dieleman: „Er is nog ruimte van drie tot vier ton per jaar." Landbouwers die al akkerranden en landschapselementen onder houden, krijgen voorrang bij het afsluiten van beheerovereenkom- sten, mits er budget is en de ak kerranden in de juiste zoekgebie- den liggen. Dieleman: „Je wilt leefgebieden voor akkervogels in stand hou den. Dat lukt niet als je akkerran den na een paar jaar weer met sui kerbieten inzaait." MIDDELBURG Voor het hebben van seks met een 13-jarig meisje is een 23-jarige inwoner van Sint Jan steen door de rechtbank in Middel burg veroordeeld tot een jeugdde tentie van negentig dagen en een taakstraf van vijftig uur. Tegen de man was - op basis van het volwassenenrecht - een celstraf van vijftien maanden waarvan vijf voorwaardelijk geëist. De man had verkering met het meisje. Zowel hij als het meisje was zwakbegaafd. Tijdens de be handeling van de zaak vertelde hij dat hij door de ex-vriend van de moeder van het meisje was ge dwongen seks met haar te heb ben. dinsdag 1 november 2016 moet restje afval worden Afvalcoaches Vanessa Mannee en Bennie van de Voorde in gesprek met Khaled Maghraby over de gele kaart die Maghraby op zijn gft-bak aantrof, omdat er een boterhamzakje in de groene container zat. Even later nemen ze vriendelijk afscheid van elkaar. Zeeuwse boeren doen steeds vaker mee aan natuur- en land schapsprojecten. Zo zijn er hon derd nieuwe contracten voor Poldernatuur Zeeland afgeslo ten. Daarmee is het budget van 1,6 miljoen euro per jaar tot 2021 voor driekwart benut. Frank Balkenende Colijnsplaat —Wico Dieleman, ZLTO

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 32