De helft van de Zeeuwse vrouwen moet de hand ophouden 17°C II Spermadonoren kunnen meer kinderen hebben dan de maximale 25 De registratie van sperma donoren schiet tekort. Klinieken moeten onder meer gegevens uitwisselen, om te voorkomen dat een donor meer dan 25 kinderen heeft. Walcheren Er is geen controle of de spermadonor de waarheid spreekt De Inspectie voor de Gezond heidszorg (IGZ) onderzocht zeven tien vruchtbaarheidsklinieken na misstanden bij Medisch Centrum Bijdorp in Barendrecht. Die kli niek moest in 2009 dicht vanwege gesjoemel met donorgegevens. Er werd zaad van verschillende dono ren gemengd. Ook zijn er vermoe dens dat de directeur zelf sperma doneerde. Ouders en donorkinde ren willen hem aanklagen. Stichting Donorkind, Defence for Children en Fiom vinden dat de overheid gefaald heeft. Ze willen landelijke controle en willen dat het aantal kinderen per donor wet telijk wordt vastgelegd. De inspec tie heeft geen misstanden als in Bijdorp aangetroffen. Maar stelde vast dat gegevens niet worden uit gewisseld. Eén spermadonor kan nog steeds in acht verschillende klinieken tegelijk sperma done ren, en in theorie wel tweehon derd nakomelingen hebben. 'Daar door bestaat een kans dat het aan tal kinderen van een donor een veelvoud is van de 25 die het maxi mum is', aldus het inspectierap port. Verboden Sinds 2004 is het wettelijk verbo den om anoniem te doneren. Kli nieken moeten alle gegevens over de donor en eventuele zwanger schappen melden bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Be vruchting (SDKB). Of de gege vens in het register betrouwbaar en compleet zijn, wordt niet ge controleerd. 'De inspectie conclu deert dat een betere informa tie-uitwisseling tussen de klinie ken en de SDKB noodzakelijk is.' Donoren wordt bij aanmelding gevraagd of ze ook bij andere kli nieken doneren. Als dat het geval is, worden ze geweigerd, stelt de inspectie. 'Maar er is geen contro le of de donor de waarheid heeft gesproken.' Ook wisten sommige klinieken niet of vrouwen uitein delijk zwanger waren geworden, of hoe de zwangerschap was afge lopen. Ook spreken klinieken niet altijd een bewaartermijn van het donorzaad af, leven ze die termijn niet na of verzuimen zaad te ver nietigen na die termijn. De inspectie maakt zich daar naast grote zorgen om het gebruik van buitenlandse spermadonoren. Het is onduidelijk hoeveel kin deren met 'buitenlands sperma' verwekt zijn en hoe betrouwbaar dat sperma is. Eén kliniek gebruik te sperma dat in het land van her komst geblokkeerd was vanwege een erfelijke aandoening. Nieuwsmedia Pv ZJ Ci •ZEELAND2 FOTOTHINKSTOCK Controle zaaddonor faalt Francine Wildenborg Tonny van der Mee Den Haag Inspectierapport IGZ Lees verder op pagina 4 en 5 dinsdag 27 september 2016 De PZC is onderdeel van Meer wind en een buitje pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €2,00 258e jaargang nr 228 7 11688 5 5 5 5 30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1