Hoe leuk is het EK nog? Opera meets Nieuwe topman bij Delta 19 °C In Binnen &Buiten All Inclusive naar de zon! Onduidelijk wanneer kabinet knoop doorhakt Missie in Libië zou effectiever zijn tegen terrorisme dan in Mali. Coalitiepartner PvdA wil juist dat de missie in Mali wordt verlengd. Walcheren Door acties, stakingen en terrorisme is het EK voetbal in Frankrijk het zwaarst beveiligde toernooi ooit Oef, weer logees uit Nederland over de vloer Opera maakte kennis met jazz in het Terneuzense Schel- detheater. Het tiendaagse festi val Zeeland Jazz werd geopend met een bijzondere combinatie. De beroemde Amerikaanse sopraan Claron McFadden trad op met jazzpianist Mike de Ferro begeleid door strijkers en blazers van het Metropole Orkest. Het muziekfestival vindt tot en met 19 juni plaats op diverse locaties. Kras.nl/all-inclusive of bel 0900-9097 70 cpg Achter de schermen wordt er in de coalitie op het hoogste niveau gesproken over hoe ons land het beste een bijdrage kan leveren aan de strijd tegen het terrorisme en het stoppen van nieuwe vluch telingenstromen. De WD is al tot de slotsom ge komen dat de Nederlandse mili tairen beter in Libië actief kun nen zijn dan in Mali. Migranten uit Noord- en West-Afrika ge bruiken Libië als springplank naar Europa en je kunt er volgens de liberalen 'naar IS zwaaien'. Om die reden is het volgens de VVD 'een direct belang voor Ne derland' om actief te worden in Libië. In de grootste regeringspartij is de taxatie dat een Nederlandse missie in dat land effectiever zou zijn en ook het eigenbelang -minder migranten naar Euro pa - dient. Er wordt gespeculeerd over een maritieme inzet of het sturen van een trainingsmissie. Ook de Adviesraad Internatio nale Vraagstukken (AIV), een be- Migranten gebruiken Libië als springplank naar Europa en je kunt er bijna 'zwaaien naar IS' langrijk adviesorgaan van de rege ring, stelde gisteren in een advies over Noord-Afrika dat het kabi net een 'civiele of militaire mis sie' naar Libië moet overwegen. De timing is pikant; het kabinet broedt momenteel op een verlen ging van de missie in Mali. Ook die noemt de AIV 'een cruciale missie'. Libië wordt gezien als wespennest. Lange tijd was er geen enkele vorm van centraal ge zag, maar sinds enkele maanden is er een eenheidsregering die wordt gesteund door de interna tionale gemeenschap. Het gezag is echter fragiel; nog altijd strij den verschillende milities om de macht. Vorige week maakte de In ternationale Organisatie voor Mi gratie (IOM) bekend dat de mi- grantenstroom naar Libië de laat ste maand explosief is gestegen. Dagelijks vertrekken bootjes vol vluchtelingen afkomstig uit Ni ger, Nigeria, Gambia, Senegal en Mali van het Libische Tripoli naar Italië. De Europese Unie staat machteloos; Libië staat nu niet toe dat Europese schepen de territoriale wateren binnenvaren. De hoop is dat de regering de internationale gemeenschap op termijn wél om hulp gaat vragen. De VVD wil daar klaar voor zijn, al klinkt wel door dat Nederland daarin zeker geen voortrekkers rol zal vervullen. MIDDELBURG Gerard Uytdewil- ligen (57) wordt per t3 juni de nieuwe directievoorzitter van Delta. Hij volgt Arnoud Kamer beek op die opstapte na commo tie rond zijn salaris. Uytdewilli- gen werkte eerder voor onder meer Essent, Alliander en GDL Suez. Hij is benoemd tot eind 2017. Uytdewilligen is al enkele maan den bij Delta aan de slag als pro jectmanager. Hij houdt zich be zig met het apart zetten van het onderdeel EPZ (kerncentrale). De benoeming is tijdelijk vanwege de herstructurering van Delta. Het energiebedrijf moet op 1 juli zijn netwerkbedrijf hebben afge splitst. Daarnaast heeft het be drijf last van de slechte omstan digheden op de energiemarkt. Daarom staan bedrijfsonderdelen te koop. De Centrale Onderne mingsraad heeft positief geadvi seerd over de benoeming. Aanvankelijk zou de Belg Er- win van Laethem de nieuwe di recteur van Delta worden. Maar die trok zich recent terug, omdat hij geen vertrouwen genoot van de ondernemingsraad, het perso neel en de aandeelhouders. Nieuwsmedia P6,P8&ZEELAND 2 jazz FOTO RONALD DEN DEKKER Profiteer nu van kortingen op All Inclusive zonvakanties in Europa en ver daarbuiten! Zie: kras.nl/actievoorwaarden WD wil missie in Libië starten Jan Hoedeman Hanneke Keultjes Den Haag P11 vrijdag 10 juni 2016 De PZC is onderdeel van Toenemende bewolking pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €2,00 258e jaargang nr 135 7 11688 5 5 5 5 30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1