ZEELAND GEBOEKT fi Intrigante brengt jong stel heel veel ongeluk Westerman test de kracht van het woord Vervallen Zeeland ZEELAND 13 De Gids van joods erfgoed in Nederland toont eeuwen bewogen historie. In Middelburg en Zierikzee is het joodse verleden nog steeds tastbaar. -t -j 0 w Q vrijdag 27 mei 2016 Wekelijkse rubriek met boeken over Zeeland en boeken van Zeeuwse schrijvers Jan van Damme Het heeft eigenlijk best lang geduurd. Kennelijk was de schaamte over wat er tijdens en ook na de Twee de Wereldoorlog met de joden is ge beurd zo groot, dat we niet konden of durfden herdenken. Pas de laatste twintig a dertig jaar worden er op grote schaal gedenkstenen en pla quettes onthuld ter herinnering aan het bijna onbenoembare. Ook wor den er - zoals in Middelburg - syna- goges hersteld en begraafplaatsen weer toonbaar gemaakt, ten teken dat er sprake is van een voorzichtig herstel van joods religieus en tradi tioneel leven. De pas in de Zeeuwse hoofdstad onthulde 'struikelstenen' voor de huizen van in de oorlog we- gevoerde joden zijn de nieuwste vorm van 'publiek' herdenken. Sinds kort is ook de Gids van joods erfgoed in Nederland beschikbaar. Een uitgebreid overzicht van wat er her en der aan gebouwd joods erfgoed is overgebleven. Veel aandacht voor Amsterdam, uiteraard. Maar ook 'de provincie' komt ruim aan bod. In het inleidende hoofdstuk wordt in het kort teruggeblikt op vijf eeu wen joodse aanwezigheid in Neder land. De komst van de sefardische jo den uit Portugal en Spanje na 1585, la ter ook de immigratie van asjkena- Voorzanger Luuc Smit in de gerestaureerde synagoge van Middelburg, foto lex de meester Windvaan op de voormalige sy nagoge in Zierikzee. ziem of Hoogduitse joden. De Repu bliek was een tolerant eiland binnen Europa nadat in de Unie van Utrecht in 1597 was vastgelegd dat niemand 'om zijn geloof vervolgd kon wor den. In 1796 stelt de Nationale Verga dering van de Bataafse Republiek nog eens vast 'dat geen Jood zal wor den uitgestooten van eenige rechten of voordeden'. De meeste joden ble ven desondanks arm. Pas in de 19e eeuw kwam het integratieproces goed op gang, in 1940 was er sprake van een 'vernederlandst jodendom'. De Gids van joods erfgoed vertelt de geschiedenis van de joodse gemeen schappen in Middelburg en Zierik zee. En wat er in de steden aan het jo dendom herinnert. In Middelburg zijn dat de in 1994 gerestaureerde en weer in gebruik genomen synagoge Gids van joods erfgoed Gids van joods erfgoed —Jan Stoutenbeek en Paul Vigeveno Uitg. Bas Lubberhuizen 496 pagina's, 39,99 eu ro en de twee begraafplaatsen: de asjke- nazische aan het Seisplein en de se fardische aan de Jodengang. De laat ste stamt uit 1655 en is één van de oudste in Nederland. Nadat de be graafplaats in 1721 werd gesloten, raakte het geheel in de vergetelheid. Engelsen die begin vorige eeuw op zoek waren naar de laatste rustplaats van rabbijn Menasseh ben Israel zorg den voor hernieuwde aandacht. Ver der wordt gewezen op het huis van de sefardische familie De Pinto aan de Rouaansekaai, het geboortehuis van Etty Hilleum op het Molenwater en het kantoor van de firma Polak en Zoon op de Loskade. In Zierikzee wordt de lezer geleid langs de voormalige synagoge in de Meelstraat, het oude slachthuisstraat je De Hem, de katoenweverij van Sa- lomonson en de begraafplaats. ichel de Bruin (45) uit Vlissingen debu teert met de roman De logee. Hij begon een jaar of tien geleden aan het verhaal te schrijven, na het over lijden van zijn vader. „Schrijven is voor mij een uitlaatklep", zegt De Bruin. Hij is opgegroeid op Goeree-Overflakkee en is als stuurman op de kustvaart werk zaam geweest. Nu werkt hij bij Amels in Vlissingen. De roman vertelt het verhaal van het jonge stel Cas en Marian ne. Ze wonen samen, zijn rond de dertig, werken beiden, zijn verliefd op elkaar. Kortom, ze zijn gelukkig. Tot Doortje van Gilze zich aandient. Marianne kent haar van vroeger en ze wer ken beiden in dezelfde winkel. Doortje is door haar vriend ge dumpt en heeft dringend onder dak nodig. Als ze bij Cas en Ma rianne is ingetrokken, blijkt ze een intrigante eerste klas. Zij weet hun geluk voor eens en voor altijd kapot te maken - Uit geverij Boekscout, 20,36 euro. Journalist en schrijver Frank Westerman is dinsdag 31 mei te gast in Porgy en Bess Terneu- zen. Hij houdt een lezing naar aanleiding van zijn laatste boek Een woord een woord, waarin hij de kracht van het vrije woord test. In zijn boek mengt hij zich onder terrorisme-experts in Pa rijs en drinkt muntthee met een ex-treinkaper die dichter is ge worden. Om aan den lijve te voe len wat taal kan uitrichten tegen terreur volgt hij een training tot gijzelingsonderhandelaar in een oefendorp van de politie.Wat ver mag het woord tegen de kogel? Als kind maakte Frank Wester man de Molukse treinkapingen van dichtbij mee; als correspon dent was hij getuige van de Tsjetsjeense terreur in Rusland. Vanuit deze ervaringen voert hij de lezer mee naar een reeks gij- zeldrama's van Bovensmilde tot Beslan. Zijn boek El Negro en ik werd in 2005 bekroond met de Gouden Uil literatuurprijs. De avond begint om 20.00 uur. Commentaar Mario Molegraaf Zeeland verkennen en vere ren, de Zeeuwen archive ren en registreren, dat was het grote levensdoel van Frederik Nagtglas. Hij werd niet in Zeeland geboren (maar te Utrecht in 1821) en hij stierf niet in Zeeland (maar te De Bilt in 1902), maar Zeeland heeft veel aan hem te danken en andersom dankt hij zijn faam aan Zeeland. Hij werd naar Zeeland ge stuurd als 'arrondissementsijker'. Het ijken is hij steeds ruimer gaan opvatten, zijn inspecties strekten zich ook uit tot historie en topo grafie. Zijn Zelandia Illustrata en de Levensberichten van Zeeuwen zijn hoogtepunten van dit soort ijkkunst. Hij mocht dan een onvervalste encyclopedist zijn, hij had een fijn oog voor details. Dat maakt hem, bijvoorbeeld in de schetsen die werden verzameld in Uit het Zeeuwsche Volksleven, tot een leven dige, nog altijd aansprekende schrijver. Zijn charmantste werk is misschien Een bezoek aan Wal cheren in i860, twee jaar later door J.C. en W. Altorffer te Middelburg uitgegeven en voor twee kwartjes in heel Nederland te koop. Het moet in een behoefte hebben voor zien, want waarom zou een ver standig mens naar Zeeland wil len, 'die provincie,' volgens een re censent, 'waar kwaadaardige koort sen heerschen'. Nagtglas begon zijn reis per stoomboot vanuit Rotterdam. Het is twijfelachtig of zijn relaas veel effect heeft gehad als toeristische vwmftt. Frederik Nagtglas -1821-1902 propaganda. Als we hem mogen geloven, hing over Walcheren des tijds een grote grauwsluier. In Vlissingen sterven alle dichters jong, noteert hij. Te Westkappel is 'de zucht naar sterkendrank' al te hevig. Veere is een bouwval. Mid delburg biedt vooral vergane glo rie. De doodsversieringen van de Oostkerk vindt hij 'blijken van den zonderlingen smaak dier tij den'. De beroemde tapijten, nu het glanzende hoogtepunt van het Zeeuws Museum, worden afge daan als 'verschoten borduur werk'. Toch kwam en komt het boekje wel degelijk uitnodigend over. 'Vóóruit!' begon Nagtglas zijn reis- relaas uit i860, voorzien van gege vens over stoombootdiensten en huurkoetsiers. In 2016 lees je: instappen! Instap pen in deze tijdmachine! ekens van nieuwe toekoms N STOUTENBEEK PAUL VIGEVENO IN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 85