Hogere lonen: zeperd of stimulans? 5 Druk om kinderpardon te verruimen neemt toe Anis B. eerder al opgepakt in Nederland 200.000 keer examenklacht De druk op DijkhofF (WD, Asiel) om dat ruimere kinderpardon toe te staan, wordt flink opgevoerd. De actiegroep Defence for Child ren staat op de bres voor een groep kinderen die al jarenlang zonder verblijfsvergunning in ons land leeft, maar niet in aanmer king komt voor de huidige rege ling. De handtekeningenacties en vi deofilmpjes dringen Dijkhoff in de verdediging, net zoals zijn voor gangers overkwam. Uitzetten is volgens de regels, maar de schrij nende grensgevallen spreken tot de verbeelding. Het roept steevast herinneringen op aan zaken als die van Mauro, de Angolese jon gen die na een hoop politiek ge doe uiteindelijk een verblijfsver gunning kreeg. En nu ligt er een mediageniek boekje met de verhalen van afge wezen kinderen die al jaren in Ne derland leven. De broertjes David (n) en Daniël (to), van Russische komaf, gaven het gisteren aan Dijkhoff. In Baarn hebben zij al de hele gemeenschap achter zich, ze ker ook omdat ze in Nederland ge boren zijn en dus ook al jaren op school en sportclubs zitten. Helft Aan het begin van deze kabinets periode honoreerde de regering nog bijna de helft van alle 3.280 pardonverzoeken. Een tweede, de finitieve regeling leidde vorig jaar tot nog eens 1.360 verzoeken, waar van deels nieuwe gevallen. Daar van zijn er 'slechts' 100 gehono reerd. Veel gezinnen werkten te gen de regels in lang niet mee aan vertrek, stonden ten onrechte al leen bij de gemeente ingeschre ven en niet bij het rijk óf dienden te laat een asielaanvraag in. GroenLinks en D66 vinden dat de laatste regeling te strikt is ge hanteerd. „Kinderen die hier ge worteld zijn, vallen buiten de boot", stelt D66'er Sjoerd Sjoerds- ma. „Dat kan niet de bedoeling zijn geweest." Coalitiepartijen PvdA, maar ze ker ook de VVD, willen niet mee in de pleidooien. De regels waren immers vanaf 2013 duidelijk en een grote groep heeft eerder dus al wel toestemming voor verblijf gekregen. Grootste vrees is bovendien dat een ruimer pardon een stimulans is voor gezinnen hun uitzetting te traineren, omdat ze uiteindelijk kans maken via een pardonrege ling te mogen blijven. Dijkhoff ziet precies dat probleem. „We zouden met een ruimere regeling zelfs gevallen kunnen uitlokken. Bovendien is het niet fair tegen over mensen die wel netjes de re gels hebben gevolgd en terug zijn gekeerd naar hun eigen land." Rechter De SP vreest dat de pardonrege ling zo is opgesteld, dat de meeste aanvragers niet aan de criteria kun nen voldoen. De partij stelt: „De regeling kwam van toenmalig staatssecretaris Fred Teeven en die heb ik meermaals horen zeggen dat het die bedoeling had." Dijkhoff wil er niet van weten. „Ik voel niet de behoefte het par don te verruimen, maar laat duide lijk zijn dat ik zelf geen instruc ties heb gegeven zoveel mogelijk gevallen te laten afwijzen. Er zijn criteria, rechters kijken ook naar de zaken." Op het ministerie kijken ze ook met wat chagrijn naar de actie van Defence for Children. De asielaan vragers, maar zeker het actiecomi té weten immers al jaren hoe de regeling is en waar het op uit zou draaien, vindt men. Toch zal Dijkhoff nog even last houden van de pleidooien. De kin deren hebben een machtige bond genoot. Margrite Kalverboer, de nieuwe Kinderombudsvrouw, sprak in Nieuwsuur haar steun uit. Volgens haar wordt in het vreem delingenrecht niet naar het belang van het kind gekeken. „De rechter toetst of de procedure correct ver lopen is, maar kijkt niet inhoude lijk: is dit goed voor een kind?" Goed idee, zeggen voorstanders. Hogere lonen zorgen voor extra economische groei. Niet doen, vin den tegenstanders, hogere lonen breken het prille economisch her stel in de knop. Hoogleraar economie aan de universiteit van Cambridge Coen Teulings hoeft geen seconde na te denken over de wenselijkheid van een loonsverhoging. „Dat had al ja ren geleden moeten gebeuren. Ho gere lonen leiden namelijk tot meer bestedingen en dus tot meer economische groei." De hoogleraar vindt dat de over heid naar haar eigen salarissen moet kijken. „Ze heeft jarenlang de lonen van de ambtenaren be vroren. Dat heeft ervoor gezorgd dat de recessie langer duurde. De overheid is trendsetter op loonge- bied. Als zij de lonen verhoogt, volgt het bedrijfsleven. Hogere ambtenarensalarissen laten het be grotingstekort oplopen, maar dat wordt later goedgemaakt omdat er meer belasting binnenkomt als de lonen in het bedrijfsleven stijgen. Voor het begrotingstekort is een loonstijging dus geen probleem." Steven Brakman, hoogleraar eco nomie aan de Universiteit Gronin gen, ziet ook louter voordelen. „We komen nu langzaam uit de re- Lonen komen in de markt tot stand, daar moet de overheid buiten blijven cessie. Hogere lonen leiden tot ho gere bestedingen, en dat is goed voor de binnenlandse markt. Kijk naar het verdwijnen van allerlei winkels, dat is het gevolg van te la ge bestedingen. De retailsector heeft dus baat bij hogere lonen." Dat geen partij heeft er nadeel van zou hebben, wil wil er niet in bij Roel Beetsma, collega-hoogle raar aan de Universiteit van Am sterdam. „Ik vraag me af waar de overheid zich mee bemoeit. Lo nen komen in de markt tot stand, daar moet ze buiten blijven." De markt kan dus ook het beste bepalen wanneer een loonsverho ging op zijn plaats is? Beetsma: „We zijn nu erg afhankelijk van de export. Hogere lonen maken de export duurder. Dat zorgt voor minder winst, minder nieuwe ba nen, minder investeringen en dus minder groei." Er zijn nog andere argumenten die tegen een algemene loonsver hoging pleiten vindt Martijn Ba- dir, econoom bij de Rabobank. „De werkgeverslasten zijn sinds de crisis alleen maar gestegen. De belastingverlaging van 5 miljard gaat ook vrijwel helemaal naar werknemers. Een loonsverhoging verhoogt die lasten verder. Lang niet elke sector kan dat dragen, de detailhandel bijvoorbeeld. Je kunt geen algemeen beleid maken met loonsverhogingen." De oproep is ook overbodig, be toogt Badir. „De lonen stijgen al meer dan de inflatie en de beste dingen nemen toe. Huishoudens spaarden eerst, maar beginnen nu steeds meer te consumeren." vrijdag 27 mei 2016 ROTTERDAM De Franse terreurverdach te Anis B., die eind maart in Rotterdam werd gearres teerd, werd eerder die maand ook al door de poli tie aangehouden met een andere gezochte Franse terrorist: Reda Kriket. Beide mannen werden weer vrijge laten, ze hadden een vals id-bewijs. Anis B. en Kriket werden op 17 maart betrapt bij een winkeldiefstal in een bouwmarkt in Nieuwerkerk aan den IJssel. Zeven da gen later werd Kriket in Frankrijk aangehouden. In zijn huis vond de Franse po litie wapens en 1,2 kilo ex plosieven. Later werd Anis B. aangehouden in Rotter dam. Hij zal worden uitgele verd aan Frankrijk. Een toerist in Thailand is opgepakt omdat hij vis sen voerde en zich zo schuldig maakte aan 'het verstoren van het leven in zee.' Hij moest 2,50 eu ro borg betalen en wach ten op een proces. AMSTERDAM Bij de klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren zijn tot nu toe meer dan 200.000 klach ten binnengekomen. Het LAKS had dit jaar juist inge zet op minder klachten en had scholen vooraf gewe zen op praktische zaken die vaak niet goed gaan. De broertjes David (11, met bril) en Daniël (10, links naast hem), van Russische komaf, komen met hun petitie aan op het Haagse Binnenhof. Ze willen graag in Nederland blijven, foto daniella van bergen De bedrijfswinsten rijzen de pan uit. Tijd om de werknemers mee te laten profiteren door de lonen te verhogen. Die oproep doet de PvdA aan werkgevers. Peet Vogels Amsterdam Roel Beetsma, econoom Krijgt Klaas Dijkhoff zijn eigen Mauro? Alsof de asielinstroom niet ge noeg kopzorgen oplevert, heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff er een dilemma bij. Een roep om een ruimer kinderpardon, zoals die bij Mauro ook klonk. Tobias den Hartog Den Haag

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 5