Tholen weet weer wat meer over de eigen geschiedenis Reimerswaal gaat na gekissebis over computertijd weer ouderwets loten Md étazdk houdt u vaart er 8 BEVELANDEN en THOLEN Après-ski, maar dan voor even Gazelle V-, Akkerdaas Tweewielers heeft voor u alle nieuwste modellen, kom GRATIS proefrijden tijdens de e-bike testdag op 23 april! Elektrische fietsen v.a. 1.099! (Leaderfox Gazelle In de regio Mijn dorp, mijn stad Akkerdaas óazelie Deawille OHf door Rob Paardekam In Tholen is al vrij snel na het verkrijgen van stadsrechten, in 1366, begonnen met de bouw van een stenen stads muur. Het is één van de ontdek kingen die in de zomer van 2015 zijn gedaan tijdens archeologisch onderzoek in de binnenstad. Daar werd destijds op verschil lende plekken de riolering aange past. Omdat vooraf al werd ver wacht dat er archeologische resten gevonden zouden worden, wer den delen van de werkzaamheden begeleid door archeologen. „Dat is maar goed ook", stelde gemeente archivaris Fred van den Kieboom gisteren tijdens de opening van een tentoonstelling van de vond sten. „Het wordt vaak gezien als een probleem dat archeologen wil len meekijken. Een ontwikkelaar wil vlug bouwen en zo snel moge lijk van de archeologen af. Dat is jammer, want het is een kans om meer te weten te komen over de geschiedenis." In Tholen zijn in de zomer van 2015 interessante vondsten gedaan uit de periode 1350-1950. Zo wer den in de Paulinastraat delen van een afwateringsstelsel uit de 18e eeuw blootgelegd. Ook werden de len van de laatmiddeleeuwse stadswal en een i7e-eeuwse stads poort gevonden. Verder kwamen Vrijwillig archeoloog Dicky de Koning toont een fragment van een bakpan dat werd gevonden in de Venkelstraat, foto Leo Adriaansen onder meer menselijke resten, fragmenten van dierenbotten, ta bakspijpen, glaswerk en aarde werk scherven van kookpotten, bakpannen, borden en kommen onder de grond vandaan. De leukste vondst vond archeo loog Marcel de Koning de hals van een wijnfles met een kurk er nog in. „Die lag bovenop een funde ring die tot op een meter was uit gebroken. Kennelijk waren ze zo blij dat die klus erop zat dat ze meteen zijn gaan feesten, met wijn erbij. Dat soort vondsten la ten je bijna de sfeer van zo'n mo ment proeven." Alle gevonden voorwerpen zijn de komende weken te bezichtigen in het atrium van het gemeente huis in Tholen. Er is ook een boek je verschenen over de archeologi sche opgravingen van afgelopen zomer in de binnenstad. Dat kan voor een euro worden gekocht bij het gemeentearchief. door Joeri Wisse YERSEKE. Exact om 9.00 uur klaar zitten achter de computer om er zeker van te zijn dat je je droom huis op je droomkavel kunt bou wen en dan tóch met lege handen komen te staan. Dat is zuur, zeker als blijkt dat je allesbepalende tijd stip van inschrijving afwijkt van de tijd die de gemeente noteerde. Meer dan dertig mensen schre ven zich 18 januari in voor één van tien kavels in fase 3 van nieuwbouwwijk Steehof in Yerse- ke. De gemeente Reimerswaal had vooraf duidelijk gemaakt dat de volgorde van inschrijving bepa lend zou zijn. Wie zich als eerste na 9.00 uur via de site van de ge meente inschreef, had ook de eer ste keuze. De animo voor de bouwgrond was zo groot, dat elke seconde bepalend bleek te zijn. Toen bij mensen die buiten de boot vielen bleek dat er verschil zat in de tijd die zij thuis op hun scherm zagen en het tijdstip waar op de gemeente hun inschrijving binnen had, ontstond er discussie. Dat heeft -mede na inmenging van Marien Weststrate van Leef baar Reimerswaal- ertoe geleid dat de gemeente enkele onafhan kelijke deskundigen naar het pro ces heeft laten kijken. Volgens wet houder Jaap Sinke heeft ook de laatste deskundige vastgesteld dat de gemeente geen fouten heeft ge maakt en de toewijzing zelfs 'per fect' heeft uitgevoerd. Desalniettemin gaat de gemeen te om misverstanden en discus sies te vermijden, bij de volgende uitgifte weer 'ouderwets' loten, zo laat een woordvoerder weten. De tien bouwkavels aan de Jan Lievenslaan en de Pieter de Hoo- chlaan zijn voor 17 weken in optie gegeven aan de snelste inschrij vers. Later dit jaar geeft de ge meente weer kavels uit in Steehof, ditmaal aan de Ferdinand Bollaan. KONINKlIJKt - - ULTIMATE SINT MAARTENSDIJK Ouderenwandeling Wandelsportvereni ging Oosterschelde- stappers uit Sint Maartensdijk houdt vanmiddag een wan deling voor ouderen. De wandeling van zo'n drie kilometer begint om 14.00 uur vanuit de recreatie zaal van woonzorg centrum Maartens- hof en is bedoeld voor ouderen van zo wel Maartenshof als het dorp. Vrijwilligers van de Oosterscheldestap- pers begeleiden de deelnemers en hel pen ouderen met een scootmobiel, rol- lator of wandelstok. Wie thuis opgehaald wil worden, kan con tact opnemen met Siem Schot via 0166-661279. Na afloop staat er in Maartenshof koffie klaar. GOES Kookgroepen SMWO Goes, Stich ting Variant, LFB Goes en Inloophuis Oase houden iedere twee weken kook groepen, waar nog een paar plekken vrij zijn. Er zijn twee kook groepen die tweewe kelijks gehouden wor den en één die eens per maand samen komt. Alle kookgroe pen koken samen tus sen 17.00 en 19.00 uur in inloophuis Oa se aan Rooseveltlaan 87 in Goes. Mee doen kost drie euro per keer. Opgeven kan bij Matijs Gerrits, tel. 0113-277111 of m.gerrits@smwo.nl GOES Nieuwe expositie bij Kunstuitleen In Kunstuitleen De Bevelanden is opvan- middag de officiële opening van de expo sitie 'Familie en Vrien den'. Alle vrijwilligers van Kunstuitleen de Beve landen hebben een favoriete kunstenaar of kunstenares uit hun directe omge ving uitgenodigd hun werk te exposeren. De opening vindt om 15.00 uur plaats. Tot en met 21 mei is de expositie te bezichti gen. De toegang is gratis. GOES. Een après-skibar op school, er zullen waarschijnlijk maar wei nig leerlingen zijn die dat géén goed idee vinden. Gisteren was er één te vinden op de locatie Bergweg van het Ostrea Lyceum in Goes. Helaas voor de scholieren is de bar inmiddels alweer verdwe nen, want het was onderdeel van de jaarlijkse stuntdag, een traditie voor de eindexamenleerlingen op de middelbare school. Naast de après-skibar was gisteren onder meer de Trump's-wall' te bewonde ren, een knipoog naar de plannen van de Amerikaanse presidents kandidaat om illegale vluchtelingen tegen te houden, foto Mechteld Jansen Zaterdag BAARLAND Herverkavelings- weg 1, overdag - Workshop Zeeuwse Stiksjes maken, le ren over sieraden op Zeeuwse kleder dracht GOES Albardastraat, Cals- straat, Donkerstraat en Hogendorplaan, 09.30-16.30 uur - Rommelroute; His torisch Museum De Bevelanden, 13.30 -15.30 uur - Lezing over de Goese Nachtwacht; 'S-HEER ARENDSKER- KE Atelier het Raad huis, 10.00-18.00 uur - Evenement 'Tussen Kunst Iets' met kraampjes, muziek en work shops; KAMPERLAND Casembroothuis, 20.00 uur - Oranje bal KAPELLE Het Groenewoud, overdag - rommel markt; Fruitteeltmu seum, 12.30 uur - fietstocht o.l.v. een gids met thema 'ge nieten van het ver haal van de bloe sem' KRUININGEN Landwinkel de Plan tage, Kaasgat 4a, 09.00-16.00 uur- Aspergeweekend RILLAND Dorpshuis, 11.00-17.00 uur - Spirituele beurs Axis Mundi WISSENKERKE Onder de Toren, 20.00 uur - Toneel voorstelling 'Zeeuw se Vrouwen 2' door Theaterproductie huis Zeelandia Zondag BAARLAND De Landing, 16.00 uur - Optreden 'Full Blast' ELLEWOUTSDIJK Kerkje van Elles- diek, 14.30-17.30 uur - Concert blaas- kwintet Pelgrim Brass GOES Erasmuspark, 14.00-16.00 uur - Optreden zang groep Zokantook; Café de Post, Grote Markt 16,17.00 uur - Optreden Ann Lies Bluesband KLOETINGE Geertesplein, 14.00-16.30 uur - Zeeuwse Delta orga niseert cultuurhisto rische wandeling van Vaete tot Gajes- hoek Weststraat 2/b-4, Domburg T. (0118)58 11 05 www.akkerdaastweewielers.com nieuw bij VAN €2249, NU €1899 Speciaal door ons ontwikkeld i.s.m. Gazelle 4 jaar garantie 99,-) Inclusief gouden accu Niet van een normale fiets te onderscheiden door de geïntegreerde Panassonic voorwielmotor

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 78