Vrouwen laten designertas links liggen Schouwen staat open voor 225 vluchtelingen Secretaresse is het geheugen van I Gevolgen voor het personeel en voor de klanten nog niet te overzien Ondernemingsraad: in het ergste geval kunnen tot 700 banen verloren gaan. Kras Roadtrips Delta doet het liefst zaken met één koper, maar onderzoekt ook verkoop van aparte onderdelen aan meer partijen. Voor de kern centrale wordt naar een aparte op lossing gezocht. Die kan niet zo maar worden verkocht. Hierbij speelt ook het Rijk een belangrij ke rol. 'Het nieuws betekent dat nog meer medewerkers in onzekerheid verkeren' Niets doen is voor Delta geen optie. Het bedrijf moet op korte termijn een splitsingsplan indie nen bij de mededingingswaak hond ACM. Die eist dat uiterlijk volgend jaar juli het netwerkbe drijf is losgekoppeld van het ener- gieproductiebedrij f. Wat eventuele verkoop voor klanten van Delta betekent, is niet te zeggen. Dat is ervan afhankelijk of onderdelen worden verkocht, aan wie en onder welke voorwaar den. VLISSINGEN. Delta wil onderdelen van het energiebedrijf verkopen. Het gaat om ZeelandNet en om de afdeling die energie aan consu menten verkoopt. Ook wordt een koper gezocht voor energiecentra les en de afdeling die energie ver handelt voor het bedrijfsleven. Wat het betekent voor het per soneel is nog niet te overzien, zegt voorzitter Bram Nonnekes van de Centrale Ondernemingsraad. Onlangs maakte Delta bekend dat het over 2015 een verlies heeft geleden van bijna 111 miljoen eu ro. Het bedrijf kondigde daarom een reorganisatie aan waarbij 100 tot 200 banen worden geschrapt bij de energieproductietak. De ge volgen van een eventuele verkoop komen daar nu bovenop. In het ergste geval kunnen er nog eens zo'n 500 banen verloren gaan, aldus Nonnekes. „Dat is af hankelijk van de aard van de ko per. Gaat het om een concurrent die een onderdeel overneemt, dan kan het gevolg dramatisch zijn. Want zo'n koper heeft weinig be lang om het bedrijf in Zeeland in tact te houden. Maar is er een ko per die de onderdelen en de werk gelegenheid in Zeeland respec teert, dan kunnen de gevolgen meevallen." Nonnekes noemt het teleurstel lend dat onderdelen moeten wor den verkocht. Het heeft niet de voorkeur van de ondernemings raad, omdat de kans bestaat dat werkgelegenheid uit Zeeland ver dwijnt. Daarom wil de OR dat de directie het voornemen nog eens goed onderbouwt. „Het meest op timale scenario was dat Delta zo veel mogelijk banen in Zeeland overeind zou houden." Een deel van het personeel is gisteren geïnformeerd. De rest volgt vandaag. Op de werkvloer is de aankondiging hard aangeko men, zegt Nonnekes. „Het bete kent dat nog meer medewerkers in grote onzekerheid verkeren." Bekijk siA.el de bijlage in dzzi krant! Kras.nl/roadtrips of bel 0900-9697 7ocPg ZIERIKZEE. Zo'n 225 vluchtelin gen kunnen voor twee jaar on derdak krijgen op Schou- wen-Duiveland, als het aan de burgemeester en wethouders van dat eiland ligt. Die willen wel eerst nog raadsleden pei len. Als zij ja zeggen tegen het voorstel, gaat de gemeente in overleg met het COA. Dat heeft zo zijn criteria, maar datzelfde geldt ook voor de gemeente. „Wij zijn een toeristisch eiland en beschouwen de vluchtelin gen dan ook als onze gasten", aldus burgemeester Gerard Ra- belink. „Dat houdt in dat we zorgen voor nette huisvesting." In Geld&Goed Grootmoeders appeltaart? Dacht het niet! PAGINA 14 15 Delta houdt uitverkoop door Jeffrey Kutterink Pagina 3: Delta staat met de rug te gen de muur; Grote onzekerheid kwelt personeel; commentaar Korting op alle fly-drives, autorondreizen en zonvakanties incl. huurauto in Europa en ver daarbuiten. Actievoorwaarden zie: kras.nl/actievoorwaarden door Wendy Wagenmakers Lees meer op Zeeland 1 O ^EELAND 8 9 4 «2 0 Droog en geregeld zon www.pzc.nl Editie WALCHEREN WOENSDAG 20 april 2016 258e jaargang nr. 93 Los nummer 2,00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1