'Sabewa voldoet aan alle afspraken met Middelburg' 'Als ik voor de vierde keer duw, lijkt het of de spiei Sterrenkijker met de krabbels van de sterren fet* 8 ZEELAND Colofon 088-0561510 088-0130010 FZC Meer spiermassa, fitter en beter slapen na twintig minuten sporten per week. PZC-verslaggever Emile Calon probeerde het uit. vragen aan Jon Hersel man, voorzitter van Sa bewa, dat belastingen int en kwijtscheldt. -*- „Nee. Bestuurlijk heb ik er niks over gehoord. Ook van ande re gemeenten hoor ik geen klach ten. Sterker, de overeenkomst met Middelburg is ongewijzigd voort gezet omdat men tevreden was." „Gaat het fout dan? In 2014 bleven wel dingen te lang liggen, maar in 2015 en 2016 voldoen we aan de wettelijke termijn van zes maan den. Dat vind ik ook lang, maar als bedrijf kunnen we de organisa tie zo beter inrichten. We kunnen het werk in de tijd uitsmeren en met een gewone bezetting afhan delen, zonder piekbezetting. Ik snap dat dat de klant worst zal we zen, die wil snel antwoord." „Het heeft niks met software te maken. Als je kwijtscheldingsver zoeken sneller wilt afhandelen heb je gewoon meer handjes no dig. Dat kost geld. Wij voldoen vol ledig aan de prestatie-afspraken met Middelburg. Willen ze meer, dan moeten ze daarvoor betalen." „Dat hoefik niet te doen, het colle ge van B en W van Middelburg is verantwoordelijk. Als dat de over eenkomst met Sabewa wil aanpas sen, kunnen we in gesprek." 5 Middelburg werkt bij de inning van belastingen samen met Veere, Vlissingen en Schouwen-Dui- veland. Die gemeenten zou u ook als klanten kunnen verliezen. „Dat zou een teruggang zijn voor Sabewa, maar vooral voor de bur gers van die gemeenten. Middel burg schrijft zelf aan de SP dat het voor de inwoners makkelijker is als de kwijtschelding van belastin gen voor gemeente en waterschap in één hand is bij Sabewa. Ze kun nen dus wel roepen dat ze het zelf kunnen doen, maar dat helpt de burger juist niet." In mijn dromen heb ik de chest press van Husman Thomas de afgelopen drie maanden vaak verzaagd, verbrand en uit het raam gegooid. Het is het enige fitness apparaat van Fit20 in Goes waar op ik lange tijd geen anderhalve minuut kon 'sporten'. Pas sinds de laatste weken lukte het met heel veel moeite om die grens van negentig seconden te passe ren zonder dat mijn spieren sta ken. De andere vijf apparaten, dat lukt wel. De een met meer moei te dan de ander. Maar de chest press, dat is niet echt mijn vriend, zo zegt personal trainer Husman lachend tegen mij. Ruim drie maanden geleden stuurde hij een mail: Beste Emile, De maand van goede voornemens is gestart, en mijn goede voornemen heb ik al in werking gebracht: mijn ei gen Fit20 studio is geopend. Nu de Goesenaren nog. 20 minuten trainen per week is ideaal voor velen. Voor mensen die weinig tijd hebben, maar ook voor mensen die persoonlijke bege leiding tijdens het trainen prettig vin den of als basis voor andere sporten. Kortom: Fit20 Goes biedt veel voorde len voor mensen met weinig tijd, die toch fit willen blijven. Bijkomend voor deel is dat je nooit je sportkleren kunt vergeten; je hoeft je niet om te kleden of te douchen want je transpireert niet. Twee minuten per apparaat is te kort om het zweet te laten uitbre ken. Bovendien wordt defitness- 'En als het echt niet meer lukt moet ik nog even tien tellen het gewicht vasthouden, zodat de spieren gaan 'schreeuwen' ruimte constant gekoeld tot maxi maal ij graden. Fit in slechts 20 mi nuten per weekhet klinkt onge loofwaardig, dat vond ik aanvanke lijk ook, maar het werkt echt. Wil je zelf een keer ervaren wat spierfalen is? Neem dan contact met me op. Groeten Husman Thomas. Bij veel sportscholen hoor je: fit ness heeft echt effect als je vaak komt en flink traint. Twintig mi nuten per week klinkt daarmee heel erg in tegenspraak. En spor ten in spijkerbroek en overhemd nog meer. Maar omdat ik nieuws gierig ben, neem ik contact op en vertel dat ik nogal cynisch sta te genover zijn fitnessmethode. Husman daagt mij uit om drie maanden zijn programma te vol gen. Dinsdag 9 februari stap ik zijn fitnessruimte binnen aan de Piet Heinstraat in Goes. Wat di rect opvalt, is hoe klein die ruim te is, hoe weinig apparaten er staan en dat er geen enkele ande re sporter aanwezig is. Husman en zijn partner Margerie leggen uit dat er maximaal twee men sen tegelijk sporten. Wie het Fit20-programma volgt, doet dat met een personal trainer en dus kunnen er maar twee tegelijk te recht. En met acht apparaten kun nen ze elke klant bedienen. Na een uitgebreide kennismaking, en het meten van gewicht, spier massa en vetgehalte mag ik op mijn eerste apparaat. Husman vertelt ook dat ik twintig minu ten lang alles moet geven en dat de belangrijkste spiergroepen worden getraind: armen, benen, borst, buik, heupen en rug. Het is de bedoeling dat er gesport wordt tot het spierfalen optreedt, tot ze echt niet meer kunnen. „Daar worden ze sterker van." Het effect van dat spierfalen gaat volgens hem nog een week door. „Het lichaam past zich langzaam aan." Om die reden, aldus Hus man, is een keer per week vol- 5 Sabewa doet veel te lang over het kwijtschelden van belastingen. De gemeente Middelburg eist dit jaar verbeteringen. Voldoet Sabewa daar niet aan, dan gaat Middel burg het werk weer zelf doen. door Maurits Sep -J Snapt u de kritiek? Toch klagen inwoners, overhe- den en Zeeuwse Ombudsman al jaren. Waarom lukt het niet om de dienstverlening te verbeteren? 3 Toch wil Middelburg dit jaar verbeteringen zien. Niet alleen meer personeel, ook betere soft ware. Kunt u daaraan voldoen? 4 De SP Middelburg heeft er op voorhand geen vertrouwen in dat het gaat lukken om de admini stratieve rompslomp te verminde ren en sneller antwoord te geven: als dat in 2,5 jaar niet is gelukt, lukt het in 1 jaar zeker niet. Kunt u de SP geruststellen? Geen krant ontvangen? Onze excuses Vragen over verhuizing of vakantie? t Bezorgservice De PZC wordt van maandag t/m vrijdag voor 7.00 uur be zorgd en op zaterdag voor 7.30 uur. Heeft u een bezorg klacht? De bezorgservice is open van maandag t/m vrij dag tussen 7.00 - 17.00. Op zaterdag van 8.00 -12.00 uur. Ook kunt u 24 uur per dag uw bezorgklacht doorge ven via pzc.nl/geenkrant of 088-0561510. Klantenservice Wilt u een nieuw abonne ment, een vakantie of verhui zing doorgeven, uw abonne ment beëindigen of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met onze klanten service via 088-0139910, open van maandag t/m vrij dag van 8.00 - 17.00 uur. U kunt 24 uur per dag uw va kantie of verhuizing doorge ven via pzc.nl/service. Abonneren Via pzc.nl/abonneren kunt u direct gebruikmaken van één van onze aanbiedingen. Of neem contact op met onze klantenservice voor een pas send aanbod. PZC Edisonweg 37e Vlissingen Postbus 5046 4380 KA Vlissingen Telefoon: 088-0130200 redactie@pzc.nl BTW Nr.: NL001094592B01 KVK Nr.: 10017784 Redacties Telefoon: 088-0130200 redactie@pzc.nl Walcheren 088-0130221 walcheren@pzc.nl Bevelanden/Tholen 088-0130221 bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Schouwen-Duiveland 088-0130221 schouwen-duiveland@pzc.nl Zeeuws-Vlaanderen 0115-645740 zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Postbus145, 4530 AC Terneuzen Sport sport@pzc.nl 088-0130241 Hoofdredacteur Arie Leen Kroon alkroon@pzc.nl Commercieel directeur Tessa van Waarde Leveringsvoorwaarden Op alle abonnementen zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u nale zen via pzc.nl/service of opvragen via 088-0139910. Advertenties Wilt u in de PZC adverteren neem dan contact op via 088-0139998 of ga naar persgroep.nl/adverteren Auteursrechten Alle auteursrechten en data bankrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbe houden. Deze rechten berus ten bij de PZC, c.q. de desbe treffende makers. Wet Bescherming Persoonsgegevens De PZC is een onderdeel van De Persgroep Nederland. De Persgroep legt abonneegege vens vast voor de uitvoering van de (abonnements)over- eenkomst. Deze kunnen ge bruikt worden om u te infor meren over diensten en pro ducten van de PZC en De Persgroep. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u bellen met 088-0139910 of ga naar pzc.nl/service. De leg press, ik duw nu 23 procent meer gewicht. Husman Thomas geeft aanwijzingen. Sporten in spijk* door Emile Calon De krabbel van André Kuipers... ...en Lodewijk van den Berg. MIDDELBURG. Als Mercurius op 9 mei voor de zon langs kruist, kunnen cliën ten van Stichting Weerwerk in Middelburg dat heel goed bekijken. Gisteren kregen ze dankzij de volkssterrenwacht Philippus Lansbergen een gloednieu we telescoop - mét de handtekeningen van de astronauten André Kuipers en Lodewijk van den Berg. De sterrenkijker kwam er dankzij het project Sterren schitteren voor iedereen, foto Dirk-Jan Gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 37