Frauke Petry doet Merkel wankelen Een beetje comfort op het eind Piet Zoon neemt waar Honderden garages in de fout bij APK Zorgen over vechtpartijen en scheldkanonnades op het veld KNVB vreest dat het aantal incidenten in het amateurvoetbal weer stijgt, vooral in grote steden. Willekede Pagter(l) j en Mandalie Bulten M willen dat ook mensen Wt die thuis sterven goed J verzorgd worden. De verpleegkundigen bedachten een pakket bijzondere hulpmiddelen. Wie heeft mij weer tot leven gewekt? Surf naar Hart4all! foto Lex de Meester DEN HAAG. Afgelopen weekend ging het op drie plekken hele maal mis, onder meer tussen de amateurclubs OSV en ZBC'97 uit Zwijndrecht, waar een wedstrijd na 10 minuten in de tweede helft werd gestaakt vanwege een vecht partij. Een speler moest met rug letsel naar het ziekenhuis en de scheidsrechter kon alleen onder politiebegeleiding veilig het sport complex verlaten. Harde cijfers zijn er nog niet. De bond maakt de definitieve ba lans pas op aan het eind van het seizoen. Maar een groeiend aan tal telefoontjes van clubs die mel ding maken van excessen, zit de voetbalbond niet lekker. Volgens de KNVB daalde het aantal exces sen waarbij verbaal of fysiek ge weld is gebruikt de afgelopen ja ren flink. Vorig voetbalseizoen waren het er 322. Dat is het laag ste niveau sinds 2011, toen ging het nog 485 keer mis. „Vooral in de grotere steden lijkt het er ech ter op dat de dalende trend van de afgelopen jaren is gestopt. Mo gelijk is er zelfs weer een stijging waar te nemen", zegt woordvoer der Hans van Kastel van de KN VB. Secretaris Jo Sandee van de Haagse Scheidsrechters Vereni ging noemt de uit de hand gelo pen wedstrijd in Zwijndrecht te kenend voor de huidige situatie op het veld. „Na de dood van grensrechter Richard Nieuwen- huizen is het een poosje rustig ge weest. Maar ik merk er niet veel meer van." Elk weekend krijgen scheids rechters agressief taalgebruik naar hun hoofd. „De toon wordt 'De toon wordt gezet in het betaald voetbal. Als je ziet wat daar allemaal gebeurt' gezet in het betaald voetbal. Als je ziet wat daar allemaal gebeurt. Dat neemt de jeugd gewoon over." Volgens Sandee is het nog een wonder dat er mensen zijn die de taak van scheidsrechter op zich willen nemen. De Haagse vereniging zag hun aantal sinds 1995 teruglopen van 320 naar 149 nu. Voorzitter Cor Nagtzaam van de voetbalscheidsrechtersvereni ging Breda en Omstreken merkt dat excessen bij sommige elftal len blijven terugkeren en pleit voor veel hardere sancties. „Elftal len die nu rottigheid uithalen ko men gewoon te makkelijk weg. Dan worden ze een paar wedstrij den geschorst. Maar dat is niet straffen, dat is een tijdelijke maat regel nemen." De KNVB is, zolang definitie ve cijfers niet bekend zijn, niet van plan extra actie te onderne men. Clubadviseurs is gevraagd verenigingen weer scherp te hou den. Ook lopen er al diverse expe rimenten. Zo spelen sommige al lerkleinsten in Limburg bij wijze van proef zonder scheidsrechter en staan ouders op minimaal 20 meter afstand. KRUININGEN. Piet Zoon (66 jaar) gaat per 1 mei aan de slag als waar nemend burgemeester van Rei- merswaal. Zoon was eerder burgemeester in Hattem (2003-2008) en Raalte (2008-2014). Daarvoor was hij onder meer gemeentesecretaris in Koudekerk aan den Rijn en in Texel en hij werkte bij de toenmalige gemeen ten Westerschouwen en Zierik- zee. Glashandel MELIESTE PAGINA 5 o Veel zon en droog www.pzc.nl Editie WALCHEREN DINSDAG 15 maart 2016 258e jaargang nr. 63 Los nummer €2,00 Abonneeprijs 1,11 ZEELAND 2 3 'Meer voetbalgeweld' door Raymond Boere Jo Sandee Scheidsrechtersvereniging www.meliesteglas.nl 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1