Museum voor bizarre uitvindingen in Sluis opent komende zomer Afvalbak blijft favoriet van vuurwerkvandaal Tijd is rijp om Terneuzen als stad eindelijk smoel te geven ZEEUWS-VLAANDEREN 7 Terneuzen heeft als stad jarenlang stilgestaan, plannen genoeg, nu nog uitvoeren. Het moet dit jaar ge beuren in Terneu zen. Het is erop of er onder voor een aan tal belangrijke projec ten in de stad: het nieuwe winkelcentrum aan de Ken- nedylaan-West, de invulling van (in elk geval een stukje van) de Kop van de Noordstraat, de vernieuwing van de verpauperde Nieuwstraat-Zuid en de herinrichting van de oude Veerha ven en omgeving. De ontwikkeling van de stad Ter neuzen heeft lang, te lang, stilge staan. De verslechterde economische situatie kan sinds 2008 als excuus worden aangevoerd. Het is altijd al lastig geweest investeerders te interes seren voor Terneuzen. De stad ligt niet op een A-locatie. Projectontwik kelaars staan in tijden van voorspoed al niet te dringen om in Terneuzen te investeren, laat staan in tijden van cri sis. De economie trekt (voorzichtig) aan. Dat biedt nieuwe kansen, ook voor de stad Terneuzen, zeker nu dui delijk is dat in elk geval één project dit jaar van de grond zal komen: de eerste fase van de herinrichting van de omgeving van de oude Veerhaven. De eerste fase bestaat uit de aanleg van een aantrekkelijke verbinding tussen de binnenstad en de oude Veerhaven. De ligging aan de Wester- schelde is één van de sterkste troef kaarten van Terneuzen. Die troef kaart wordt met het project Veerha ven uitgespeeld. De drie andere plannen die Ter neuzen op de kaart moeten zetten, zijn minder zeker. De komst van een nieuw winkelcentrum aan de Kenne- dylaan-West hangt op een gerechtelij ke procedure bij de Raad van State. Die doet waarschijnlijk deze maand uitspraak. Schiet de Raad van State de Kennedylaan-West af, dan zou dat een flinke tegenvaller zijn voor Ter neuzen. Het Jumbo-supermarktconcern heeft bezwaar gemaakt. Het nieuwe winkelcentrum, waarin Agrimarkt en Aldi komen, zou te veel van het goede zijn en elders tot nog meer leegstand leiden, vreest Jumbo. Kees de Regt, directeur van aannemingsbe drijf Van der Poel, één van de initia tiefnemers, is optimistisch. Hij kan zich niet voorstellen dat de Raad van State Jumbo in het gelijk stelt. „We le ven tenslotte in een vrije marktecono mie, waarin concurrentie met hoofd letters wordt geschreven. Maar, met de Raad van State weet je het nooit. Het blijft spannend." De ontwikkeling van de Kenne dylaan-West staat in de startblokken, de Kop van de Noordstraat en de Nieuwstraat-Zuid liggen lastiger. Al hoewel, de verwachting is dat op een stukje van de Kop van de Noordstraat - de nog te slopen panden van voor heen Naeye-Verstraten - wel iets nieuws zal komen. Dat hoeven niet per se winkels te zijn, eerder alleen appartementen. De noordelijke en tree van de binnenstad zal erdoor op frissen. Voor de Nieuwstraat-Zuid liggen verschillende ideeën op tafel, waaron der de vestiging van een amuse ments- of speelautomatenhal van Met de economische wind iets meer in de zeilen, moet het langzamerhand wel lukken. Loontjens uit Middelburg en ook de bouw van appartementen. De ge meente is hierin partij, maar ook wo ningcorporatie Clavis. Clavis staat niet te trappelen om in de Nieuw straat-Zuid te investeren. De kosten zijn hoog, de baten laag. De gemeen te is er toch in geslaagd Clavis bin nenboord te houden met een sluwe zet. Een miljoenenbijdrage voor de sloop en nieuwbouw van Clavis-wo- ningen in de wijk Lievenspolder is ge koppeld aan de ontwikkeling van de Nieuwstraat-Zuid. Zo houdt Terneuzen vele ballen in de lucht, waarvan nog ongewis is waar ze zullen landen. Het is vaker gezegd, maar 2016 wordt echt het jaar van de waarheid voor Terneuzen. De Jonghe is industrieel ontwer per met een eigen bureau in Ant werpen. Hij wil opvallende uit vindingen uit het verleden - zo wel geslaagde, geniale als com pleet mislukte ideeën - opnieuw opbouwen en die tentoonstellen. „Ik maak de ontwerpen zo pre cies mogelijk na, met materialen en afmetingen zoals de bedenker het bedoelde", vertelt hij. Soms kwam de uitvinder zelf niet ver der dan een ontwerp op papier. De Jonghe gaat daar dan over heen en maakt het object in het echt. Zo werkte hij aan een zwemmachine uit de negentien de eeuw en een vliegfiets. „En er komen ontwerpen van bekende 'Ik maak de ontwerpen zo precies mogelijk na, zoals de bedenker het bedoelde' uitvinders als Leonardo da Vinei en Nicola Tesla", vertelt hij. Het museum komt in gebouw 't Zoute Vestje, dat eerder dienst deed als school en later als ge meenschapscentrum. De Jonghe, die het pand kocht van de ge meente Sluis, hoopte aanvanke lijk dat het museum komend voorjaar zou kunnen openen. „Dat lukt net niet: het wordt de zomerperiode. Er moest ontzet tend veel gebeuren aan het ge bouw. Maar ik verwacht nu geen problemen meer." De Jonghe heeft inmiddels de 'opbouwfase' bereikt. „De elektriciteit ligt er, en binnenkort komt de stuca- door. Vanaf nu gaat het snel." TERNEUZEN. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn ongeveer net zo veel geld kwijt aan vuurwerkscha- de als vorig jaar. Vooral prullenbakken waren het slachtoffer. Terneuzen mag zo'n dertig exemplaren vervangen a 357 euro. Toch valt de schade mee, aangezien er tijdens de jaar wisseling 2012-1013 nog 78 bakken opgeblazen werden. Terneuzen heeft de laatste twee jaar een nieuw systeem ingevoerd waar door afvalbakken gemakkelijker verwijderd kunnen worden. Behalve prullenbakken sneuvel den in Terneuzen ook verkeersbor den en abri's. In totaal bedraagt er de schade dit jaar zo'n 17.500 euro. Bijna tweeduizend meer dan vo rig jaar. Hulst is ongeveer vierduizend euro kwijt voor zeven nieuwe prullenbakken, schade aan een bushokje en een container voor plastic afVal. Vorig jaar bedroeg de schade zo'n vijfduizend euro. De gemeente Sluis moet tussen de tien en vijftien afvalbakken ver vangen. De vuurwerkschade be draagt hier, net als vorig jaar, tus sen de vier- en zesduizend euro. In vorige jaren werden in Sluis ook verkeersborden vernield. Dat was deze jaarwisseling niet het ge val. Kennedylaan-West Kop vd Noordstraat Oude Veerhaven WOENSDAG 6 JANUARI 2016 2016, jaar van de waarheid ANALYSE door Harmen van der Werf door Martijn de Koning SLUIS. Het Bizarium - museum voor bizarre uitvindingen - in Sluis opent niet dit voorjaar, maar een paar maanden later. De verbou wing van het voormalige Zoute Vestje aan de Hoogstraat loopt een klein beetje uit. Dat zegt ini tiatiefnemer Mare De Jonghe. Mare De Jonghe, bedenker Bizarium door Cuido van der Heijden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 73