H4A steekt zes miljoen in nieuwe vestiging in Sluiskil Schotse Highland Games in Hulst Uitnodiging Publieksbijeenkomst Natuurvisie 6 ZEEUWS-VLAANDEREN Zeeland IJsclub 't Zwin maakt doorstart „We hebben lang getwijfeld", licht directeur Eric de Ruijsscher toe. „We wilden deze investering ruim zeven jaar geleden al doen, maar toen brak de crisis uit. We hebben daarop besloten voorlo pig niet verder te gaan met dit plan." H4A, dat onder meer actief is in de wegen-, woning- en utili teitsbouw, groenbeheer, de bouw van windmolens en aanleg van kabels en leidingen, merkt inmid dels dat de economie uit een diep dal aan het opklimmen is. „De markt trekt aan", aldus De Ruijs scher. In de wegenbouw gaat het vol gens hem nog niet zo goed. De Ruijsscher noemt de situatie daar zelfs slecht. De wegenbouw is sterk afhankelijk van overheidsin vesteringen en die blijven nog achter. „Maar", tekent De Ruijsscher aan, „andere bouwactiviteiten ne men wel toe. We doen ook veel onderhoudswerk in de industrie, in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzo ne, in Vlissingen-Oost en in Ant werpen, en daar is goed voelbaar dat de economie weer op gang komt." De gunstigere economische si tuatie heeft H4A ertoe gebracht de stap te zetten die het bedrijf al jaren geleden voor ogen had: het centraliseren van een aantal acti viteiten. H4A is ontstaan uit ver schillende aannemingsbedrijven, waaronder De Ruijsscher in Bier vliet, Lensen in Axel, Groenvoor ziening Den Doelder, Sanderse kabels en leidingen en de Zeeuw se Bouw- en Wegenbouwmaat schappij. Een erfenis van dat ver leden is dat op diverse plekken nog werkplaatsen zijn, onder meer aan de Hulsterseweg in Axel en de Meekrapweg bij Ma- 'We zetten nu de stap die we al wilden maken voor de crisis in 2008 losbarstte' grette. „Je kunt de investering in Stroodorpe bij Sluiskil zien als de laatste stap in het centralisatiepro ces", verklaart De Ruijsscher. Het bedrijf had daar al 3,5 hectare grond in bezit, wat de beslissing om daar te bouwen vergemakke lijkte. Aannemingsbedrijf H4A merkt dat de markt aantrekt, de situatie wegenbouw is nog wel 'slecht'. H4A heeft ook een nevenvesti ging in Goes. Overwogen is daar het hoofdkantoor te bouwen. Dat zou meer kansen kunnen bieden om de Midden-Zeeuwse markt te 'veroveren'. De Ruijsscher: „We hebben echter doelbewust beslo ten in Zeeuws-Vlaanderen te blij ven, omdat we een Zeeuws- Vlaams bedrijf zijn en het over grote deel van ons personeel woont ook in Zeeuws-Vlaande- ren." H4A telt in totaal 235 werkne mers. Dat aantal is de laatste ja ren, ondanks de crisis, vrij con stant gebleven. Op de locatie in Sluiskil gaan zestig mensen wer ken, van wie zo'n vijftig in het kantoor. Hamerslingeren, boomstam men omgooien en kogelslin geren. Dat zijn enkele van de onderdelen van de Highland Games, uit Schotland afkom stige spelen die heel wat spierkracht vereisen. „In Friesland en België is het groot, en er is ieder weekend wel ergens een wedstrijd", geeft Tresemieke van de Vel de de populariteit weer. Sa men met Gino Pardon, Reg gie Picavet en Willy de Brou wer zorgt Tresemieke dat Zeeuws-Vlamingen ook ken nis kunnen maken met de wedstrijd en alles wat daar bij hoort. Er is 19 juni onder meer een roofvogelshow en je kunt haggis eten en whiskey drinken. Toegang is gratis. De organisatie zoekt sponsors. De eerste deelne mers zijn al bekend: Clinge- naar Toby de Brouwer, die kampioen in de juniorenklas se van het NK werd afgelo pen jaar en Hulstenaar Tom my de Bruijn die Europees kampioen is en in Hulst zijn laatste wedstrijd speelt. In de regio Mijn dorp, mijn stad AXEL. De Halle, 13.30 uur: Sjoelen, muziek- middag met My Way Music; Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Vrij kaar ten, biljarten, koers- bal, bridge; BRESKENS. De Uit komst, 13.30 uur: Creamiddag, kaar ten; CLINGE. Malpertuus, 13.00 uur: KBO biljar ten; 13.30 uur: Sjoe len, ANBO koersbal; 19.00 uur: Linedan- ce; GRAAUW. Dorpshuis, 14.00 uur: Graauw Leeft met film Frans Cammaert over land bouw in de regio; 14.30 uur; KBO gym nastiek HEIKANT, 'tHeike, 13.00 uur: Biljarten; HOEK. De Lovenhoek, 9.30 uur: Biljarten, jeu de boules; 19.00 uur: Bridge, biljar ten; HULST. De Lieve, 9.00 uur: Biljarten; 9.30 uur: Computeren, te kenen; 13.00 uur: Bil jarten, Viva la Musi- ca, bingo, compute ren; Blaauwe Hoeve, 9.00 uur: Handwerken; 10.00 uur: Internetca fé; Robbedoes in basis school De Nobelhorst, 10.00 uur: Mamaca fé; Dullaertwijk, 19.00 uur: Drie Koningen optocht; WZC Antonius, 10.00 uur: Meer bewegen voor ouderen; 14.00 uur: Optreden Viva la Musica; De Binnendeur, 13.00 uur: KBO biljarten; KOEWACHT. De Vla schaard, 14.00 uur: Galm; vormd kerkcentrum, 9.00 uur: Open Kring; PHILIPPINE. DeKaaie, 14.00 uur: Bieden, jo keren; SAS VAN GENT. De Statie, 14.00 uur: Kaarten; St. Albert, 13.00 uur: KBO quilten, vrij kaarten, biljarten; SINT - JANSTEEN. De Warande; 9.30 uur: Biljartles, gymnas tiek; 13.00 uur: KBO biljarten, kaarten; 19.30 uur: Kwis- avond vrouwenvere niging Steengoed; TERNEUZEN. De Ves te, 9.00 en 10.15 uur: Sociaal vitaal; 12.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Soos, jeu de bou les, bingo; 18.30 uur: Lijndansen; De Kameleon, 19.00 uur: Linedance; Ter Schorre, 14.00 uur: Kaartjes maken. door Harmen van der Werf SLUISKIL. Aannemingsbedrijf H4A investeert voor zes miljoen euro in nieuwe huisvesting op het be drijventerrein Stroodorpe bij Sluis kil. H4A bouwt er het hoofdkan toor met een centrale werkplaats en opslagloods. Eric de Ruijsscher, directeur H4A Wanneer en waar: Donderdag 14 januari 2016 in Bio Base Europe Training Center, Terneuzen Woensdag 20 januari 2016 in de ZB/Planbureau en Bibliotheek, Middelburg Donderdag 21 januari 2016 in restaurant Grevelingen, Bruinisse De bijeenkomsten beginnen vanaf 19.00 uur Kiest u voor meer natuurgebieden in Zeeland of voor meer natuur (ook buiten natuurgebieden)? Hoe kunnen recreatie, bedrijfsleven en natuur elkaar versterken? Welke vorm van natuurbeleving spreekt u het meest aan? Het antwoord op deze (en andere) vragen zijn bouwstenen voor onze provinciale Natuurvisie 2016-2022. Denkt u met ons mee? U bent van harte welkom. Meer informatie op: www.zeeland.nl/natuurbeleid Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.ni Provincie door Sophie Stockman HULST. Het Vestrockterrein wordt 19 juni het decor voor de eerste Hulster editie van de Highland Games. TERNEUZEN Bingo in de Veste Stichting Welzijn Ouderen Terneuzen houdt vandaag een bingomiddag voor vijf tigplussers. Het spel begint om 14.00 uur in dienstencentrum De Veste. Er zijn vijf rondes en in elke ronde zijn zes prijzen te winnen. De zaal gaat om 13.00 uur open en vanaf 13.30 uur is er koffie en thee. De entree be draagt 2 euro en de bingokaarten kosten 50 cent per stuk. RETRANCHEMENT Verbranding van kerstbomen In Retranchement gaan zaterdag om 19.00 uur de kerstbo men in vlammen op, bij het voetbalveld achter de Noord straat. Inwoners van Retranchement kun nen de kerstboom vrij dagochtend klaar leg gen voor hun woning. Vanaf 10.00 uur wor den ze opgehaald door vrijwilligers. De organisatie is in han den van Stichting Eve nementen Retranche ment (SER). Tijdens de verbranding zorgt de dorpsraad voor warme dranken en oliebollen. TERNEUZEN Meedoen bij Aan Z Welzijnsorganisatie Aan Z houdt deze week een DoeMee- Week. ledereen kan, zonder aanmelding, gratis meedoen met activiteiten. Vandaag is er Sociaal Vitaal - rustige beweginsoefe- ningen - in De Veste in Terneuzen. Aan vang 9.00 uur en 10.15 uur. Morgen kunnen geïnteresseer den aanschuiven bij een opfriscursus waar basisvaardigheden voor werken met een computer worden be handeld. Dat gebeurt in De Halle in Axel, vanaf 13.00 uur. Een eigen laptop meene men is gewenst. Maar activiteiten op de web site www.aan-z.eu. SLUIS. IJsclub 't Zwin uit Sluis gaat verder met een volledig verjongd be stuur. De club, die onder meer de toerschaatstocht Sluis-Brugge-Sluis organiseert en het schaatsen op de Damse Vaart zoals op de foto uit 2009, vreesde enkele maanden geleden nog voor de toekomst. Er wa ren veel vrijwilligers gestopt en er kwam niemand bij. De noodkreet deed zijn werk meer dan goed: „Er zijn nu ongeveer zeven jonge men sen die alles hebben overgenomen", vertelt oud-voorzitter Frank Ver- craeije. „Ze zijn actief bezig en ik hoop dat ze het met verve gaan doen. Nu alleen nog wachten tot het gaat vriezen." foto Peter Nicolai KLOOSTERZANDE OOSTBURG. Her

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 72