Geluk denkt liever niet aan afscheid wedstrijdpaard Op hol geslagen windmolen staat weer stil Nog 1950 extra plaatsen nodig De populier was populair Ruim 1,3 miljoen euro voor natuur Commissaris van de koning Polman: „We zijn al een eind op weg, maar we moeten meer doen dan nu gebeurt." MIDDELBURG. Met nog vier weken te gaan is nog niet duidelijk waar in Zeeland bijna tweeduizend extra noodopvangplaatsen voor asielzoekers komen. In november maakte het Rijk met de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten de afspraak dat elke veiligheidsre gio voor de jaarwisseling voor 500 extra plaatsen zou zorgen. Elke provincie moet daarbovenop voor eind januari noodopvang voor 2500 mensen aan het COA ter be schikking stellen. Sinds 19 november zijn in de ge meenten Terneuzen (vakantie park Marina Beach, 600 plaatsen) OPVANG GEZOCHT en Goes (Zeelandhallen, 450 plaat sen) nieuwe opvanglocaties geo pend. Deze 1050 plaatsen tellen mee voor het bestuursakkoord. Zeeland is dus nog op zoek naar 1950 plaatsen Commissaris van de koning Han Polman deed begin decem ber een dringend beroep op de Zeeuwse gemeenten om met loca ties te komen. Hij heeft als 'Rijks heer' de taak toe te zien op de ver wezenlijking van die opvangplaat sen. Hoewel aan hem nog geen con crete aanbiedingen zijn gedaan, heeft de commissaris niet de in druk dat de gemeenten achterover leunen. Polman: „We zijn al een eind op weg. Dit neemt niet weg dat we meer moeten doen dan nu gebeurt en daar wordt veel aan dacht aan besteed." Vergunninghouders Naast de huisvesting van asielzoe kers wacht de Zeeuwse gemeen ten ook nog een taak in de huis vesting van mensen die al een ver blijfsvergunning hebben gekre gen. Zij bezetten nu plaatsen in re guliere asielzoekerscentra waar door noodopvang nodig is. In het bestuursakkoord van november sprak men af voor 14.000 vergun ninghouders een woning te vin den. De gemeenten in Zeeland staan voor de eerste helft van 2016 voor 452 vergunninghouders op de rol. Daarbij moet de achter stand die de meeste gemeenten hebben worden opgeteld. Eind no vember bedroeg die in totaal woonruimte voor 158 statushou ders. De gemeenten Middelburg en Terneuzen moeten voor de meeste mensen een plaats vinden. Dat komt mede door de forse ach terstand die vorig jaar is ontstaan. MIDDELBURG. Stichting Het Zeeuwse Landschap en vereni ging Natuurmonumenten in Ne derland krijgen in totaal ruim 1,3 miljoen euro van de provincie Zeeland voor het inrichten van nieuwe natuurgebieden. Het Zeeuwse Landschap heeft 970.000 euro nodig voor het in richten van de Sint Laurense Wei- hoek Noord op Walcheren. Voor Natuurmonumenten is 346.000 euro uitgetrokken om het Gan- zenreservaat De Poel op Zuid- Beveland en het gebied Slot Haamstede Weitjes Burgh op Schouwen-Duiveland aan te pak ken. De natuurorganisaties hebben deze landbouwgebieden aange kocht. Ze komen in het Natuur- netwerk Zeeland en zijn in het natuurbeheerplan van de provin cie opgenomen als nieuwe na tuur. De aanleg van het netwerk (voorheen de Ecologische Hoofd structuur) is een verplichting van het Rijk. De subsidie is nodig voor de aankoop van de grond en het verlies aan economische waar de als gevolg van de functieveran dering van landbouw in natuur. De organisaties gaan de gebieden nog dit jaar opnieuw inrichten. PAGINA 12 13 PAGINA 4 www.pzc.nl zeeuws-vlaanderen@pzc.nl WOENSDAG 6 januari 2016 eeland Zoeken naar ruimte voor noodopvang door Theo Giele Voor 1 februari moet in Zeeland extra noodopvang worden gevon den voor 2000 asielzoekers. Verder moeten de gemeenten in de eerste helft van dit jaar woon ruimte vinden voor mensen met een verblijfsvergunning. Het gaat om de volgende aantallen. Tussen haakjes de achterstand tot en met november 2015 die moet worden ingelopen. Kapelle en Tholen heb ben meer mensen gehuisvest dan hun taakstelling was: Borsele 27 (+8) Goes 44 (+6) Hulst 33 (+10) Kapelle 16 (-7) Middelburg 56 (+42) Noord-Beveland 9 (0) Reimerswaal 26 (+7) Schouwen-Duiveland 40 (+11) Sluis 28 (+15) Terneuzen 65 (+34) Tholen 30 (-1) Veere 26 (+14) Vlissingen 53 (+19) totaal Zeeland 452 (+158) door Ernst Jan Rozendaal EEDE Bomen hebben ook niet het eeuwige leven. Aan de Sara Beijtsweg bij Eede zijn gisteren daarom heel wat populieren gerooid in opdracht van Water schap Scheldestromen. Het Waterschap pakt jaarlijks de bomen aan die hun maximale levensduur hebben bereikt en daar zitten nu opvallend veel populieren bij. „Dat komt omdat er veertig, vijftig jaar geleden veel populieren tegelijk zijn aangeplant", vertelt Danielle Steijn van het waterschap. „Deze bomen zijn niet ziek maar gewoon helemaal 'op' na zoveel jaar. En dan kan het gevaarlijk worden als er takken afbreken." Er werden gisteren ook populieren gerooid aan de Sint Bavodijk bij Nieuwvliet. foto Peter Nicolai

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 70