Asbestschade echtgenote vergoed Massale aanrandingen in Duitsland leggen 'ongemakkelijke waarheden' van migratie bloot. 6 NIEUWS 34 vluchtelingen dood bij Turkije KEULEN. Als het je overkomt moet je onmiddellijk een grens trekken, zegt Arabiste en juriste Laila al-Zwaini die in onder meer Egyp te, Jemen en Afghanistan werkte en woonde. „Schreeuwen. Om je heen slaan. Of het aanranding be treft, diefstal of allebei." Duizend Noord-Afrikaanse mannen belaagden zeker negentig vrouwen bij het Centraal Station in Keulen. In Hamburg en Stutt gart vonden vergelijkbare inciden ten plaats. „De migratie in Europa brengt een aantal ongemakkelijke waarheden met zich mee. Zoals de manier waarop sommige mos limmannen met vrouwen om gaan", zeg Jan Jaap de Ruiter, ara bist van de Tilburg School of Humanities. De gebeurtenissen in Keulen doen denken aan het aanranden van jonge vrouwen tijdens de Ara bische Lente op het Tahrirplein in Cairo. „Niet-moslimvrouwen wor den beschouwd als ongelovigen. Voor sommigen moslimmannen is dat een vrijbrief om respectloos met ze om te gaan", zegt De Rui ter. „In andere islamitische krin gen bestaat veel respect voor vrou wen. Dat maakt de discussie ook zo lastig." Niet alleen westerse vrouwen zijn het slachtoffer, weet De Rui ter. „Er zijn meerdere onderzoe ken naar de positie van vrouwen in Arabische landen geweest. In Egypte zegt 98 procent van de vrouwen te maken te hebben ge had met seksuele intimidatie. We zien het ook in onderzoeken on der de derde generatie Marokka nen in Nederland. Jongens op straat veroordelen een Marok kaans meisje als ze niet decent ge noeg is gekleed. Die jongens we ten wat de gebruiken, waarden en normen in Europa zijn. Maar ze hebben moeite met de realiteit van alledag." Het lastigvallen en betasten van vrouwen op straat heeft vol gens al-Zwaini weinig met de is lam of moslimcultuur te maken. Het gebeurt ook in India en La- tijns-Amerika. Uit machismo of omdat loyaliteit voorop staat. Dat heeft niet direct iets te ma ken met het gedrag van de man nen in Keulen, zegt cultureel an tropologe Edien Bartels die is ge- 'Voor sommige mannen zijn ongelovige vrouwen een vrijbrief om respectloos te zijn' specialiseerd in de rol van de vrouw binnen de islam. „Het ge drag van die mannen komt voort uit frustratie over het verschuiven van de machtsverhoudingen. Vrouwen krijgen meer te zeggen en dat betekent dat de mannen wat van hun macht moeten af staan." Dat speelt niet alleen on der moslimmannen, benadrukt Bartels. „Hier komen mannen ook met hun opvattingen over de ver houdingen tussen man en vrouw op de proppen als ze ergens gefrus treerd over zijn. De inspreekster voor de komst van het asielzoe kerscentrum in Steenbergen kreeg te horen: 'daar moet een pie mel in'." Politiek, cultuur en recht lopen in migrantendiscussies dwars door elkaar, zegt al-Zwaini. „Maar vrouwen mogen nooit buiten de samenleving worden geplaatst. Er moet een daad worden gesteld na de gebeurtenissen in Keulen. De ze mannen hebben zich schuldig gemaakt aan een misdrijf." De Ruiter is het daar roerend mee eens. „Gewoon de wet toepas sen volstaat." ISTANBUL. Turkse hulpverleners hebben gisteren ruim dertig le venloze lichamen van vluchtelin gen geborgen. Ze waren aange spoeld aan diverse stranden langs de Egeïsche kust. De twee boten waarmee de mi granten probeerden het Griekse eiland Lesbos te bereiken kapseis den in stormachtig winterweer. Verspreid over de stranden van Ayvalik en Dikili troffen mede werkers van hulpverleningsdien sten en de politie zeker 34 ver dronken vluchtelingen, mannen, vrouwen en veel kinderen, aan. Velen hadden hun zwemvesten aan. De vrees bestaat dat het do dental nog zal oplopen. De mi granten waren afkomstig uit Irak en Algerije. De echtgenote kwam enkele ke ren per jaar in de kazerne. Zij kon in aanraking komen met het stof via de werkkleding van haar man. Steenweg hing zijn uniform jas thuis aan de kapstok en de kle ding lag vaak in hun auto. Bovendien waste de vrouw ge regeld zijn besmette werkkle ding. Het causaal verband is daar mee voldoende aangetoond, stelt de rechtbank in Utrecht. De uitspraak is bijzonder, om dat niet de in 2010 overleden echt genote maar Steenweg zelf het dichtst bij de besmettingsbron verkeerde. Hij werkte vanaf 1976 tot de sluiting in de toenmalige brandweerkazerne in Ede. Daar werd zeker tot 1985 zonder afzui- ger gewerkt aan allerlei gemeente lijke voertuigen met asbesthou dende remmen. De rechtbank verwijt de ge meente bovendien jarenlang niets aan de situatie te hebben ge daan, terwijl al in 1977 het zoge noemde Asbestbesluit van kracht werd. Daarin staan duidelijke richtlijnen over asbeststof. Ede kan nog tot eind januari in hoger beroep. Anton Steenweg wil niet reageren zolang de uitspraak niet definitiefis. Steenwegs advocaat Bob Ruers is gespecialiseerd in asbest en stond al meer dan duizend slacht offers bij. „Deze uitspraak is bij zonder omdat het gaat om indi recte blootstelling en ook om een zeer geringe blootstelling." Secretaris Leon Wittershoven van de Asbestslachtoffer Vereni ging Nederland stelt dat brand weerlieden en dus ook hun direc te familie een risicogroep vor men. „Er zat vaak ook asbest in bijvoorbeeld de brandweerpak- ken omdat het brandwerend werkte." Hij hoopt dat Ede niet verder procedeert. „De gemeente zou er beter aan doen om deze gedupeer de inwoner zo goed mogelijk te helpen." Asbest werd vroeger veel ge bruikt als brandvertragend mid del in isolatie en andere indus triële materialen. In de jaren ze ventig en tachtig werden lang zaam maar zeker de gevaren van asbest voor de gezondheid be kend. Daarop werd in 1993 een verbod ingesteld op gebruik en verwerking van asbesthoudende producten. Naar schatting zijn inmiddels zo'n 10.000 Nederlanders overle den aan de gevolgen van blootstel ling aan asbest. De verwachting is dat de komende jaren nog eens 10.000 doden te betreuren zullen zijn. Inwoners van Keulen demonstreerden gisteravond tegen seksueel geweld. Tijdens oud en nieuw werden tientallen vrouwen bij het Centraal Station in de stad aangerand. Foto Oliver Berg/EPA uit frustratie Geweld door Cerben van 't Hof Jan Jaap de Ruiter arabist door Leon van Wijngaarden EDE. Voormalig brandweerman An ton Steenweg uit Ede heeft recht op schadevergoeding van 60.000 euro. Niet vanwege zijn jarenlange blootstelling aan asbest, maar om dat zijn vrouw kanker kreeg - en overleed - door de kankerverwek kende stof in zijn werkkleding.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 6