Winkeldieven Goes aangehouden dankzij oplettende scholieren Borsele te voorbarig met publicatie schakelstation Zeelandparade in juli moet Tholen op de kaart zetten BEVELANDEN en THOLEN 7 De Stichting Tholen 650 jaar heeft een kleine dertig evenementen bedacht om het 650-jarig bestaan van het stadje Tholen te vieren. EEN GREEP UIT HET PROGRAMMA VAN HET FEESTJAAR 650 JAAR THOLEN De Stichting Tholen 650 jaar maakt zich er be paald niet met een Jan tje van Leiden van af. Een kleine dertig evenementen staan voor dit jaar op de agenda. „Ja, het zijn hectische tijden", zegt voorzitter William van Leeuwen. „Ik zit bijna elke avond te vergade ren. Maar dit mag gewoon niet on gemerkt voorbijgaan." Het is dit jaar 650 jaar geleden dat Tholen stadsrechten kreeg. Dat wordt het hele jaar door ge vierd. De organisatie heeft een pro gramma in elkaar gezet waarin el ke Tholenaar iets van zijn of haar gading moet kunnen vinden. Tij dens de nieuwjaarsreceptie van af gelopen maandag werd het feest jaar ingeluid. De Talentenjacht 'Dit is Tholen' had het eerste 'ech te' evenement moeten worden, maar is vanwege trieste omstan digheden verplaatst naar het eind van het feestjaar. Eind december overleed plotseling de prominente en geliefde Tholenaar Leen Otte- vanger (61), aan wie de Stichting Tholen 650 jaar veel heeft te dan ken. „Zijn grote netwerk heeft ons enorm geholpen", stelt Van Leeu wen. „De verslagenheid door het overlijden van Leen is groot. De zin is er gewoon niet om eind ja nuari al zo'n feestelijke talenten jacht te houden." 'Dit is Tholen' zal nu vermoedelijk in november plaatsvinden. De winnaar krijgt straks de Leen Ottevanger Talent bokaal. „Op die manier willen we Leen eren", stelt Van Leeuwen. De zogeheten Foute Bingo, eind februari, is nu het eerste gro tere evenement dat op de agenda staat. Andere kersen op de taart zijn onder meer de Havendag, de recordpoging langste slinger, ver sierde straten, een historische dag, een dancefeest en de afsluitende artiestenavond. „Daar hopen we een paar bekende namen voor te kunnen strikken", zegt van Leeu wen, die meteen waarschuwt voor al te hoge verwachtingen. „Dat zullen niet Nick Simon of Jan Smit worden, hoor. Die kunnen we echt niet betalen." Het absolute topevenement is misschien wel de Zeelandparade op 16 juli. De stichting hoopt op deelnemers en bezoekers uit heel de provincie. „Soms wordt wei eens vergeten dat Tholen ook bij Zeeland hoort", vindt de voorzit ter. „Op deze dag willen we Zee land kennis laten maken met Tho len." Van Leeuwen hoopt op een 'Je zult ons echt niet zien vergaderen tijdens een etentje in een restaurant' bonte stoet, die de provincie in al haar facetten laat zien. Alle ideeën zijn welkom. Oude Zeeuwse voer tuigen, praalwagens, veteranen, bedrijven, verenigingen, mensen in klederdracht... alles en iedereen mag meedoen. Zolang het maar met Zeeland te maken heeft. Zo'n 150 vrijwilligers, verdeeld over werkgroepen, bereiden alle evenementen voor. „Dat aantal zou best mogen verdubbelen", stelt Van Leeuwen. „We hebben nog wel wat handen nodig." Ook sponsors worden nog met open ar men ontvangen. „We zitten nu op een punt dat ik kan zeggen dat al le evenementen doorgaan. Maar het budget bepaalt hoe we ze kun nen invullen. Een simpel voor beeld: laat je tijdens de lampionop tocht mensen zelf een lampion meenemen of deel je ze gratis uit, zodat ook kinderen uit grote of ar me gezinnen kunnen meedoen?" De stichtingsvoorzitter belooft dat elke cent goed wordt besteed en er niks aan de strijkstok blijft hangen. „Je zult ons echt niet zien vergaderen tijdens een etentje in een restaurant." Dat gebeurde mede dankzij de hulp van twee scholieren die de verdachten achtervolgden en de wijkagent waarschuwden, twit- terde wijkagent Gilian de Visser. Op het station kon het tweetal worden aangehouden, volgens De Visser met 'een volle rugzak'. De inhoud was even daarvoor buitgemaakt bij een kledingwin kel aan de Kolveniershof, waar het alarm was afgegaan. De win kelier ging achter de mannen aan, maar raakte ze kwijt. Twee scholieren die alles zagen gebeu ren, bleven het tweetal volgen en Twee scholieren die de dieven hadden zien wegrennen, volgden hen en waarschuwden de wijkagent. maakten foto's. Vervolgens waar schuwden ze De Visser. Hoewel het aantal winkeldief stallen is afgenomen, blijft Goes in Zeeland hoog scoren. In 2013 stond de stad bovenaan met 180 aangiften, in 2014 daalde dat naar 140, maar daarmee was Goes nog altijd tweede op de lijst. Goese winkeliers maken sinds ruim twee jaar gebruik van berichten dienst WhatsApp om elkaar te waarschuwen bij verdachte situa ties of diefstal. 'Goes Alert', zoals de groep heet, is inmiddels al vaak met succes ingezet. Dankzij het middel zijn al meerdere win keldieven aangehouden. HEINKENSZAND. Bij de zeedijk bij het dorp Borssele komt een schakel station om alle stroom die vanaf 2019 wordt opgewekt op zee verder het land in te sturen. Hiervoor is een bouwvergunning nodig en vlak voor kerst publiceerde de ge meente Borsele dat tegen de bouw van het station een zienswijze kon worden ingediend. Maar ze was te voorbarig. Marien Weststrate uit Krabben- dijke heeft een zienswijze opge steld. Hij is bang dat alle stroom straks via de nieuw aan te leggen 380 KV leiding wordt getranspor teerd en hij is een verklaard tegen stander van nieuwe masten in het Zuid-Bevelandse landschap. Maar hij zal zijn zienswijze nog even voor zichzelf moeten houden. De publicatie was een vergis sing, een foutje dat vorige week werd ontdekt en daarom is de pro cedure meteen gestopt. Niet dat er iets ernstigs aan de hand is, maar de gemeente was gewoon wat te voorbarig. Want de aanleg van zo iets belangrijks als een windpark en het leggen van stroomkabels in de zeebodem vragen om een specia le procedure. De gemeente moet onder meer gelijk met het Rijk alle vergunningaanvragen publiceren. Dat gaat nu waarschijnlijk in de loop van het voorjaar gebeuren. SyW WOENSDAG 6 JANUARI 2016 Feestjaar biedt voor elk wat wils door Rob Paardekam William van Leeuwen, voorzitter Het complete programma is te vinden op website www.tholen650jaar.nl door Luc Oggel GOES De politie heeft gisteren op het station in Goes twee mannen aangehouden die worden ver dacht van winkeldiefstal in de bin nenstad. door Melita Lanting November (datum nog te bepalen) Talentenjacht 'Dit is Tholen1 met in de jury onder meer GTST-acteur en dj Ruud Feitkamp. tember istalgische dag ritrum en ïstelling 650 jaar. 27 februari Foute Bingo in Meulvliet 28 mei Sportdag in zwembad De Spetten demonstraties door verenigingen en (voormalige) topsporters. 12 maart Tholen Unighted in Meulvliet Feest met lokale dj's en een bekende dj als afsluiter. 4juni Havendag Allerlei activiteiten rondom de haven, met onder meer rondvaarten, het bezichtigen van schepen, optredens en straattheater. 1 juli Recordpoging langste slinger door de vijf basisscholen, op deze dag wordt bekend gemaakt of ze het record van ruim 13 kilometer hebben verbroken. 2-23 juli Versierde straten in heel Tholen. 16 juli Zeeland Parade een optocht met deelnemers uit heel de provincie 4 november Lampion- en fakkeloptocht door de Thoolse straten. 24 september Thools ontbijt gezamenlijk ontbijt voor alle inwoners. 17 december Afsluiting feestjaar een artiestenavond met bekende artiesten en het Thoolse zangduo Anita en Ed. 15 oktober Korenavond in de Grote Kerk met alle kerkkoren uit Tholen-stad. infographic Renske Van de Veld< foto's ANP, Willem Mieras en Lex de Meester

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 68