Dooi nodig in Reimerswaal Verder met of zonder tussenpaus? Nieuwe naam school gekozen Uitnodiging Publieksbijeenkomst Natuurvisie 6 BEVELANDEN en THOLEN /^Zeeland Deltaschool tegen de vlakte De kans dat de politiek in Reimerswaal alsnog een zo gewenste 'frisse start' maakt bij de be noeming van een nieuwe burge meester, is erg klein. De eis van SGP, CDA en WD en CU om de vertrouwenscom missie met een volledige nieuwe samenstelling fris te starten, werd door Marien Weststrate van Leef baar Reimerswaal al als een kou de douche ontvangen. De daarop volgende actie, waarbij de vier par tijen alsnog probeerden om Nico van der Hoest of Joey Smet te ver leiden in de commissie te gaan zit ten, deed het kwik bij de Leefba ren tot ver onder het nulpunt da len. De enige twee leden van Leef baar Reimerswaal die wat SGP, CDA, WD en Christenunie be treft aan de vertrouwenscommis sie mogen deelnemen, zijn name lijk alleen nog maar stelliger ge worden in hun besluit dat niet zij in die commissie thuishoren, maar partijleider Marien Weststra te. Dat is voor de vier partijen geen optie. Zij vinden dat de com missie alleen uit mensen mag be staan die er tien jaar geleden niet bij zaten. Daarmee voorkomen ze dat Marien Weststrate in de com missie komt en mogelijk gaat lek ken. Dat zou eventuele kandida ten ervan weerhouden om naar de functie te solliciteren. Omdat de coalitiepartijen en de Christenunie evenwel vinden dat alle partijen vertegenwoor digd moeten zijn, stuurden ze Smet en Van der Hoest een mail waarin ze een beroep deden op hun 'zelfstandige verantwoorde lijkheid als volksvertegenwoordi ger'. Die oproep schoot Van der Hoest en Smet volledig in het ver keerde keelgat. Van der Hoest noemt de 'directe inmenging' in Coalitie Reimerswaal sorteert averechts effect bij poging Leefbaar alsnog te betrekken bij benoeming burgemeester. het partijbeleid 'ongepast'. Smet zegt dat de partijen 'een enorme stap te ver zijn gegaan' door ach ter de rug van Weststrate om te proberen hem en Van der Hoest van mening te doen veranderen. De kleine optie die hij open hield om, ondanks zijn drukke werk en relatief korte ervaring als raadslid, de 'eervolle taak' te ver vullen, is door de oproep hele maal verdwenen. Ook Van der Hoest zegt als ondernemer geen tijd te hebben. Daarbij komt dat hij nog steeds achter de actie van Weststrate stond om tien jaar gele den te lekken en daarmee het ver meende geroddel in de commissie aan de kaak te stellen. Leefbaar ziet in de aanpak voor al de hand van oud-partijgenoot Thea Laban, nu fractievoorzitter van de WD. Zij zou zo Weststra te bewust buitenspel willen zet ten. Wat daar ook van waar is, van een frisse start kan hoe dan ook geen sprake meer zijn. Een nieu we burgemeester moet van zeer goede huize komen om de ijzige sfeer te kunnen ontdooien. KRUININGEN. Het is nog niet dui delijk of Reimerswaal na het ver trek van Jan Huisman per r mei een waarnemer krijgt. De zes fractievoorzitters adviseer den eerder commissaris van de koning Han Polman om voor de periode tussen het vertrek van Huisman en de installatie van de nieuwe burgemeester geen tus senpaus aan te wijzen. Door de onenigheid die is ontstaan over de invulling van de vertrouwens commissie kan Polman echter be sluiten toch een tijdelijke 'kapi tein' aan te wijzen. Doet hij dit niet, dan nemen loco-burgemees- ter Jaap Sinke (SGP) als voorzitter van het college en SGP-raadslid Tin Jansen als voorzitter van de gemeenteraad de honneurs waar. Een woordvoerder van de provin cie laat desgevraagd weten dat de commissaris in overleg met de minister Plasterk al dan zal niet besluiten tot de aanstelling van een waarnemend burgemeester. Een jury, bestaande uit wet houder Jon Herselman, kin derburgemeester Tessa van Oosten en enkele participan ten van de brede school Ka- pelle, heeft besloten welke naam het meest passend is voor de Brede School Kapel- Ie. Bij de uiteindelijke keuze is er rekening mee gehouden dat verschillende partijen een plekje krijgen in het nieu we gebouw. Op een door de gemeente uitgeschreven prijsvraag kwa men 145 reacties. Iedere inwo ner mocht een naam verzin nen voor de nieuwbouw aan de Vroonlandseweg. Maan dag wordt de uitgekozen naam bekendgemaakt. Dat ge beurt tijdens een (openbare) persconferentie om 16.00 uur inhet gemeentehuis, waaraan ook het kinderpersbureau zijn medewerking verleent. In de regio 'Vette Vogel Dag' in de Zwaakse Weel Kinderen tussen de 6 en 10 jaar oud kunnen zaterdag terecht in de Zwaakse Weel in Kwaden- damme voor de 'Vette Vogel Dag'. Tijdens deze middag, die vanaf 14.00 uur van start gaat, wordt er gewerkt aan een han gende vogelvoedertafel voor in de tuin. Vooraf reserveren is noodzakelijk in verband met be perkte beschikbaarheid. Dat kan via op www.natuurmonumen- ten.nl/agenda Nieuwjaarsconcert Seniorenorkest Het Seniorenorkest Zeeland pre senteert op vrijdag 15 januari haar nieuwjaarsconcert. Het concert vindt plaats in het Hendrikhuis in 's-Heer Hendrik skinderen. Het muzikale affiche begint om 14.30 uur. De toe gang is gratis. In het Senioren Orkest Zeeland spelen muzikanten van 55 jaar en ouder. Ze treden regelmatig op in onze provincie. Mijn dorp, mijn stad Jeugdcentrum SM- WO, De Spinne, 09.30-11.30 uur - In loopspreekuur voor vragen over de com puter; 10.00-11.00 uur - Spreekuur van wijkagent in de wijk- infowinkel; Sport zaal de Spinne, 15.30-16.15 uur - Zaal voetbal voor jonge ren van 12 t/m 15 jaar; 16.15-17.15 uur - Zaalvoetbal vanaf 15 jaar; Sportzaal Thor- beckelaan, 19.00-20.00 uur - Sporten voor men sen van 55 tot 70 jaar met Heidi Bras; Po dium 't Beest, 20.00 uur - Vertoning do cumentaire 'Is the man who is tall hap- py' Hal van het Gemeen tehuis, Kerkplein 1, 09.00-16.00 uur - Tentoonstelling 'Het oog regeert, de hand is de slaaf van Kees Bruijnes Dorpshuis Amicitia, Schimmelpennin- ckstraat 14, 20.00-21.30 uur - Le zing sociaal-peda- goog en auteur Loek Knippels Dorpshuis De Mei boom, Kerkpolder 30,14.00 uur - Bingo voor senioren, iedere ie woensdag van de maand Dorpshuis Luctor et Emergo, Hoofdweg 45. 09.30-11.30 uur - Schildercursus Dorpshuis Meer waarde, overdag - Fo totentoonstelling Zeeuwse Molen met prinses Beatrix. door Joeri Wisse ANALYSE Wanneer en waar: Donderdag 14 januari 2016 in Bio Base Europe Training Center, Terneuzen Woensdag 20 januari 2016 in de ZB/Planbureau en Bibliotheek, Middelburg Donderdag 21 januari 2016 in restaurant Grevelingen, Bruinisse De bijeenkomsten beginnen vanaf 19.00 uur Kiest u voor meer natuurgebieden in Zeeland of voor meer natuur (ook buiten natuurgebieden)? Hoe kunnen recreatie, bedrijfsleven en natuur elkaar versterken? Welke vorm van natuurbeleving spreekt u het meest aan? Het antwoord op deze (en andere) vragen zijn bouwstenen voor onze provinciale Natuurvisie 2016-2022. Denkt u met ons mee? U bent van harte welkom. Meer informatie op: www.zeeland.nl/natuurbeleid Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeiand.nl vgKj.' Provincie door Willem Adriaansens KAPELLE. De één heeft het over de brede school, de an der noemt het nog steeds de multifunctionele accomoda- tie. Maar vanaf maandag komt daar een einde aan. Dan krijgt het beestje een naam. Die wordt onthuld tij dens een persconferentie. VLISSINGEN Tribute aan Jerry Lee Lewis Them Lewis Boys brengt vrijdag in De Piek in Vlissingen een eerbetoon aan de fif ties rock 'n' roll-pio- nier Jerry Lee Lewis. Met een traditionele bezetting bestaande uit piano en zang, elektrische gitaar, bas en drums wordt er een tribute neergezet KWADENDAMME waarin alle klassiekers van Lewis voorbij ko men. Het optreden be gint om 21.00 uur. Vanaf 20.00 uur is de zaal geopend. KLOETINGE Mountainbike- en wandeltocht Voetbalvereniging Kloetinge houdt op za terdag 9 januari een mountainbike- en wan deltocht in de omge ving van Kloetinge. Deelnemers kunnen wandelen (10 of 22 ki lometer) of mountain- biken (25 of 50 kilo meter). Na afloop is er gratis erwtensoep en een rad van avon tuur. De helft van het inschrijfgeld komt ten goede van het Jeugd sportfonds. Informatie op www.w- kloetinge.nl. 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN GOES. De voormalige Deltaschool aan het Hollandiaplein in Goes valt deze dagen ten prooi aan de slopershamer. Daarmee gaan ook twee van de mural art-kunstwerken verloren. Kunstenaars Harry Fieber en Zedz voorzagen de gevels van het gebouw afgelopen zomer van kunst voor het tiendaagse festival Mural Goes. De Deltaschool wijkt voor een appartementencomplex met zestig sociale huurpappartementen. Het plan maakt deel uit van de grootschalige herstructurering van Goes- West. Woningcorporatie RWS hoopt de woningen begin volgend jaar te kunnen opleveren, foto Marcelle Davidse GOES KAPELLE KLOETINGE KRABBENDIJKE RILLAND WAARDE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 67