Milde straf voor bezit van xtc Kosten vuurwerkschade Goes verdrievoudigd Grondig begroten Gezond De virussen waren weer rond, 2 ZEELAND Veel Zeeuwen lopen deze dagen te snotteren. Fleur Groenendijk, arts infectieziektenbestrijding van de GGD Zeeland, reageert op feiten en fabels over verkoudheid. A/let een antibioticakuurtje ben je snel van je verkoudheid af. Een papieren zakdoek is hygiënischer dan een katoenen zakdoek. COMMENTAAR Het bestuur van de provincie Zeeland gaat de komende jaren op een nieuwe manier met geld om. Het college van Gedeputeerde Staten zal samen met vertegen woordigers van de politieke partijen de begroting van nul af aan opbouwen. Deze min of meer permanente heroverwe ging is nodig omdat de rek uit de geldstromen is. Bovendien zijn er grote onzekerheden over de inkomsten. Gebeurt er niets, dan wordt de provincie gedegradeerd tot een doorgeefluik van ge merkte gelden. Dan is er helemaal geen ruimte meer voor beleid. Daarom is deze nieuwe interne discipline goed. Verantwoordelijk gedeputeerde Jo-Annes de Bat verwacht overi gens geen wonderen van wat hij 'zero based' budgetteren noemt. Hij voorspelt dat de provincie hoe dan ook weinig geld zal heb ben voor actuele politieke accen ten. Of dat erg is? Dat valt te be zien. Bij de provincie gaat het vaak om lange lijnen, niet om de waan van de dag. Het nieuwe - meer bewuste - begroten kan wel helpen om het snel eens te worden over de laatste miljoenen. Dat lijkt klein bier, maar het zijn bedragen die de scherpe kantjes van pijnlijke maatregelen af kunnen halen of die net dat duwtje in de goede richting kunnen geven. Op de Zeeuwse schaal gaat het om groot geld. Gebeurt er niets, dan wordt de provincie een doorgeefluik van gemerkt geld Ze verdedigde de twintigjarige Ru ben de R. uit Kapelle. Op 30 augus tus vorig jaar wilde de politie hem spreken over een vechtpartij. Hij vertelde dat hij met die vechtpar tij niets te maken had. Toen hij zijn identiteitskaart tevoorschijn haalde, merkte de politie dat hij ook wat pillen en een zakje met wat coke bij zich had. In totaal 23 xtc-pillen en 1,3 gram coke. Volgens de verdachte kocht hij zo nu en dan dertig tot veertig pil len en verhandelde hij die. Het duurde volgens hem meestal zo'n maand voor hij weer een nieuwe voorraad inkocht. Officier van justitie Lieke Ver meulen vond dat er sprake was van drugshandel. Ze hield de in woner van Kapelle voor dat ze daar een celstraf van drie maan den voor kon vragen. „U draagt bij aan de verslaving van anderen en de criminaliteit." Ze eiste dat de jongeman veroordeeld zou wor den tot een 'flink werkstraf van 120 uur waarvan 40 uur voorwaar delijk en een boete van 500 euro. Politierechter: Steeds grotere discrepantie tussen gebruik van xtc door de jeugd en de handhaving door de overheid. Na het betoog van de advocate dat pillen in de cultuur van de jeugd geaccepteerd zijn, zei Wol tring dat er een steeds grotere dis crepantie is tussen het gebruik van deze pillen door de jeugd en de handhaving door de overheid. Daarmee doelde hij op het feit dat de overheid nog steeds streng op treedt tegen het bezit van drugs als xtc terwijl de jeugd vindt dat er pillen er gewoon bijhoren. De politierechter veroordeelde de inwoner van Kapelle tot een werkstraf van zestig uur en een boete van 210 euro. Almanak De gemeente Goes kondigde deze week aan te willen beginnen met een Health Campus: een samenwerkings verband tussen zorginstellingen, be drijven, onderwijs en overheid op het gebied van gezondheid. Daar wilde de verslaggever van deze courant wel wat meer over weten, dus hij belde de communicatiemedewerkster die het persbericht had opgesteld voor tekst en uitleg. „Ze is even van haarpiek", meldde haar collega. „Zeker een rond je lopen", probeerde de verslaggever, met een knipoog naar de inhoud van het bericht. „Nee hoor, ze staat te ro ken!" Geen uitgebreid graafwerk Het college van B en W van Reimerswaal heeft be sloten geen uitbreid archeo logische onderzoek uit te laten voeren in de Olzende- polder in Yerseke. Daar wordt de komende tijd ne gen hectare grond bouw rijp gemaakt als bedrijfster rein. Uit vooronderzoek blijkt dat potentiële kopers tot 2,40 meter diep kun nen graven zonder dat na der onderzoek nodig is. Om ook op voorhand te kunnen garanderen dat nog dieper mag worden ge graven, zou de gemeente 90 proefsleuven moeten la ten graven. Dat zou zeker 100.000 a 150.000 euro kos ten en eventueel vertra ging in de uitgifte opleve ren. Omdat de kans dat be drijven zo diep willen gra ven klein is, wil de ge meente in die gevallen een apart onderzoek laten doen. Die kosten komen voor rekening van de ge meente, als er wat gevon den wordt kan de koop eventueel ook weer wor den ontbonden als daar door het bouwplan niet kan worden uitgevoerd. Aangepast op vakantie Vrijdag wordt in De We- mel een informatie-och tend gehouden over aange paste vakanties. Het programma begint om 9.30 uur met een voorlich ting over de Zonnebloem. Na deze voorlichting is er van 10.30 tot 11.30 uur een 'aangepaste vakantie- markt'. Daar is informatie voorhanden over aangepas te vakanties van De Zonne bloem, het Rode Kruis en de Mozeskerk van Kapelle. Medewerkers van deze or ganisaties zullen aanwezig zijn. De toegang is gratis. Bolwerk dicht voor renovatie Het Bolwerk dat binnen de bebouwde kom van Oost- dijk valt, is vanaf maandag anderhalve week dicht voor verkeer. De gemeente Reimerswaal laat de klinkers boven op de dijk vervangen, ook wordt de verkeersdrempel opnieuw aangelegd. Tij dens de werkzaamheden wordt al het doorgaande verkeer omgeleid via de La- vendeldijk en de Oude Rijksweg. De weg onderlangs het Bol werk blijft wel toegankelijk voor (bestemmings)ver- keer. „Antibiotica werken tegen bacte riën en een verkoudheid wordt veroorzaakt door een virus. Antibiotica helpen dus niet te gen verkoudheid. Het gebeurt soms wel dat je een bacteriële infectie oploopt, bovenop je verkoudheid. Als de verkoud heid lang aanhoudt, ga dan naar de huisarts." „Klopt. Een stoffen zakdoek met snot zit vol bacteriën, die gaan broeien in je zak. Zo kun je jezelf nog een keer besmetten. Het beste is om papieren zakdoeken te gebruiken en deze na gebruik weg te gooien." GOES. Bedroeg de schade van de jaarwisseling in de gemeente Goes vorig jaar nog 6770 euro, dit jaar is dat verdrievoudigd. De geschatte reparatiekosten komen uit op bijna 20.000 euro. De oorzaak van die stijging spreekt volgens een woordvoer der van de gemeente voor zich: „Er is in aantallen meer schade aangericht. Vorig jaar zijn er tien afvalbakken opgeblazen, dit jaar waren dat er 22." De afvalbakken zijn in totaal goed voor een be drag van 14.410 euro. Een andere hoge kostenpost is de kapotge maakte verlichting van Sport park het Schenge. De gemeente denkt 4500 euro nodig te heb ben om dat te repareren. Verder is er schade aan een putdeksel, een brug en aan verkeersborden. De gemeente Goes had pre ventief parkeerautomaten afge schermd en containers werden voor nieuwjaarsnacht verwij derd of afgesloten. „Daar is geen schade aan. Het is lastig te zeg gen of dat wel was gebeurd als we er niets aan hadden gedaan." In tegenstelling tot Goes, ver liep nieuwjaarsnacht in de ge meente Noord-Beveland rustig, daar bedraagt de schade 85 euro. De bewoners hebben alles netjes opgeruimd, meldt de gemeente. FZC door Emile Calon MIDDELBURG. In de cultuur van de jeugd zijn pillen steeds meer geac cepteerd. Wie tijdens een feest een pil neemt heeft daar 's morgens geen enkele last meer van. Maar wie tien bier drinkt, heeft daar de volgende dag wel last van. Die is de hele dag brak, zo zei gisteren advo cate Natasja Wouters tegen de Mid delburgse politierechter Woltring. Tip? redactie@pzc.nl YERSEKE WEMELDINCE "We stenen OOSTDIJK Feiten en door Cornelleke Blok door Elodie Kint

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 66