Installatiebedrijf Saman breidt uit met werk én met werknemers Uitnodiging Publieksbijeenkomst Natuurvisie 6 SCHOUWEN-DUIVELAND /^Zeeland SMWO wil ouderen helpen en laten helpen Eerste ronde Jazzclub in Zonnemaire Een graafmachine maakt momen teel aan de Ruigendijkweg ruim te voor de fundering, die de ko mende weken gelegd zal worden. De opbouw van het pand volgt in maart. Drie maanden later wordt het opgeleverd. Het is de bedoeling dat het bedrijf in het najaar definitief verhuist. De huidige behuizing wordt gesloopt. Als dat is gebeurd, gaat de gemeente het gebied gebrui ken om eindelijk een doorsteek voor fietsers en voetgangers te maken tussen het nieuwe par keerterrein aan het Groene Weeg- je en het centrum te maken. Voor Saman betekent de ver huizing eindelijk weer wat adem- ruimte. Het installatiebedrijf was zijn huidige locatie aan de Julia- nastraat al lang ontgroeid. Mede werkers zitten in containers, be- drijfsbusjes rijden af en aan op het smalle ventweggetje. Het bedrijf groeit elk jaar met vijftien procent, vertelt directeur Daniël Lodders. „Afgelopen zes jaar zijn we van 25 naar negentig werknemers gegaan. Vanuit de nieuwbouw verwachten we nog verder te groeien en nog meer mensen te kunnen aannemen." Op de nieuwe locatie is boven dien eindelijk ruimte voor een 'inspiratiecentrum'. Daar kan het bedrijf bezoekers bijvoorbeeld la ten zien wat een warmtepomp doet, hoe een zonneboiler werkt en hoe mensen hun huis energie zuiniger kunnen maken. Zonnepanelen, die het Zierik- zeese bedrijf niet alleen verkoopt maar ook installeert, onderhoudt en beheert, zijn een belangrijke tak van sport geworden binnen Saman. Al is dat niet zozeer te danken aan bedrijven en particu lieren op Schouwen-Duiveland. „Op Schouwen hebben we nog een slag te winnen", vertelt direc teur Daniël Lodders. „Dat kan te maken hebben met het grote aan tal vakantiewoningen hier." Zeeland in het algemeen is vol gens Lodders 'goed bezig'. „Lan delijk gezien lopen we voorop. In onze provincie is relatief veel vrij vermogen, dat huiseigenaren ge negen zijn te investeren." Tijdens die visite kunnen mensen hun zorgvragen neer leggen bij een burgeradviseur. Die kan vervolgens op zoek naar een vrijwilliger die kan helpen bij bijvoorbeeld bood schappen, belastingpapieren of verlichting van mantelzorg. De lijst met 75-plussers is aangeleverd door de gemeen te. Om de grote hoeveelheid aan te kunnen, selecteert de SMWO telkens vijftig perso nen per kern, legt Monica van der Hoek uit. „En telkens drie verschillende kernen, om te voorkomen dat eerst alle oude ren van Zierikzee aan de beurt zijn of dat die juist lang moeten wachten." Toevallig is Van der Hoek zelf ook vrijwillig burgeradvi seur. „We hopen veel mensen bekend te maken met de voor zieningen en ze uit eenzaam heid te helpen. Of ze juist in contact te brengen met ande re ouderen, zodat ze zelf kun nen helpen. Want die omge keerde vraag ligt er soms ook." In de regio Ondernemers balen van sluiting VVV De meeste ondernemers in Burgh-Haamstede willen dat de VW open blijft. Piet Jan Lande- gent van de Pannekoekenmolen ondervroeg 27 ondernemers. Twee vinden het niet erg, maar 25 zeiden dat sluiting voor toeris ten een erg slechte zaak is. Lan- degent heeft niet gevraagd of de ondernemers de VW in de ban doen als kantoor Haamstede sluit. In de krant van gisteren werd dat ten onrechte gemeld. Nieuwe cursussen bij EK Gallery De 'EK Gallery' in Zierikzee biedt vanaf maandag 11 januari nieuwe cursussen aan. Eigenaren Kianoosh Gerami en Eef de Graaf geven creatieve lessen en work shops aan kinderen, jongeren en volwassenen. Nieuwe creatieve cursussen zijn onder andere spek steen bewerken, fotografie, en schilderen naar de waarneming. Mijn dorp, mijn stad Dorpshuis de Schut- se, 9.30 uur: Bridge; 19.00 uur: Drum band; Dorpshuis, 14.00-17.00 uur: Vol wassenen Ontmoe- tings Plaats (VOP); 20.00 uur: Band Schor; Dorpshuis, 13.00-17.00 uur: Bil jarten; 't Zuudènde, 10.00-12.00 uur: In- loopochtend; Dorpshuis, 18.00 uur: Zumba les; Dorpshuis,18.30: Re petitie Muziekvereni ging Con Amore; 20.00 uur Badmin- tonavond; Dorpshuis de Ooster hof, 13.30 uur: Koers- bal; Dorpshuis, 19.00 uur: Biljartvereni ging Phoenix; Blikmuseum de Blik vanger,14.00-17.00 uur; Dorpshuis, 9.00 uur: Yoga Steffine; 20.00 uur: Yoga Jac queline Binnendijk; Cameramuseum, 13.00-17.00 uur: Ten toonstelling minia tuur- en spionageca- mera's, FIZI, 14.30 uur: Hotel Transsyl- vanië, 20.00 uur: N: The Madness of Reason; Sint Lievens- monstertoren, 10.00-17.00 uur: Beklimming van de toren; Stadhuismu seum, 11.00-17.00 uur: Expositie VASTEiland. door Wendy Wagenmakers ZIERIKZEE. Nog een paar maanden en mensen die Zierikzee in rijden worden niet alleen verwelkomd door Omoda, maar ook door Sa- man. De bouw van het nieuwe on derkomen voor het installatiebe drijf is begonnen. Omoda krijgt bij de entree van Zierikzee gezelschap van installatiebedrijf Saman, waarvoor de fundering spoedig wordt gelegd, foto Dirk-Jan Cjeltema Wanneer en waar: Donderdag 1A januari 2016 in Bio Base Europe Training Center, Terneuzen Woensdag 20 januari 2016 in de ZB/Planbureau en Bibliotheek, Middelburg Donderdag 21 januari 2016 in restaurant Grevelingen, Bruinisse De bijeenkomsten beginnen vanaf 19.00 uur Kiest u voor meer natuurgebieden in Zeeland of voor meer natuur (ook buiten natuurgebieden)? Hoe kunnen recreatie, bedrijfsleven en natuur elkaar versterken? Welke vorm van natuurbeleving spreekt u het meest aan? Het antwoord op deze (en andere) vragen zijn bouwstenen voor onze provinciale Natuurvisie 2016-2022. Denkt u met ons mee? U bent van harte welkom. Meer informatie op: www.zeeland.nl/natuurbeleid Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl Provincie door Wendy Wagenmakers ZIERIKZEE. Vijftig 75-plussers in Burgh-Haamstede, vijftig in Ouwerkerk en vijftig in Zierik zee worden deze week bena derd door SMWO Welzijn Schouwen-Duiveland met de vraag of zij behoefte hebben aan een huisbezoek. ZONNEMAIRE Nieuwjaarsparty in d'Ouwe Smisse In d'Ouwe Smisse in Zonnemaire wordt op vrijdag 8 januari een nieuwjaarsparty ge houden. De borrel begint om 15.00 uur en wordt rond 20.00 uur afge sloten. Tijdens deze middag zijn er hapjes en BURGH-HAAMSTEDE drankjes. Kaarten zijn te reserveren via de Facebookpagina van d'Ouwe Smisse, of te lefonisch: 0111-402932. OSTERLAND Proeflessen Zumba in dorpshuis Oosterhof Iedere dinsdag om 19.30 uur worden Zumbalessen gegeven in Dorpshuis de Oos terhof, Sint Joostdijk 27 in Oosterland. Zumba is een op latin geïnspireerde dans-fit- ness les voor volwasse nen. In de hele maand ja nuari en februari zijn er gratis proeflessen. Vooraf aanmelden mag, maar hoeft niet. Belangstellenden kun nen zo binnenlopen. ZIERIKZEE Meer informatie is te vinden op: www.ekgallery.nl. ZONNEMAIRE. Pianist en zanger Maarten Bruijnes, hier op de foto tij dens Jazz at the Castle in Slot Moermond (2013), treedt zondag 10 ja nuari vanaf 14.30 uur op tijdens Jazzmasters in D'Ouwe Smisse in Zon nemaire. Hij treedt daar op met het Maarten Bruijnes Combo. Dit be staat uit Maarten Bruijnes op piano, Ron Hendrikse op Saxes-Clarinet, Peter Kanters op gitaar en Jan van der Straate op contrabas, aangevuld met zang van alle bandleden. De toegang is gratis en de middag duurt tot 17.30 uur. BURGH-HAAMSTEDE DREISCHOR ELLEMEET KERKWERVE NIEUWERKERK NOORDGOUWE OOSTERLAND OUWERKERK RENESSE ZIERIKZEE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 58