O De alleenstaande moeder D 8? GOED I 7 SJMSCHUUEN AFLOSSEN WAARVAN AKTE WAAAT? 3.636,02 EURO? LAAT DIE BLINDEDARM DAN MAAR ZITTEN! Proef op de som Wy euro- En Nico, zegt tante, moet haar enige erfgenaam worden. Nico knikt. Maar mij zit het niet lekker. Een zorgverzekering is een dure verzekering. Het loont om ieder jaar op zoek te gaan naar de goed koopste verzekering. Als je je oude verzekering hebt opgezegd, mag je nog tot 31 januari een nieuwe zorg verzekering afsluiten. Zelfs als je al leen een basisverzekering afsluit, loont vergelijken. Het verschil tus sen de goedkoopste en duurste ba sisverzekering is zo'n 20 euro per maand. Kies bij de aanvullende ver zekering alleen voor een dekking die je nodig denkt te hebben. Door te kiezen voor een hoog eigen ri sico, dan gaatje maandelijkse premie ook omlaag. Hierboven de theorie, maar hoe werkt het in praktijk? Met deze week een rekenvoor beeld voor het fictieve huishouden van alleen staande moeder Alice (29) en haar drie zoontjes Michael (7), Levi (4) en Liam (2). Alice heeft een betal ingsachterstand van zes maanden op haar zorgverzeker ing. Haar zorgpremie bedraagt 91 euro per maand. Haar achterstand is dus 546 euro. Over de betalingsachterstand betaalt ze een wettelijke rente van 2 pro cent, in totaal 10,92 euro. Ook betaalt ze 10 procent in cassokosten, in totaal 54,60 euro. Haar totale schuld is dus 611,52 Ze spreekt met haar zorgverzekeraar af dat ze deze kosten over een jaar uitspreidt. Elke maand betaalt ze 50,96 aan afbetaling plus de standaard 91 euro. In totaal is dat 141,96 per maand. Wekelijks bericht deze krant over een waargebeurd voorval uit een notarispraktijk Nico is het favoriete neefje van zijn tante. Vindt hij zelf. En daar moet naar zijn idee wat tegenover staan. Nico is haar favoriet. Althans, dat vindt hij zelf. En het moet gezegd: Nico doet alles voor haar. Als ze naar het zieken huis moet, gaat Nico met haar mee. Als ze naar de kerk wil: Nico rijdt haar. Wil ze naar de bingo: daar is Nico al. Nico doet haar boodschappen en haalt haar medicijnen. Dus als het op de erfenis van tante aankomt - en ze is niet onbe middeld - mag Nico wel vooraan staan. Vindt hij. Tante waardeert wat Nico voor haar doet, zeker. Maar ze vindt zijn bemoei enis ook een beetje beklemmend. Onge vraagd regelt Nico van alles voor haar. Maar tegen hem ingaan durft ze niet. Nu zitten ze, op zijn initiatief, tegenover mij om haar testament te laten opmaken. En Nico, zegt tante, moet haar enige erf genaam wor den. Nico knikt. Maar mij zit het niet lekker. Ik vraag Nico de kamer te verla ten, omdat een testament op stellen iets per soonlijks is. Met tegenzin staat hij op. Eenmaal zonder Nico voelt tante zich vrij om zich uit te spreken. Ze vertelt dat ze zich door Nico gedwongen voelt hem als enige erfgenaam aan te wijzen. Ze gunt Nico best een deel van haar erfenis, maar de andere neefjes en nichtjes óók. Als ze dat in haar testament zet, vreest ze dat Nico boos wordt. En ze is toch van hem afhankelijk. stel ik voor dat we eerst een testament opmaken waarin we Nico als enige erf genaam benoemen. Vervolgens maak ik, met een latere tijdsaanduiding, een nieuw testament, waarin tante haar vo rige testament herroept en haar erfenis gelijk verdeelt onder alle nichtjes en neefjes. Het eerste testament is daarmee automatisch vervallen, alleen het laatste is rechtsgeldig. Met tante spreek ik af dat ik alleen van het eerste testament een bewijs naar haar opstuur. Het tweede testament houd ik bij me in de kluis. Daarvan krijgt Nico geen weet zolang tante leeft. Een paar jaar later, als zijn tante is over leden, hoort Nico hoe de vork in de steel zit. Hoe deze voor hem onverwachte wending bij hem valt, kan ik u niet ver tellen, een andere notaris handelt het testament af. Ik kan wel raden op wiens initiatief dat is gebeurd. fSJOHANNEBBELING woensdag 6 januari 2016 GO Wanbetalers bij de zorg verzekering, hebben vaak ook elders schulden. Een aantal tips om slim je schulden af te lossen: Een dak boven je hoofd is je eerste prioriteit. Be taal dus altijd eerst je huur- of hypotheekachter stand. Geef ook voorrang aan water, gas en licht, zodat je niet wordt afge sloten. Betaal vervolgens schulden met de hoogste rentes af. Dat is nog best een rekensom. Want ook de looptijd van een lening telt mee. Met een lage rente maar een lange looptijd, kun je toch nog heel duur uit zijn. Heb je spaargeld? Ge bruik dat dan om je schul den af te lossen. Tegelijkertijd sparen en lenen is niet handig. De spaarrente is vrijwel lager dan de rente op een schuld. Het Nibud en de NVVK hebben www.zelfjeschul- denregelen.nl opgezet met daarop onder meer een stappenplan en voor beeldbrieven, bijvoorbeeld om schuldeisers een beta- lingsvoorstel te doen. Kom je er zelf niet uit dat kun je hulp vragen bij een gemeentelijke krediet bank of een schuldhulpor ganisatie via www.nvvk.eu. 5 IK HEB MOEITE OM IEDERE MAAND DE PREMIE VOOR DE ZORGVERZEKERING OP TE HOESTEN. WAT KAN IK DOEN? Heb je naar aanleiding van dit verhaal een vraag over jouw financiën? Mail naar irene.van.den.berg@persgroep.nl. Finan cieel journalist Irene van den Berg beant woordt iedere week een aantal lezersvragen in de krant. Roofneef Nico Tante heeft vele neefjes en nichtjes, maar Om haar niet in de problemen te brengen Bovenstaand verhaal is echt gebeurd. Vanwege beroepsgeheim zijn de namen van de betrokkenen niet vermeld. Reageren? johan.nebbeling@persgroep.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 51