huishoudboekje voor 2017 helemaal opnieuw invullen ZEELAND 9 Twitter II1PUU recht van de hele provincie ter discussie stellen. Zelfs het over blijvende bedrag gaat deels op aan afspraken die we al hebben gemaakt, bijvoorbeeld in beleids- 'Niet alles staat ineens ter discussie. Dan zou je het bestaansrecht van de hele provincie ter discussie stellen' nota's of met andere overheden. En in ons coalitieakkoord hebben we ook ambities uitgesproken. Daar wil ik wel rekening mee houden. Dus als je het echt af pelt, denk ik dat je over een kwart van ongeveer so miljoen euro de politieke discussie gaat voeren waar je dat aan uit wil ge ven. Dat kan een groter bedrag worden, afhankelijk van de in komstenkant." „We noemen het zero based her overwegen. Dat betekent dat we wel degelijk alles opnieuw tegen het licht houden. Als het gaat om het bedrag dat vastligt, willen we daar toch met de Staten over in gesprek. We nemen ze stap voor stap mee en willen weten of dat naar hun gevoel de taken zijn waar de provincie zich mee moet bezighouden. Het is een soort trechter. Uiteindelijk kom je bij het bedrag dat je wel vrij kunt be steden. Het gaat over steeds min der geld, maar de discussie wordt steeds gerichter. Dan praat je wel degelijk over de maatschappelijke opgaven voor de toekomst van Zeeland en hoeveel geld we daar voor over hebben." „Ja. We dachten aanvankelijk aan een werkgroep van een man of zes, maar elke fractie wilde ie mand afvaardigen. Op 15 januari is de eerste sessie." „Nee, we willen graag dat ieder een meedenkt. Ze hebben hun ei gen netwerk, hun eigen kennis, hun eigen ideeën. Daarvan wil len we profiteren. We denken ook aan spreekuursessies waar voor maatschappelijke organisa ties worden uitgenodigd. Dat is bij het coalitieakkoord goed beval len. Het wordt een open proces. Uiteindelijk leggen wij als college een begroting voor aan de Staten en dan kunnen ze daar nog steeds van vinden wat ze willen. Die begroting willen we ook lees baar maken. Er zijn landelijke wedstrijden voor. We gaan het wiel niet opnieuw uitvinden. We gaan gewoon eens kijken hoe de vijf laatste winnaars hun begro ting hebben geschreven en goede voorbeelden nemen we over." „We hebben ons suf gezocht. Nulbegroting? Dat is het ook niet echt. Het gaat meer om herover wegen dan om begroten. Je kunt heel lang nadenken over de naam, maar het gaat ons om de inhoud. Laten we het dan maar zero based noemen. We gaan graag in gesprek over wat dat be tekent." Gerrit Hiemstra @GerritHiemstra Als je de kans hebt: ga #schaatsen op straat! Unieke erva ring die je hooguit een paar keer in je le ven kunt meema ken. Online Top-5 Uw reactie Video WOENSDAG 6 JANUARI 2016 ?gint weer bij nul Dus het is niet helemaal bij nul be ginnen? Gaan jullie daar elke partij in Provin ciale Staten bij betrekken? Worden ze dan niet gecommitteerd aan jullie begroting? En die Engelse term, zero based, gaan jullie daar ook nog een ander woord voor zoeken? Voor Friezen en Groningers lag de ijsbaan gisteren voor de voordeur. Door ijzel waren veel straten dusdanig bevroren, dat erover geschaatst kon worden. Volgens weerman Gerrit Hiem stra is dit een unieke weersom- standigheid. 1. Vermiste Gerco Murre weer terecht 2. Meisje aangerand in Oost-Souburg 3. Ruilwinkel Goes weert vluch telingen noodgedwongen 4. Betrapte winkeldief gaat vrijuit 5. Op hol geslagen windmolen staat weer stil Veel mensen reageren opge lucht dat Gerco Murre uit 's-Gra- venpolder terecht is. 'Gelukkig een teken van leven, mooi nieuws', schrijft Inge. Anderen vinden het jammer dat de poli tie niet meer informatie over de oorzaak van zijn verdwijning geeft. Zo reageert Adrie: 'ik hoop voor alle mensen die da gen op zoek zijn geweest dat ze op zijn minst een fatsoenlijke uitleg krijgen van familie of poli tie wat er nu eigenlijk gaande is geweest!' Laagje voor laagje wordt in de polder van Noordgouwe ge bouwd aan Zierikzees Dikke To ren. Een eerste exemplaar staat, in miniatuur, fier overeind naast twee kikkers van de kenmerken de fontein in de Schouwse stad. Maar Rudy Prager (68) maakt veel meer met zijn zelfgebouw de 3D-printer. Bekijk de video op: www.pzc.nl/video Kijk op www.pzc.nl of (Upzcredactie G facebook.com/depzc (Dpzcredactie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 37