Vette vis zwemt Tholen binnen dankzij nieuwe A4 - §C COLOFON Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (financiën) gaat het 8 ZEELAND Als er niks gebeurt, is er geen cent meer waarover het dagelijks provinciebestuur in 2017 een beslissing kan nemen. Dus gaat de begroting op de schop. Sinds de ontbrekende schakel op de route Rotterdam-Antwerpen eind 2014 gereedkwam, vermarkt de gemeente zich nadrukkelijk als ideale plek voor logistiek en distri butiecentra in het bijzonder. De eerste vis is binnengehengeld: Al ternate Nederland, een webwin kel met onder meer computers, elektronica en witgoed, bouwt een verkoop- en distributiecen trum op het Thoolse bedrijventer rein Welgelegen. Het bedrijf heeft er bijna 27.500 vierkante meter grond gekocht. Hoeveel de aan koop en bouw kosten, wil Alterna te niet zeggen. Tholen ligt precies halverwege de vestigingen van Alternate in Ridderkerk en het Belgische Aart- selaar. De strategische ligging van Tholen, op een kattensprong van de A4, gaf de doorslag toen Alter nate zocht naar een plek voor een nieuw verzendcentrum, laat mar ketingmanager Rob Verheij van Alternate Nederland weten. Tholen en Invest in Zeeland, een onderdeel van ontwikkelings maatschappij Impuls, hebben alle 'We hebben nog een aantal bedrijven aan de hengel' zeilen bijgezet om het bedrijf bi- nen te halen. De komst van Alter nate smaakt naar meer, zegt een vergulde wethouder Frank Hom mel. „We zijn de enige Zeeuwse gemeente aan de A4, de transport as tussen Rotterdam en Antwer pen. Die positie willen we uitba ten. Ik kan meedelen dat we nog een aantal bedrijven aan de hen gel hebben." 'We kiezen voor Tholen vanwege de gunstige ligging aan de snelweg A4' Het is alweer enkele jaren gele den dat Tholen een groter bedrijf wist aan te trekken. Na de sluiting van Philip Morris vorig jaar, waar 161 Tholenaren werkten, kon de gemeente ook wel een opkikker gebruiken. „Er zitten nog 40 ex-medewerkers van Philips Mor ris zonder werk", zegt Hommel. Alternate helpt een handje. Het bedrijf is in eerste instantie goed voor 30 banen. „Hoofdzakelijk lo gistieke functies", zegt Verheij. En er is zicht op groei, voegt hij eraan toe. „Naar gelang de vestiging groeit, zal het personeelsbestand in Tholen meegroeien." Alternate wil het distributiecen trum nog dit jaar openen. Wethou der Frank Hommel is blij met de nieuwe banen. En dat niet alleen, Alternate wil ook een aantal men sen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Alternate Com- puterversand is al jaren een beken de naam als leverancier van com puteronderdelen en complete sys temen. Het bedrijf ontstond in 1990 in Duitsland, waar hardware per postorder werd verkocht. Sinds 1998 is Alternate in Neder land actief. Bij de Nederlandse on- lineshop werken 200 mensen. 088-0139910. T: 088-0139995 Dit is 'm", zegt ge deputeerde Jo-Annes de Bat (CDA, financi ën), terwijl hij een A-viertje op tafel legt. „De begroting voor 2017." Op het papiertje is een ta bel te zien met lege kolommen. „Het is heel simpel. We willen al les opnieuw bekijken." Een halfjaar geleden, bij de presentatie van het coalitieak koord van het huidige bestuurs college, werd de methode aange kondigd: zero based budgetteren. 2016 kwam te vroeg, dus daar voor is nog een ouderwetse pro vinciebegroting gemaakt, maar het huishoudboekje voor 2017 gaat op de schop. Aangezien be grotingen van tevoren worden ge maakt, begint de provincie dit jaar dus letterlijk en figuurlijk bij nul. „Als we niets doen, hebben we vanaf 2017 geen geld meer voor beleid. We krijgen geen dividend meer van Delta en daardoor ra ken potjes leeg. Bijvoorbeeld de 4 miljoen euro die we uitgeven aan economie. Dat komt uit het Delta dividend. De 3,2 miljoen voor cul tuur valt weg. Vanaf 2018 hebben we geen geld meer voor de Pro vinciale Impuls Wonen. Dat is 3 miljoen. Dat geld hoort bij het budget voor het omgevingsplan. Vanaf 2019 hebben we dat ook niet meer. Dat scheelt nog eens 2 miljoen. Als je dat optelt, zit je aan 12 miljoen euro die we tekort komen. Dat geld is er gewoon niet meer. Ook onze Europese subsidies zouden in gevaar ko men. Dat zijn matchingsgelden. Europa legt geld bij geld van Zee land. Als we dat niet hebben, zou ons dat zomaar 30 tot 40 miljoen euro kunnen schelen. We zou den dus geen geld meer hebben voor beleid en dat is natuurlijk heel raar." „We zijn eerst naar de inkomsten kant gaan kijken. In 2011 is afge sproken dat Zeeland 10 miljoen minder uit het Provinciefonds krijgt, omdat we een dividend Jo-Annes de Bat. foto Lex de Meester' van Delta hadden van 20 mil joen. Dat dividend hebben we niet meer, maar we worden nog wel elk jaar voor 10 miljoen ge kort. Dat gaan we proberen terug te draaien. We waren al bezig de structuur van de Zeeuwse econo mie te versterken. Daarvoor heb ben we nu samen met het Rijk de commissie Balkenende inge steld. We hopen dat dat geld voor Zeeland gaat opleveren. Verder moeten we nog eens goed kijken naar onze deelnemingen. We heb ben een belang in Delta, in de Westerscheldetunnel, in Zeeland Seaports. Als daar geld van ons in zit, dan mogen we daar ook divi dend van verwachten. Als dat niet zo is, moeten we er dan niet mee stoppen? Dat moeten we eens bediscussiëren met de Sta ten. En ten slotte de motorrijtui genbelasting. Die hebben we met ingang van 2016 verhoogd met een tientje per auto. Dat zijn de knoppen waaraan we kunnen draaien aan de inkomstenkant." „We zijn met een lege tabel be gonnen, maar een aantal uitga ven ligt natuurlijk vast. Op aller lei terreinen moeten we wettelij ke taken uitvoeren, we hebben personeel, we hebben gebouwen, we moeten een algemene reserve van minimaal 17 miljoen euro apart houden. Dus hebben we ge zegd: welke bedragen moeten we nu al voor 1 januari 2027 vastklik- ken? In de begroting van de pro vincie zit 184 miljoen euro. We verwachten dat daarvan tussen de 120 en 150 miljoen euro ge woon vastligt. Dus zo groot is de speelruimte ook weer niet. Het is niet zo dat ineens alles ter discus sie staat. Dan zou je het bestaans- door Frank Balkenende THOLEN. De nieuwe A4 tussen Ber gen op Zoom en Dinteloord werpt voor Tholen zijn eerste vrucht af. Frank Hommel, wethouder Tholen Rob Verheij, Alternate Nederland Krant niet ontvangen? Onze excuses. Bel onze bezorgservice: 088 0561510, of meld het op: www.pzc.nl/geenkrant U ontvangt restitutie en u kunt de krant van vandaag lezen via E-paper. Abonneren, wijziging vakantie service? Informatie kunt u vinden op onze site www.pzc.nl/service of bel: Abonnementstarieven Deze vindt u op www.pzc.nl/tarieven Vragen? Bel: 088-0139910 Uitgever Erik van Cruijthuijsen Commercieel directeur Tessa van Waarde Advertenties Afdeling Direct Sales regio Zuid E-mail: advertising.zeeland@persgroep.nl Personeelsadvertenties: 055-5388000 Familieberichten: 088- 0139 999 of familieberichtenpzc@persgroep.nl Kleintjes: 0900- 6743 836 Hoofdredactie Arie Leen Kroon alkroon@pzc.nl Centrale redactie Edisonweg 37E, Vlissingen Postbus 5046, 4380 KA Vlissingen 0118- 43 4000 T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl www.pzc.nl Redactie Walcheren. Bevelanden. Schouwen-Duiveland en Tholen Postbus 5046, 4380 KA Vlissingen T: 0118- 434021 E-mail: walcheren@pzc.nl; bevelanden@pzc.nl; schouwen-duiveland@pzc.nl; tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145, 4530 AC Terneuzen T: 0115- 64 5740 E-mail: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl U vindt de Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Copyrightverkla ring op: www.pzc.nl/voorwaarden De provincie b( door Ernst Jan Rozendaal Waarom is dat nodig? En hoe krijgen jullie dat geld dan wel? En de uitgaven? Die zetten jullie op nul? Dat kan toch niet?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 36