Parkeren was even een feestje Middelburg maakt extra kosten voor Waterpark Uitnodiging Publieksbijeenkomst Natuurvisie Duizenden huren nog niet betaald door fout 6 WALCHEREN /^Zeeland Nieuwjaarsconcert Ons Genoegen Parkeren in Middel burg was gratis en wie buiten de vakken stond, kreeg niet eens altijd een boete. Druk Coulant In de regio Nieuwjaarsreceptie stukken goedkoper Nieuwjaarsbal in Dauwendaele Bootcamp op HZ voor het goede doel Tribute aan Jerry Lee Lewis in De Piek Mijn dorp, mijn stad door Maurits Sep MIDDELBURG De problemen met Waterpark Veerse Meer bij Arne- muiden zorgen ervoor dat de ge meente Middelburg extra kosten moet maken voor dit project. Dat heeft onder meer te maken met het aankopen en doorverko pen van gronden voor Waterpark Veerse Meer. De gemeente heeft jaren geleden gronden gekocht van De Domeinen en eigenaar Piet Oomen van De Witte Raaf en Waterpark Veerse Meer zou die voor hetzelfde bedrag overnemen. Dat laatste is echter nooit ge beurd. Daarom maakt de gemeen te nog steeds kosten, bijvoorbeeld ambtelijk, die nog niet kunnen worden terugverdiend. Dat gaat om een bedrag van bijna 450.000 euro. De gemeenteraad moet daar voor een extra krediet beschikbaar stellen. Op termijn moet dat geld terug komen uit het doorverkopen van de gronden aan Waterpark Veerse Meer. Daarover zijn afspraken ge maakt. Waterpark Veerse Meer is vorig jaar echter failliet verklaard. Een curator is nu bezig met een doorstart van het project. Hij on derzoekt of een projectontwikke laar zowel de camping als het rece- ratiepark wil kopen. Pas dan kan de gemeente gronden doorverko pen en alle kosten terugverdie nen. door Maurits Sep MIDDELBURG. Gratis binnen de vakken, en niet altijd beboet bui ten de vakken. Parkeren in Mid delburg was tijdens de feestda gen zowaar een feestje. Zoals gebruikelijk, de laatste ja ren, was ook in 2015 het parke ren gratis rond Kerstmis en oudjaar - namelijk van donder dag 24 tot en met zondag 3 ja nuari. Dat gold voor de parkeer plaatsen op straat en voor de parkeerkelders. Maar let op: sinds afgelopen maandag moet dus weer geld in de automaten. De winkels, de horeca en het evenement Middelburg Winter stad (zoals de ijsbaan op de Markt) profiteerden goed van de tijdelijke maatregel. Het was druk in het centrum en veel mensen kwamen met de auto. „De parkeerdruk was enorm Wanneer en waar: Donderdag 1A januari 2016 in Bio Base Europe Training Center, Terneuzen Woensdag 20 januari 2016 in de ZB/Planbureau en Bibliotheek, Middelburg Donderdag 21 januari 2016 in restaurant Grevelingen, Bruinisse De bijeenkomsten beginnen vanaf 19.00 uur Kiest u voor meer natuurgebieden in Zeeland of voor meer natuur (ook buiten natuurgebieden)? Hoe kunnen recreatie, bedrijfsleven en natuur elkaar versterken? Welke vorm van natuurbeleving spreekt u het meest aan? Het antwoord op deze (en andere) vragen zijn bouwstenen voor onze provinciale Natuurvisie 2016-2022. Denkt u met ons mee? U bent van harte welkom. Meer informatie op: www.zeeland.nl/natuurbeleid Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl Provincie hoog. Net als vorig jaar trou wens", constateert Peter Nijs- sen van de gemeente Middel burg. „Het was weer een groot succes. Misschien kwamen mensen die anders op de fiets komen, nu wel met de auto." Sterker, er waren eigenlijk te weinig parkeerplaatsen, getuige het flinke aantal auto's dat bui ten officiële parkeervakken op straat werd weggezet. Kennelijk namen bestuurders het risico vanuit de gedachte dat het - om dat het overal gratis was - toch niet gecontroleerd zou worden. Sommigen hebben geluk ge had, anderen pech. „We hebben wel gecontro leerd", zegt Nijssen. „Maar om dat we met minder mensen wa ren, is dat niet overal even in tensief gebeurd. Dus mogelijk zijn mensen wel beboet als de auto buiten de vakken stond." Daarbij is de gemeente volgens Nijssen ook nog eens 'coulant' geweest. „Als de manier of de plek waarop foutief is gepar keerd niet voor gevaarlijke situa ties zorgde, hebben we dat ook wel door de vingers gezien. We snappen ook dat als de plekken allemaal vol zijn en je daar niet hoeft te betalen, je dan je auto vlak naast een vak zet." Hoeveel boetes zijn uitge deeld, kon Nijssen niet zeggen. door Maurits Sep MIDDELBURG. Enkele duizen den huurders van Woongoed Middelburg hebben door een fout bij de automatische in casso hun huur van januari nog niet betaald. Volgens Woongoed Middelburg wordt op 15 januari nog een keer geprobeerd de huur te innen. Woongoed maakte de fout gisterochtend via Twitter be kend. De huurders krijgen la ter deze week een brief hier over, aldus het Twitterbe- richt. Bij Woongoed was gis teren niemand bereikbaar voor een nadere toelichting. Anneke de Vries van de Huurdersvereniging Middel burg zei dat zij gisteren wel is benaderd door Woongoed, maar er was nog geen con tact tot stand gebracht. „Ik weet dus ook niet wat er fout is gegaan." De huren worden volgens De Vries altijd op de eerste of tweede dag van de maand afgeschreven. Zij schat dat 75 procent van de bijna zesdui zend huurders van Woon goed dat automatisch laat doen. Dan zou het gaan om zo'n 4500 huurders. „Ik werk al lang voor de Huurdersvereniging, maar ik heb dit nog nooit meege maakt." VLISSINGEN De nieuwjaarsreceptie in Vlissin- gen kostte 2960 euro en niet ruim 29 mille, zoals gisteren abu sievelijk in een foto-onderschrift stond. „We zitten al jaren op het zelfde bedrag, gaven zelfs minder uit dan vorig jaar", meldt een woordvoerster. Met bijna drie mille zit Vlissingen op het ni veau van veel andere Zeeuwse ge meenten. Receptiegangers waren tevreden en genoten onder meer van 'echt lekkere' gevulde eieren. MIDDELBURG In de grote zaal van wijkcen trum Dauwendale wordt zater dag een nieuwjaarsbal gehouden door ADVZ. Allerlei dansen ko men op deze avond aan de beurt: foxtrot, Engelse wals, chachacha en rumba. De entree bedraagt 6 euro. De zaal gaat open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Het wijkcentrum is te vinden aan de Vrijlandstraat (in gang achter het winkelcentrum). VLISSINGEN In het Atrium van de HZ Uni versity of Applied Sciences in Vlissingen wordt vrijdag een bootcamp gehouden voor het goede doel. De bootcamp wordt gegeven door Bootcamp Vlissingen en is een initiatief van studenten van de HZ. Het sportieve evene ment begint om 16.00 uur. De opbrengst van deze dag wordt gedoneerd aan de Hart stichting. VLISSINGEN Them Lewis Boys brengt vrijdag in De Piek in Vlissingen een eer betoon aan de fifties rock 'n' roll-pionier Jerry Lee Lewis. Met een traditionele bezetting bestaande uit piano en zang, elektrische gitaar, bas en drums wordt een tribute neergezet waarin alle klassiekers van Le wis voorbij komen. Het optre den begint om 21.00 uur. Vanaf 20.00 uur is de zaal geopend. VLISSINGEN. De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen verzorgt zater dag in de Sint Jacobskerk in Vlissingen haar traditionele Nieuwjaarscon cert. Het bijna 60-koppig tellend harmonieorkest, dat onder leiding staat van dirigent Ward De Ketelaere, heeft voor de bezoekers een af wisselend programma samengesteld met als thema 'n Vleugje Amerika. De belangrijkste gast van de avond is jazzpianist Sjaak Lammers. De Middelburger speelt samen met het harmonieorkest Rhapsody in Blue van George Gershwin. Het concert in de Sint Jacobskerk begint om 19.30 uur. archieffoto Lex de Meester MIDDELBURG Gymzaal Palet, Jo- han van Reigersberg laan 2,13.30-14.30 uur - Sportactiviteit voor kinderen uit groep 3 t/m 5; 14.30-15.30 uur - Sportactiviteit voor kinderen uit groep 6 t/m 8; 15.30-16.30 uur - Voetballen voor kinderen t/m 14 jaar; Cinema Mid delburg, 15.00 uur - Vertoning 'Parade'; 20.00 uur - Verto ning 'Marguerite'; Markt, 17.00-21.00 uur - Activiteiten op de ijsbaan voor men sen met een lichame lijke beperking; Zeeuwse Biblio theek, 19.45-21.00 uur - Lezing 'De eso terische kant van ge boorte' OOST-SOUBURG Kroonjuweel 5, 16.30-17.30 uur - Gymnastiek voor peuters vanaf 18 maanden OOSTKAPELLE De Halve Maan, 13.30-16.30 uur - Bridgen; De Egelan tier, 13.30-14.30 uur - Wandelactiviteit voor senioren SINT LAURENS Van Citterstraat 64, 19.00-22.15 uur - Ken nismakingsles 'dan sen vanuit je hart' VEERE Verenigingsgebouw, 1345-17-00 uur - Soos voor senioren VLISSINGEN Vrijehovenzaal, Bas- kenburgplein 8, 09.15 uur - Peuter- gym; Bibliotheek, 10.15-11.15 uur - Voor- leesochtend voor peuters; 14.00-15.00 uur - Sprookjes voor lezen voor kinderen van 4 tot 8 jaar; Sportweg 2, 20.00-22.15 uur - Gra tis proefles Duik team Zeeland WESTKAPELLE Polderhuis, Zuid straat 154-156, 11.00-17.00 uur - Ex positie 'Openbare la gere school Westka- pelle 1844-1944'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 34