15% TO@S D Zeeland viert de 75ste verjaardag van Hofman Toenemende zorg om kerncentrales in Doel Studie haalbaarheid master Amerikanistiek Achter het regenfront 2 NIEUWS De Stelling Reageer op pzc.nl Elke Zeeuwse gemeente moet vluchtelingen opnemen. Uw Mening ONEENS Aquaduct en tunnel dicht Meisje aangerand De C. nog langer vast Schip botst op sluisdeur paul kusters Woensdag Jan van Damme Een nieuw jaar, een nieuw geluid. U staat er misschien van te kij ken. Ik ook. Een weke lijks hoekje in onze PZC, da's niet niks. Guido heeft vorige week op deze plaats af scheid genomen. Na vijfjaar, dat is een prestatie van formaat! Hij schreef: „Guido heeft gezegd." Het heeft niet geholpen, maar het waren memorabele oneliners. Of ik het hier zo lang en ferm zal uit houden - ik ga er geen voorspel ling aan wagen. Een lucht met de belofte van zon maakt het hoofd schoon, dat is geruststellend Met de kerstboom nog onttakeld op de stoep en de vage geur van oliebollen in mijn vest begin ik tastend aan dit nieuwe jaar. Want zeg nou zelf: dag in dag uit wor den we ondergedompeld in een zee van meningen en meninkjes, struikelen we over aangeklede anekdotes, verbazen we ons over ontdekkingen en records. Wat kan ik daar in dit bescheiden hoekje nog aan toevoegen? Onder ons gezegd: ik ben niet van plan de slimste, de leukste, de ge vatste te worden. Daarom. Hebt u wel eens achter een regen front aangewandeld? Ik wel. Afgelopen week twee keer, om precies te zijn. Ik ver kneukel me al bij het weerbericht van het achtuurjournaal, als ik al le depressies naar ons deltagebied zie schuiven. Dat is prijs morgen ochtend. En inderdaad. Wanneer ik tegen zonsopgang ons Brigdamse ker- kenpadje opwandel, zie ik in het noordoosten een massief zwart wolkendek. Dat reikt tot boven de Oosterschelde, om en nabij. Bo ven mijn hoofd is de hemel blauw met hier en daar een veeg- wolk. Dankzij de weerman weet ik dat het regenfront verder Nederland inschuift. Nu de dagen voorzich tig aan het lengen zijn voelt dat op de één of andere manier ge ruststellend. Een lucht met de belofte van zon maakt het hoofd schoon. Hoog, Zeeuwen, kijk omhoog. Wat mij betreft wordt het dus zo'n soort jaar. toosenhenk.nl O JAMBERS TERU<3 OP TV _L maar s avontss kluistert hij Zowel de Vlaketunnel als het Dampoortaquaduct (N57, bij Middelburg) is ko mende week enkele nach ten afgesloten in verband met inspecties en onder houd. De Vlaketunnel is in beide richtingen dicht van maan dag 11 januari tot woens dag 13 januari, tussen 20.00 en 6.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid over de N289. Het Dampoortaquaduct is afgesloten van woensdag 13 januari tot vrijdag 15 janua ri, ook tussen 20.00 en 6.00 uur. Het verkeer wordt tijdens de werk zaamheden omgeleid over de 'oude' N57. In Oost-Souburg is gister middag een minderjarig meisje aangerand. Zij was met de trein op weg van Middelburg naar Vlissin- gen, toen zij belaagd werd door de man. Het meisje stapte uit in Oost-Sou burg, evenals de man, die haar even verderop in de bosjes trok. De politie verspreidde di rect een signalement van de verdachte via Burger- net, maar dat had gister avond nog niet tot resul taat geleid. Het gaat om Arabische man. Hij droeg een zwarte 'jurk' en spijker broek en heeft een ring baardje en kort zwart haar. IJzendijkenaar Evert de C. (51) moet drie maanden langer in voorarrest blijven op verdenking van betrok kenheid bij de 'kasteel- moord' op de Belg Stijn Saelens. De Brugse raadka mer heeft dit gisteren be paald. De C. zit al sinds eind juni 2015 vast. Hij zou als tussenpersoon bij het beramen van de moord be trokken zijn geweest. De verdediging van De C. heeft beroep aangetekend. Een binnenvaartschip is gisterochtend tegen één van de sluisdeuren van de Oostsluis bij Terneuzen ge varen. Dat is de binnen- vaartsluis die het dichtst bij de stad ligt. De schipper is verhoord en mocht daarna verder va ren. De sluisdeur raakte be schadigd, maar kon nog ge woon worden gebruikt. Rijkswaterstaat en de wa- terpolitie stellen een onder zoek in naar de oorzaak van het ongeluk. De reeks festiviteiten wordt vrij dag 29 januari geopend met de presentatie van het brievenboek Golfslag. Daarin zijn fragmenten opgenomen van de brieven die Hofman en dichter Ed Leeflang (1929-2008) elkaar gedurende ruim vijftien jaar schreven. De presentatie van de bundel vindt plaats in de Kloveniersdoelen in Middelburg (vanaf 16.00 uur) met medewerking van oud-direc teur Anton Korteweg van het Let terkundig Museum. Wim Hofman schrijft weke lijks een geïllustreerde column in de PZC. Van die columns wor den er in de loop van het jaar 75 gebundeld (tekst en illustraties) in een speciale uitgave. Op zondag 3 april opent het Centrum Beeldende Kunst Zee land op de Balans in Middelburg een tentoonstelling met objec ten, die Wim Hofman inspire ren: strandvondsten, een mesje, een paperclip. Kunsteducatie Walcheren maakt in het verleng de van die expositie een 'pop-up museum', dat in de periode okto ber 2016-juni 2017 op tien loca ties in Zeeland te zien zal zijn. De Zeeuwse Kinderkunst- week (6 tot en met 17 april 2016) besteedt eveneens ruim aan dacht aan de gelauwerde kinder boekenschrijver- en illustrator. Het Kunstweek-ideeënboek voor leerkrachten ademt Hofman. In Vlissingen wordt de 'stoor worm' (uit het gelijknamige boek) op de gevel van een school op de Grote Markt geschilderd. In het Muzeeum opent op 22 ok tober een expositie met werken van Hofman. Commissaris van de koning Han Polman gaf gisteren aan dat Zee land haar bezorgheid voor de kerst al heeft geuit aan minister Melanie Schultz van Infrastruc tuur en Milieu. Dat was het ge volg van een motie die in decem ber werd aangenomen in Provin ciale Staten. „Er zijn schriftelijke vragen gesteld, er is over verga derd in een commissievergade ring en in de Statenvergadering van 11 december, maar daarna heeft zich nog een cumulatie van incidenten voorgedaan. Het is logisch dat dat gevolgen heeft voor de zorg die je hebt." Jan-Frans Mulder, burgemees ter van Hulst, liet gisteren weten zich met zijn inwoners zorgen te maken over de kerncentrales bij Doel. Hij twijfelt niet aan de vei ligheid van de reactoren, maar 'wat er de laatste tijd is gebeurd, is bepaald niet vertrouwenwek kend'. Mulder wil met zijn colle ga van het Brabantse Woens- drecht een gesprek met de ver antwoordelijke ministers over hun toezichthoudende rol. Hij benadrukt de veiligheid rond de kerncentrales van Doel én Bors- sele nauwlettend te volgen. Mede op initiatief van de pro vincie wordt in februari een in formatiebijeenkomst gehouden waarop exploitant Electrabel en het Belgische Federale Agent schap voor Nucleaire Controle (FANC) uitleg komen geven. De actiegroep 'Doel, sluiten die boel' beloofde een 'massale samenkomst' in Antwerpen bij duizend likes op Facebook. Dat zijn er ruim drieduizend en daar om gaan tegenstanders zondag 17 januari protesteren tegen het openblijven van de kerncentrale. Om 15.00 uur is het verzamelen op de Leopold De Waelplaats. MIDDELBURG. Het Roosevelt Stu dy Center (RSC) laat onderzoe ken of studenten in Nederland en Vlaanderen interesse hebben om in Middelburg hun master Amerikanistiek te halen. Het dagelijks provinciebe stuur trekt 25.000 euro uit voor het onderzoek, dat wordt uitge voerd door Thespis Communica tie Organisatie. Het plan is om de masteropleiding Amerikanis tiek (Transatlantic American Stu dies) van de Universiteit Utrecht over te hevelen naar het RSC in Middelburg. Het markt- en doelgroepenon- derzoek is nog maar een eerste stap. Volgens gedeputeerde Har ry van der Maas zijn er jaarlijks tussen de 25 en 40 studenten no dig die de opleiding Amerikanis tiek in Middelburg willen vol gen. „Als uit het onderzoek blijkt dat dat zo is, zal het nog hele kunst worden om die masterop leiding hier naartoe te krijgen." De masteropleiding is onder deel van het project Campus Zee land. Dat is opgezet om onder wijs- en onderzoeksinstellingen te behouden en te versterken. Ik ben blij dat de feestdagen voorbij zijn. 335 reacties OVERISA® IS HIJ EEN SEWC5NE ?0 JARISE VLAMIN6... MILJOENEN NE&ERLANC.ERS AAN tSE TV VLAKE OOST-SOUBURG IJZEN DIJ KE/BRUGGE TERNEUZEN door Jan van Damme VLISSINGEN. Wim Hofman wordt 2 februari 75 jaar. Ter gelegen heid van die verjaardag staat 2016 in het teken van de Vlissing- se kinderboekenschrijver, dichter en illustrator. Het hele jaar wor den er activiteiten georganiseerd zoals boekuitgaven, exposities, schoolprojecten, een muurschilde ring. MIDDELBURG. De zorgen in Zee land over incidenten bij de kern centrales in Doel nemen toe.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 2