Grote verhuurders hopen op doorstart V&D Het midden- en kleinbedrijf is de dupe van faillissement V&D 20 Acties in metaal gaan door Nederland voelt afkoeling China Ondernemer Edwin Lapré van The Feel Good Company heeft nog een ton tegoed van warenhuisketen. De acties in de metaal voor een betere cao gaan door. Gisteren demonstreerden 900 metaal werkers uit Zuidwest-Neder land, gesteund door FNV-baas Ton Heerts in Rotterdam. Mor gen komen ze weer in actie. De groei in de Nederlandse in dustrie is na een stijging in de eerste helft van 2015 afgezwakt in de laatste zes maanden van het jaar. Dat komt door de af koeling van de Chinese econo mie, aldus ING in een rapport. Een ronduit miserabe le kerstvakantie heeft Edwin Lapré achter de rug. Met zijn vrouw en dochter ge noot de ondernemer uit Alphen aan den Rijn in Duits land van een welverdiende vakan tie toen het slechte nieuws over V&D binnenkwam. „Mijn vakan tie was in één keer verpest." Zijn gevoel is begrijpelijk: in alle 62 filialen liggen luxe bad body giftdozen van zijn The Feel Good Company. „Een vergelijkbaar as sortiment als Rituals, maar dan met in Engeland bekende merken als Crabtree Evelyn en exclusie ve labels als Grace Cole en Aldo Vandini." Enkele jaren geleden was Lap ré, ooit commercieel directeur bij een cosmeticabedrijf, trots dat hij aan V&D mocht leveren. Het vormde een nieuw hoogtepunt voor The Feel Food Company, het bedrijfje dat hij in 2002 gestart was. Met veel energie breidden hij en zijn vrouw Astrid hun zaak uit, inmiddels hebben ze zeven werk nemers in dienst en leveren ze aan drogisterijen en parfumeries in de hele Benelux. Dat goede gevoel is met het bankroet in één keer verdwenen. Duizenden items van The Feel Good Company liggen door heel Nederland bij V&D in de schap pen, producten waar niet voor be taald is. „We hebben ruim een ton van V&D te goed, voor ons een gigantisch bedrag dat inhakt op de winst van afgelopen jaar." De vraag is of dat geld ooit te rugkomt. „We moeten komende weken ernstig gaan kijken of dit zal leiden tot ons faillissement. Ons kleine hardwerkende team en mijn vrouw en ik staan in dat geval op straat." De gang van zaken maakt Lapré boos: de ondernemer voelt zich als kleine leverancier ernstig in de kou gezet. Zijn producten kan hij - een eigendomsvoorbe houd ten spijt - niet terughalen uit de schappen om ze ergens an ders te verkopen. „V&D's stringen te inkoopvoorwaarden voorko men dat en het zijn speciale kerst artikelen die je niet zomaar elders wegzet." Ondertussen proberen de cura toren een doorstart voor elkaar te krijgen. Ongelooflijk dat dit kan in retail-Nederland, vindt Lapré. „V&D-eigenaar Sun Capital kan gewoon alle schepen achter zich verbranden en rustig doorgaan." Slikken Hij noemt het „bijna misdadig" dat straks alle schuldeisers en beta lingsverplichtingen worden afge schud. „We beseffen dat we maar één van de vele bedrijven zijn die aan V&D leverde, maar het is zó zuur. De grotere leveranciers zul len dit wel weer overleven, daar twijfel ik niet aan. De kleintjes leg gen meestal het loodje." Volgens Lapré wordt het hoog tijd dat de politiek aandacht krijgt voor de dwingende absurde in koopvoorwaarden die grootwin kelbedrijven hun leveranciers op leggen. „In de twintig jaar dat ik in dit vak zit hebben de grote re- tailpartijen steeds meer macht ge kregen. Wij moeten hun inkoop- voorwaarden maar slikken en kun nen weinig tot niks beginnen. Dat 'Sun Capital kan gewoon alle schepen achter zich verbranden en rustig doorgaan' is enorm schadelijk voor het gehe le mkb." Hoeveel van de 1.800 getroffen leveranciers kleine ondernemers zijn, is niet duidelijk, maar vol gens Lapré zijn het er een boel. „Ik heb zelf een rondje gebeld bij collega's en een aantal staat op om vallen als betaling uitblijft." Zelf schat hij dat een kwart van de 1.800 V&D-leveranciers het moei lijk gaat krijgen. „Minister Kamp van Economische Zaken zou daar eens aandacht voor moeten heb ben in plaats van te roepen dat het kabinet wil helpen bij een doorstart van V&D." Bij elkaar hebben alle bevoorra- ders 53 miljoen euro uitstaan. Inmiddels heeft Lapré zijn ad vocaat ingeschakeld en beziet hij zijn opties. Zijn vordering staan „Wij hopen dat een ondernemen de investeerder zich meldt, die een groot deel van de V&D's en La Place wil overnemen", zegt Daan Wentholt van ASR Vastgoed dat eigenaar is van de zes filialen. „Wij zijn er van overtuigd dat er ruimte is voor een warenhuis in het middensegment, zoals John Lewis in Groot-Brittannië." Ook Syntrus Achmea, eigenaar van zeven V&D-panden wil als er een kandidaat-koper is „construc tief meewerken aan een oplos sing". Hetzelfde geldt voor Metro- prop. De verhuurders van de ruim 60 V&D-filialen gunden het wa renhuis vorig jaar een huurverla- ging van 24 miljoen euro en lieten dat geld op een aparte rekening zetten. V&D zou het geld later krijgen, maar nu is dat van de baan. Volgens Jeroen Lokerse die na mens vastgoedadviseur Cushman Wakefield de bemiddeling leid de, is de goede wil bij verhuurders zeker niet verdwenen. „Het is in hun belang om een warenhuis te hebben in binnensteden", zegt Lo kerse. Cushman treedt nog steeds op namens diverse grote verhuur ders. De verhuurders zetten overi gens niet al hun kaarten op V&D. ASR Vastgoed en Syntrus Achmea spreken met nationale en interna tionale retailketens, zeggen woord voerders. In totaal hebben zich 60 kandi daat-kopers bij de curatoren ge meld. 40 daarvan hebben afgelo pen dagen een informatiememo randum ontvangen en mogen een niet-bindend voorstel doen. „On der de 40 belangstellenden zijn ook buitenlandse retailers." Kandidaten die genoemd wor den zijn het Britse JC Lewis, het Amerikaanse Macy's en de Cana dese keten Hudson's Bay dat on langs Kaufman in Duitsland over nam. Hudson's Bay wil desge vraagd niet ingaan op marktge- ruchten. JC Lewis zegt niet geïnte resseerd te zijn in V&D en werkt al druk aan zeven store-in-stores in De Bijenkorf. Vastgoedadviseur Cushman is er van overtuigd dat er in de grotere binnensteden ruimte blijft voor warenhuizen in het middensegment. „Zeventig tot tachtig procent van alle uitga ven blijft in die categorie", zegt Jeroen Lokerse. „Het is alleen heel lastig om het goed te doen." Economie 'Vooral de kleintj es leggen door David Bremmer Edwin Lapré gedupeerde door David Bremmer AMSTERDAM. De grote verhuurders van V&D beloven zich bij een door start van het failliete warenhuis constructief op te stellen. Tegelijk zijn ASR Vastgoed en Syntrus Ach- mea al in gesprek met buitenland se bedrijven voor als dat niet lukt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 20