Jo-Annes de Bat gooit begroting op de schop Ook in Hamburg en Stuttgart Duitsland is woest over het seksueel geweld en de berovingen tijdens oud en nieuw in Keulen. 10 redenen om Making a murderer te bekijken 8C Artsen willen euthanasie kunnen weigeren Yarahaven dicht na olielekkage Verkeer houdt otters tegen Getest: KEULEN. Bondskanselier Angela Merkel (CDU) noemde in een tele foongesprek met de burgemeester van Keulen, Henriëtte Reker, de gebeurtenissen 'walgelijk'. In de nieuwjaarsnacht werden in Keulen en in Hamburg tiental len vrouwen door grote groepen - vaak dronken - allochtone jonge mannen aangerand en beroofd. Ze werden onder meer in het kruis gegrepen en hun borsten werden betast. Merkel zei dat de inciden ten 'een hard antwoord van de rechtsstaat vereisen'. De schuldi gen moeten zo snel mogelijk wor den opgespoord en berecht 'onge acht hun herkomst en achter grond'. Berichten dat zich onder de da ders asielzoekers zouden bevin den, zijn niet bevestigd, zei burge meester Reker na crisisoverleg met haar politiechefs. Wie de da ders precies zijn, is volgens de lo kale autoriteiten niet bekend. Het tienkoppige onderzoeksteam 'Neujahr' speurt in Keulen naar de daders. „Het is zoeken naar een speld in een hooiberg", zei een van de leden van het team. „Slacht offers probeerden te ontkomen en herkennen de daders zeer waar schijnlijk niet van beelden en fo to's." De omvang en de aard van de incidenten zijn in Duitsland onge kend. „De Bondsrepubliek is ge confronteerd met een volledig nieuwe dimensie van georgani seerde criminaliteit", zei minister van Justitie Heiko Maas (SPD). De incidenten speelden zich in Keulen met name af rond het Cen traal Station en op het Domplein. Daar hadden zich zo'n duizend, meest Arabische mannen verza meld. De aanvallen leken te zijn gecoördineerd en erop gericht om zoveel mogelijk paniek te veroorza ken en de slachtoffers te kunnen beroven. In Hamburg speelden zich soortgelijke taferelen af rond de Reeperbahn, het uitgaanscen trum. Honderd meisjes en vrouwen hebben inmiddels in Keulen en Hamburg aangifte gedaan wegens seksueel geweld en beroving. En er is, tot nu toe, één aangifte van verkrachting. Ook in Stuttgart werden meisjes belaagd. Honderd vrouwen hebben aangifte gedaan wegens seksueel geweld en beroving. Keulen maakt zich zorgen over de veiligheid tijdens het carnavals feest, volgende maand. De veilig heidsmaatregelen zullen uitge breid worden, maakten de autori teiten gisteren bekend. Voor vrou wen zal een 'gedragscodex' wor den opgesteld. „Vrouwen moeten minstens een armlengte afstand bewaren tot vreemde mannen", adviseerde burgemeester Reker. Critici vinden dat de staat zo zwicht voor straatterreur. We lopen al weken te snotteren. Hoe voorkom je dat je verkouden wordt? En hoe kom je er snel weer vanaf? UTRECHT. Artsen willen niet ver plicht zijn om een patiënt te laten sterven, als die niet meer wil le ven. De dokters willen zelf kun nen bepalen of en hoe ze meewer ken aan euthanasie, en desnoods willen ze kunnen weigeren. Dat verklaarde artsenfederatie KNMG gisteren in de NRC. Volgens de voorzitter van het KNMG, Rutger Jan van der Gaag, staan de meeste artsen open voor euthanasie. Maar dat mag nooit lei den tot 'een verplichting voor de dokter om mee te werken', zegt hij in de krant. Euthanasie is niet iets dat een patiënt kan 'afdwin gen'. SLUISKIL. De Yarahaven langs het Kanaal Gent-Terneuzen bij Sluis kil is gisteren afgesloten na een olielekkage bij het voltanken van de kustvaarder Marjatta. Het inci dent gebeurde tegen drie uur 's middags. Een scherm is in de ha ventoegang aangebracht om olie verspreiding te voorkomen. Twee bestrijdingsvaartuigen zijn inge zet. Zo'n vijfduizend liter gasolie zou zijn gelekt. Kunstmestfabriek Yara en staalbedrijf Outokumpu gebruiken de Yarahaven. Schepen die moeten vertrekken, worden eerst schoongespoten. Het was gisteravond niet bekend wanneer de haven weer open kan. WAGEN ING EN. Er zijn steeds meer otters in Nederland. Maar ze ver spreiden zich niet over het land, ze blijven steken in de gebieden waar ze al wonen. Dat komt door het wegverkeer. Elk jaar wordt een kwart van alle otters doodge reden als ze een weg oversteken. In de winter van 2014 op 2015 waren er ongeveer 160 otters in Nederland. Dat zijn er rond de twintig meer dan een jaar eerder. Snert uit blik is heel goed te eten ZEELAND 8 9 Merkel walgt van aanranding door Wierd Duk Vervolg op pagina 6: 'We waren panisch' www.pzc.nl Editie WALCHEREN WOENSDAG 6 januari 2016 258e jaargang nr. 4 Los nummer 1,95 Abonneeprijs€1,11 Zacht weer PAGINA 14 15 Hatsjie! 7 11688 5 5 5 5 30 ZEELAND 2 3 foto Thinkstock

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1