Mussengilde is nog springlevend Vestetuin groeit in rap tempo verder Kritiek op extra baan directeur SOM ZEELAND 11 Voorwaarden bij brandweerzorg auping S)e Sc/np/W jSÜ» Al tweehonderd jaar be staat het mussengilde in 's-Heer Abtskerke. En nog altijd is het een bloeiende vereniging. „Een man- ncnvereniging", vertelt secretaris Bart van Hasselt. „Vrouwen mo gen geen lid worden." Aan het begin van de 19e eeuw was er sprake van een mussen- plaag. Ze zorgden voor schade aan de landbouwgewassen en moesten bestreden worden. Dat leidde tot de oprichting van mus- sengildes in Nederland. Zo ook in 's-Heer Abtskerke waar in 1815 het Mussengilde Ons Genoegen werd opgericht. „Er werd toen landelijk bepaald dat landbou wers moesten helpen. De om vang van het bedrijf bepaalde hoeveel mussen die landbouwer per jaar moest doden. Je leverde de dode mussen in bij een bode, en die hield bij hoeveel mussen iedereen inleverde", vertelt Van Hasselt. „En dan had je één maal per jaar een vergadering en dan kwam de bode met een overzicht hoeveel mussen iedereen had in geleverd. Had je te weinig ingele verd dan kreeg je een boete." De leden van het gilde konden niet alleen mussen inleveren. Ook de eitjes van het dier telden mee, net als eenden of duiven. Als het maar schadelijk wild was. Diege ne die de meeste mussen inlever de werd uitgeroepen tot Koning. Van een mussenplaag is allang geen sprake meer, de vogel heeft het zelfs moeilijk en er wordt niet meer op mussen gejaagd. Maar dat betekende niet het ein de van de vereniging. De club telt nu 75 mannen van alle leeftijden. 'Had je te weinig dode mussen ingeleverd bij de bode, dan kreeg je een boete' Ook niet-boeren zijn nu lid en er wordt nog slechts door enkele le den gejaagd. „Maar zij leveren nog wel steeds pootjes in." Van de historie van de vereni ging is maar weinig bewaard ge bleven. Toch verschijnt er een ju bileumboekje. Dit boekje wordt gepresenteerd tijdens het fair ter ere van het 200-jarig bestaan. „Dat houden we op 27 juni 's mid dags op het trekkertrek terrein bij het dorp. We wilden dit graag houden bij Hoeve van der Meu- len, die boerderij hoort echt bij het dorp, maar eigenaar Zeeuws Landschap wilde het niet. Daar over zijn we wel erg teleurge steld, maar nu hebben we ook een goede plek." Tijdens de fair worden allerlei activiteiten gehou den en presenteren producenten van streekproducten uit de buurt zich. THOLEN. Met het leggen van een steen heeft wethouder Peter Hoek gisteren de aftrap gegeven voor de bouw van een tweede rij tje dijkwoningen in de nieuw bouwwijk Vestetuin in Tholen. Volgens Ewoud Houwink van ontwikkelaar BPD zijn de huizen op één na aan de man gebracht. De volgende projecten in de wijk zijn ook al in de verkoop gegaan. Het gaat om acht patiowoningen en twaalf herenhuizen. „Daarvan is ook al een aantal in optie geno men", stelt Houwink. De ontwikkelaar houdt er een flink tempo op na, want ook de komst van een appartementsge bouw is in voorbereiding. „We zijn bezig met het ontwerp", zegt Houwink. Zeker is dat onder de appartementen winkels komen. Eerder werd in de wijk al een ap partementsgebouw met twee su permarkten gebouwd. Vestetuin komt op de locatie van het voor malige bedrijventerrein Noord. Bij SOM, waar vijf Reimerswaalse en vier West-Brabantse openbare basisscholen onder vallen, is Sof fers fulltime in dienst als alge meen directeur. Sinds februari is hij echter ook directeur bij Abbo, een andere Brabantse koepel van basisscholen. Hij heeft nu ander halve baan met een overeenkom stig salaris. In het magazine van de AOb uit bestuurder Anita Duchateau kritiek op deze volgens haar eigenaardige constructie. Zij vraagt zich af of beide banen wel in één werkweek passen en of de werkzaamheden van Soffers bij SOM niet in het gedrang komen. Soffers zelf wil niet reageren. SOM-voorzitter Toine Wevers laat weten geen bezwaar te hebben te gen de dubbelfunctie. Hij stelt dat beide scholenkoepels al samenwer ken en dat het daarom ook voorde len heeft om één directeur te heb ben. De werkweek van 66 uur kan Soffers volgens hem prima aan. De voorzitter wijst verder op de uitstekende staat van dienst van Soffers. „SOM stond er finan cieel slecht voor, maar dankzij hem gaat het nu weer goed." De SP in de Tweede Kamer heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van onderwijs. De partij wil onder meer weten of de ontstane situatie wenselijk en juri disch houdbaar is. GOES. De Goese gemeenteraad vindt het verplaatsen van de afde ling Materieel, Transport en Logis tiek (MTL) vanuit de brandweerka zerne in Goes naar Borssele 'een ri sico, onlogisch en kapitaalvernieti ging'. De raad stemt alleen in met de uitgangspunten onder voorwaar den die in de zienswijze zijn ver woord. Zo moet er onder meer ui terlijk 1 januari duidelijkheid zijn voor de vrijwilligers van de te ver plaatsen kazerne 's-Heer Arends- kerke, net als de financiële gevol gen van de bouw van een nieuwe kazerne in Goes-West. Het ver plaatsen van MTL en daarmee het verdwijnen van de dagploeg, ont staan van vrijkomende ruimte en een 'decentrale ligging' van onder houd vindt de raad 'ongewenst'. m>- ZATERDAG 30 MEI 2015 door Melita Lanting Een vergadering in de jaren '70. Bart van Hasselt, secretaris door Rob Paardekam KRUININGEN. De Algemene Onder wijsbond (AOb) heeft kritiek op de dubbelfunctie die directeur Leo Soffers van onderwijskoepel SOM sinds enkele maanden vervult. Secretaris Bart van Hasselt van het mussengilde: „Ook niet-boeren zijn nu lid en op mussen wordt niet meer gejaagd." foto Marcelle Davidse Impressie van de toekomstige wijk Vestetuin, met links in het midden de witte dijkwoningen. Het reeds gebouw de complex met appartementen en supermarkten staat er niet op. Dit gebouw ligt links van de dijkwoningen. Tijdelijk '/o voordeel alle Auping Slapen meer lnfo@slapenenmeer.nl v.d. Spiegelstraat 94, 4461 LN Goes www.slapenenmeer.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 99