CU: 'Dump stenen op Binnenhof, niet in zee' Huisarts gezocht in Haamstede 10 ZEELAND Als er niet snel een opvolger komt voor wijlen Peter Keulers, zal zijn huisartsenpraktijk moeten sluiten. Mijn regio Apollo treedt op in Nieuwe Kerk Muziekvereniging Apollo geeft van daag onder leiding van Cathy Kot- oun in samenwerking met pianist Erik Hoogenboom een concert in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Tij dens het concert worden onder an dere de bekende werken Rhapsody in Blue, Danzon no. 2 en Armenian Dances ten gehore gebracht. Mu ziekvereniging Apollo ziet het als een uitdaging om weer met een so list aan de slag te gaan. De kosten voor een kaartje bedragen 7,50 euro per persoon. Aanvang: 20.00 uur. Viswedstrijd in gracht Zierikzee In Zierikzee is vandaag volop aan dacht voor de Nationale Hengel- dag. In de gracht, bij het bussta tion, is een visparkoers uitgezet. Wie mee wil doen aan de viswed strijd kan zich inschrijven bij Bolle Dier Tuin van 8.00-8.15 uur aan de Grevelingenstraat. Vissen kan vanaf 9.30 uur tot 11.30 uur. Je hoeft geen lid te zijn van een vereniging. Er is een prijzenta- fel en een extra prijs voor de van ger van de grootste vis. Den Boer (103) viert verjaardag Jan den Boer, die woont in de Bruijnvis aan de Noordstraat in Haamstede vierde gisteren samen met zijn familie dat hij 103 jaar oud is geworden. Volgens schoonzoon Peter Verhoef gaat het nog steeds goed met hem, al heeft hij het lichamelijk af en toe zwaar. Hij woont nog zelfstandig met hulp van Buurtzorg, maar komt niet meer buiten. Hij zit graag in zijn stoel, waarvandaan hij het ver keer in de omgeving goed in de ga ten kan houden. 112 Nieuws Hoeijmakers (Alert!) terug in de raad Jos Hoeijmakers van Alert! is don derdagavond tijdens de vergade ring van de raad geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Hij volgt Ti neke Kalwij op die om gezond heidsredenen de gemeenteraad per 1 mei heeft verlaten. Theo de Gelder was de eerstvolgende die in aanmerking kwam, maar hij ziet af van benoeming. Hoeijmakers zat al eerder voor Alert! in de raad. Hij woont in Zonnemaire en werkt in het onderwijs. Scouting Zierikzee houdt rommelmarkt Scouting Zierikzee houdt vandaag haar tweejaarlijkse rommelmarkt. De rommelmarkt wordt gehouden op het terrein van de scouting aan de Van Veenlaan 1. Bezoekers zijn welkom van 10.00 tot 15.00 uur. Vanaf 14.00 begint de uitverkoop. Voor de jeugd staat een springkus sen opgesteld. Noordgouwe in teken van kunst Noordgouwe bijt vandaag het spits af met een kunstdag tijdens de Week van de Amateurkunst. De deuren staan open van 13.00 tot 17.00 uur. De kunstdag is een initiatief van de christengemeente Noordgouwe. Het programma be staat uit kunstzinnige activiteiten. Er zijn exposities, demonstraties, workshops, concerten, muziekuit voeringen, mime, kraampjes en schminken. Concert Van der Poel gaat niet door Het concert van Beatrice van der Poel gaat niet door. Zij zou van daag om 20.30 uur in theater de Wegwijzer in Nieuw- en Sint Joos- land optreden, maar de organisatie meldt dat de voorstelling in over leg met van der Poel is afgelast vanwege te weinig belangstelling. Van der Poel zou vanavond haar onlangs verschenen album 'Heel huids' ten gehore brengen, een muzikale verzameling van gedach ten over onder meer afscheid. Nog geen spoor gestolen kunstmest Man (51) bij kantoor in elkaar geslagen De politie heeft nog geen idee waar de in maart in Wemeldinge gestolen 750 kilo kunstmest is ge bleven en wie daarvoor verantwoordelijk is. „Erg vervelend", zegt po litiewoordvoerster Esther Boot. De zaak kwam aan het licht toen er nota op de mat viel bij de klant wiens naam was ge bruikt. De politie nam en neemt de zaak hoog op omdat met de kalkam- monsalpeter, een stikstof- houdende kunstmest, na enkele bewerkingen ook explosieven kunnen wor den gemaakt. Een man (51) uit de ge meente Sluis is donder dagochtend voor zijn kan toor aan de Westlange- weg in Hoofdplaat zwaar mishandeld door twee mannen. Hij is nog zelf naar huis gereden, waar na hij naar het zieken huis in Terneuzen is ge bracht. Door hoofdletsel kan hij zich weinig herin neren. De politie zoekt getuigen. Ze meldt dat tot nu toe uit onderzoek is gebleken dat woensdag een zwarte Mercedes Vi- to met Belgisch kenteken opvallend langzaam over de Westlangeweg reed. Mijn dorp, mijn stad Oudheidskamer: Ex positie Schilderijen Annie Scheerme- ijer; Jachthaven, 9.00 uur: De 40 mijl van Bru; Gadrabos, 20.00 uur: Excursie dam herten speuren; Sportcentrum Wes- terschouwen, 8.30 uur: Zeeuwse Vrou wenloop; Adriaanskerk, 15.30 uur: Middagcon cert; Parkeerplaats Zuid- langeweg, 10.30 uur en 13.30 uur: Begelei de buitenduik door SOV Scaldis; Recreatieboerderij Van Langeraad, 9.00 uur: Forellen- viswedstrijd; Ons Dorpshuis, 19.30 uur: Jaarcon cert Ratatouille; Kunstdag. Diverse locaties. Voetbalclub S.V. Duiveland, 10.00 uur: Jeugdtoernooi met diverse activi teiten; Sint Lievensmon- stertoren: Expositie Silhouetten tegen het licht; Pleingoed pop-up architec tuurproject; Fizi, De Weverij, 20.00 uur: La familie Bé- lier; Kinderboerde rij de Punt, tijd: Kin derboerderijenweek end; Nieuwe Kerk, 20.00 uur: Concert in Blue; Binnenstad, Ge bouw de Driehoek, 19.15 uur: Suite en Sofa festival; Sportclub Zierikzee 10.30 uur: Korfbalin- stuif; Week van de Amateurkunst, di verse locaties en tij den; Sportveld, 9.00 uur Rommelmarkt; BURCH-HAAMSTEDE. Edmeire Cos ta Pinheiro van de Huisartsen praktijk Burgh-Haamstede aan de Burghseweg is naarstig op zoek naar een vervangende huis arts. Sinds haar ex-man Peter Keulers een half jaar geleden overleed, is er nog altijd geen op volger voor hem gevonden. Pinheiro heeft twee kinderen met Keulers. Nadat hij overleed, kwam ze vanuit Brazillië terug naar het dorp om voor haar min derjarige kinderen te zorgen. Zij erfden ook de huisartsenpraktijk en dus is Pinheiro vastberaden om een goede opvolger voor Keu lers te vinden. Die vond ze ook. Maar, zo zegt ze, haar plannen werden ge dwarsboomd door onder meer de Landelijke Huisartsenvereni ging (LHV). De vereniging vindt dat op het dorp geen plek is voor een tweede praktijk. In Haamste- 'Ik heb boze patiënten gezien, maar ook mensen die moesten huilen. Er moet snel een oplossing komen' de ontstonden twee praktijken, toen Keulers en zijn toenmalige compagnon met ruzie uit elkaar gingen. Pinheiro over de opvolging: „We stonden op het punt om het contract te tekenen. De huis arts in kwestie zou op 1 januari aan de slag gaan. Hij had zelfs zijn praktijk in Bergen op Zoom al opgezegd. Maar toen hij hoor de dat hij niet welkom was in Burgh-Haamstede, trok hij zich terug." Pinheiro is onlangs een proce dure gestart om ervoor te zorgen dat er toch een tweede huisart senpraktijk in het dorp mag blij ven. Ze hoopt komende week als nog een waarnemer te kunnen aanwijzen. Intussen bemant ze de praktijk van Keulers met vrienden. Personeel heeft ze niet meer, want die kan ze niet beta len. Op de website van de prak tijk staat te lezen waar patiënten terechtkunnen, maar dat wordt lang niet door iedereen gelezen, zo blijkt. Pinheiro: „Sommige mensen zijn boos omdat ze niet goed op de hoogte zijn gehou den sinds het overlijden van Peter, middels een brief bijvoor beeld, maar ik heb ook patiënten zien huilen. We moeten snel een oplossing zien te vinden voor dit probleem." De LHV was gistermiddag he laas niet bereikbaar voor com mentaar. Greenpeace doet dat om aan dacht te vragen voor de biodiver siteit onder water en om de noodzaak van zeereservaten te benadrukken. „We zijn het met Greenpeace eens dat we samen zorg moeten dragen voor een goed en evenwichtig ecosysteem 'Op het moment dat er niet geluisterd wordt, is actie gerechtvaardigd' in de Noordzee", zei Wim Dorst (CU), die - met SGP, WD en LSD - een motie indiende over de kwestie. De manier waarop Greenpeace dat doet, keurt Dorst echter af. „Als de actie bedoeld is om Den Haag wakker te schud den, moeten ze keien op het Bin nenhof dumpen en niet in zee." Dorst pleit voor dialoog. Green peace overlegt volop, bracht Ani ta de Vos (SP) in. Maar het plan dat er al vier jaar ligt om de bio diversiteit van de Noordzee te be schermen, wordt niet uitge voerd. „Op het moment dat er niet geluisterd wordt, is actie ge rechtvaardigd." Ook Alert! en PvdA stemden tegen. Het college verklaarde zich solidair met an dere visserijgemeenten. Wethou der Jacqueline van Burg: „We zijn voorstander van dialoog en niet van acties die toekomstige samenwerking in de weg staan." ZIERIKZEE ZIERIKZEE BURCH-HAAMSTEDE ZIERIKZEE ZIERIKZEE Meer informatie over de vereniging: scoutingzierikzee.nl NOORDCOUWE christengemeentenoordgouwe.nl NIEUW-EN SINT JOOSLAND WEMELDINCE HOOFDPLAAT Heb je een reactie of tip? Mail naar redactie@pzc.nl BRUINISSE BURCH-HAAMSTEDE DREISCHOR KERKWERVE NIEUWERKERK NOORDCOUWE OOSTERLAND ZIERIKZEE ZONNEMAIRE Sluiting dreigt voor praktijk door Wendy de Jong Edmeire Costa Pinheiro door Esme Soesman ZIERIKZEE De gemeente Schou wen-Duiveland roept Greenpeace op met vissers in gesprek te blij ven in plaats van stenen te 'dum pen' in de Noordzee. Anita de Vos, SP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 77