voor verandering Gesteggel Midden-Amerika NIEUWS 5 COLUMN Tommy Wieringa Op het Sydney Wri ters' Festival vorig weekeinde was ik ondergebracht in twee paneldiscus sies over migratie. In het eerste gesprek bracht ik het verbond in herinnering dat Berlusconi en Khadafïï in 2009 sloten: de eerste betaalde de laat ste met geld en wapens om boot vluchtelingen tegen te houden in Libië. Khadafïï sloot ze op of stuurde ze terug de woestijn in, waar veel Afrikaanse migranten een afgrijselijke dood stierven. De beelden van half onder het zand bedolven lichamen staan nog altijd op mijn netvlies ge grift. Door het akkoord was het ge daan met Libië als springplank naar Europa, de vluchtelingen stroom droogde snel op. Het aan tal migranten dat op Lampedusa landde was eind 2009 met zo'n 90 procent gedaald. Het akkoord was in strijd met een stuk of wat internationale verdragen maar er verdronken nauwelijks migranten meer op die route. Triomf van het cynis me, maar het valt niet te ontken nen dat er op termijn levens mee werden gespaard. Deze gevolg trekking leverde me geen vrien den op, en een man in het pu bliek meende dat dit wel de laat ste keer zou zijn dat ik op het fes tival zou worden gevraagd. Het ging me alleen om de koude uit komst van een rekensom, maar het onderwerp is een mijnen veld van emotionele standpun ten. Toen Khadaffi's bewind door NAVO-bombardementen op zijn eind liep, dreigde hij Europa zwart te laten zien van vluchte lingen; de huidige toestroom van bootvluchtelingen is te beschou wen als zijn postume vergelding. De Griekse viceminister van Bin nenlandse Zaken deed in februa ri iets soortgelijks toen hij een fi nanciële bijdrage eiste van de an dere lidstaten voor de circa half miljoen vluchtelingen in Griekenland. „Zo niet", zei hij, „dan zullen wij 300.000 immi granten reisdocumenten bezor gen en een vloedgolf over Europa veroorzaken." Hij had natuurlijk gelijk. De druk op Griekenland en Italië is on houdbaar. De Europese Commis sie stelde deze week voor om 40.000 asielzoekers over de lid staten te verdelen. Voor Neder land zou het gaan om een luttele 1.740 vluchtelingen, maar het ka binet reageerde terughoudend en wilde eerst een paar vragen beantwoord zien, zoals de natio naliteiten van de mensen die hier zouden worden opgenomen. Een rituele dans om van uitstel tot afstel te komen. Ook Frank rijk, Spanje en Polen haakten in. Een paar zakcenten en een kust wachtvliegtuig extra, dat is onze cosmetische bijdrage aan de hu manitaire ramp in de Middelland se Zee. Griekenland en Italië staan er alleen voor. En dat terwijl de vluchtelingen- crisis juist had kunnen bijdragen aan het bestaansrecht van de Eu ropese Unie, als de lidstaten on derlinge solidariteit hadden ge toond en tot een sterke gezamen lijke politiek waren gekomen. Het is uitgedraaid op verdeeld heid over de aanpak en gesteggel over aantallen. Genoeg om je smaak voor het Europese ideaal grondig te bederven. Een paar zakcenten en een kustwachtvliegtuig extra, dat is onze cosmetische bijdrage aan de humanitaire ramp in de Middellandse Zee. Griekenland en Italië staan er alleen voor. lllÉÉi'Bl 1339 1419 1869 2299 schromen juist Blatter mee te sleuren in hun val, zoals eerder de Amerikaanse kroongetuige Chuck Blazer al een regelrechte beerput opende. Formeel is Blatter vooralsnog geen verdachte. Maar aan de geestdrift van de FBI zal het niet liggen, vastbesloten als deze is de FIFA bij de keel te pakken. Synchroon daaraan worden de bewegingen van veel grote voet balbonden interessant. De Engel se bondsvoorzitter Gregg Dyke verklaarde vooraf af te treden in dien Blatter aan de macht zou blijven, terloops dreigend met een boycot van het WK in 2018. UFEA-voorzitter Michel Platini verklaarde dat het beter was als Blatter opstapte. „Europa zal zich beraden hoe nu verder", zei KNVB-direc- teur Bert van Oostveen. Het is maar de vraag of daar iets van terechtkomt. Poli tiek gezien zal de Europese bond UEFA niet uit de FIFA stappen, aangezien beide bonden bestuur lijk met elkaar zijn vervlochten. Een afsplitsing van een aantal be langrijke Europese landen lijkt ook geen reëel scenario, want vrij wel elke individuele bond kijkt anders naar de materie. Zelfs voorafgaand aan deze verkiezin gen - boycotten of niet? - was er al grote verdeeldheid. Bovendien: help je het voetbal werkelijk als er straks twee we reldbonden zijn, met twee half slachtige quasi-wereldkampioen- schappen? Feit is dat het imago van de FIFA onherstelbaar is beschadigd. Als de wereldbevolking had mogen kiezen in Zürich, was Blatter ver moedelijk kansloos onderuit ge gaan. Maar leidt dat ook tot harde beslissingen bij grote sponsors zo als Coca Cola, Visa of Hyundai? Dergelijke bedrijven zitten niet te wachten op corruptieschanda len, maar weten tegelijk dat de concurrentie onherroepelijk op het vinkentouw zit, azend op het miljoenenpubliek van het WK voetbal. Hoe cynisch en banaal ook: het grote geld is in handen van de FIFA - en daarmee ook alle wer kelijke macht. Als er de komende vier jaar nog werkelijk iets veran dert, dan zal het van de FBI en de Amerikaanse justitie moeten ko men. ZATERDAG 30 MEI 2015 Laat u verrassen door Midden-Amerika tijdens onze rondreizen inclusief vlucht, hotels, vele maaltijden, schitterende excursies en NL-sprekende reisleiding. In het spoor van de Maya's Beleef Mexico, Guatemala én Belize. Strandverlenging in Cancün mogelijk. Klantbeoordeling 8,5: "Geweldige diversiteit" Zie: Kras.nl/36138 Swingend Cuba Ontdek het nu nog authentieke Cuba met o.a. Trinidad, Havana en nagenieten aan het strand. Klantbeoordeling 8,1: "Cuba, me gusta" Zie: Kras.nl/25940 Highlights of Costa Rica Nergens voordeliger! Inclusief 3-daagse eco- excursie Tortuguero en luxe catamarantocht. Klantbeoordeling 8,5: "Onvergetelijk!" Zie: Kras.nl/36312 Panama, Costa Rica Nicaragua Rondreis Midden-Amerika met boottocht over de Rio Frio en krokodillen safaritocht. Klantbeoordeling 7,3: "3 Fantastische tanden" Zie: Kras.nl/36492 16 dagen v.a. 14 dagen v.a. 17 dagen v.a. 21 dagen Sepp Blatter viert zijn overwinning. foto Walter Bieri/EPA

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 6