'Het boegbeeld dat de stad behoeft' 'Kappen bomen is de beste oplossing* Handtekeningen tegen huisjes in het Nollebos amuse .nl Pronken in je hoeie hoed auping ZEELAND 11 in de Naam. va 30 31 MEI School 't Mozaïek pakt zwemles op VLISSINGEN. De lijnbaan waar de jonge Michiel de Ruyter touwen sloeg, stond niet bij het Arsenaal. Zijn tweede vrouw kwam niet uit een Vlissingse regentenfami lie, maar was gewoon een buur vrouw en met haar woonde hij behalve in de Nieuwstraat ook in de Lange Noordstraat. Met zijn nieuwste boek zet Arthur Scheij de, schrijver/ontwerper uit Eind hoven, de geschiedschrijvers weer flink aan het werk. Het is hobby, benadrukt Art hur Scheijde. Hij zei het ook na de publicatie van zijn twee eerde De petitie wordt deels huis-aan-huis verspreid en is te vinden bij het Majoraat, diverse 'De gemeente heeft het plan niet formeel in procedure. Dat kan wel zijn, maar het plan bestaat daarom nog wel' re boeken. Maar in zijn werk be gint zich een Harry Potter-effect af te tekenen: de boeken worden steeds dikker, steeds beter en steeds professioneler. Scheijde (37) studeerde aan de Design Academy in Eindhoven en werd later ontwerper, bijvoor beeld van de Python-stoeltjes in de Efteling. Ook maakt hij anima tiefilmpjes. Omdat hij daarmee van zijn hobby zijn werk maakte, had hij dus een nieuwe hobby no dig. Dat werd stamboomonder zoek. Scheijde kwam erachter dat zijn over-over-over-overgrootva- der Adriaan Scheyde als matroos van VOC-schip de Woestduyn werd gered door Frans Naere- bout. Met zijn oudovergrootvader als startpunt ploos Scheijde alle passagiers na; van de kajuitjon gen tot de welbedeelde Engelse passagier, die in de Vlissingse Ja- cobskerk ligt begraven. In het boek De Woestduynbreuk nader ontrafeld werden alle opvarenden postuum vereerd. Met verhalen, maar niet in de laatste plaats met prachtige illustraties. Scheijde ge bruikt geen foto's of gravures, maar maakt alles na, op de com puter. Met als resultaat schitte rende verfijnde tekeningen die je ogen blijven vasthouden. De schrijver flikte het kunstje drie jaar later nog eens met zijn boek Mysterieuze schipbreuken in de Gouden Eeuw en nu is er, mede dankzij financiële bijdragen van de gemeente Vlissingen/Fonds der Zeemans- en Vissersbeurs en de Stichting Vlissinger Michiel, dan het derde boek over Michiel de Ruyter. Het boegbeeld, schrijft stadsarchivaris Ad Tramper in het voorwoord, dat Vlissingen meer dan ooit nodig heeft. Van De Ruyter glorieuze Am sterdamse jaren is veel bekend, maar van zijn Zeeuwse jaren stuk- ker minder. En juist daar is Scheij de in gedoken. Hij maakt aller eerst korte metten met de bewe ringen uit Bergen op Zoom als zou Michiel de Ruyter daar zijn geboren. Vervolgens bevestigt hij, dankzij de door archivaris Tram per opgedoken rekeningen van leisteentjes, Michiels klimstunt op de Sint Jacobstoren én hij ont dekte dat de jonge Michiel geen touwen sloeg op de lijnbaan bij het Arsenaal maar elders in Vlis singen. Hij achterhaalde het eer ste admiraliteitsschip waar De Ruyter aan boord stapte en maak te een overzicht van alle huizen en straten in Vlissingen waar hij en zijn broers en zussen woon den. Wie dacht alles te weten van 's lands grootste zeeheld, komt met dit boek bedrogen uit. Hoe Scheijde dat toch allemaal weet? Gewoon, grasduinen in ar chieven. Tot in Engeland toe. En natuurlijk de Vlissingse archief stukken, die veelal zijn gedigitali seerd. Zo kon Scheijde ze precies gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. „Doordat veel is gedigitali seerd, kun je veel meer vinden. Het Vlissingse archief heeft een enorme beeldbank. Alleen al de databank met oude straten." Dat het archief wordt geplaagd door bezuinigingen, kan er bij de Eindhovenaar dan ook niet in. Net zomin als de bezuinigingen bij het Muzeeum. „Dat museum is prachtig en het hóórt in die panden, op die locatie. De admira liteit Zeeland is bijzonder interes sant, zeker omdat er zo veel van bewaard is gebleven. Veel meer dan van Amsterdam. En Vlissin gen, dat is een vooraanstaande stad in Zeeland. Een stad met een bijzonder rijke geschiedenis. En we weten nog lang niet alles, ik heb nog zo veel te doen. Wees er alsjeblieft zuinig op." De bomen op de Loskade en de Maisbaai hebben weinig ruimte in de grond om wortel te schieten. De wortels zoeken daarom een weg naar boven en duwen de straatstenen uit het parkeerter rein. Mensen struikelen daarover en bezeren zich. Om het veiliger te maken, moeten de bomen dus weg. De stichting Tuin van Zeeland vindt dat de gemeente veel te veel bomen kapt zonder dat dat nodig is. De LPM stelde mede daarom vragen over de bomenkap en trok het expertiserapport dat B en W hadden laten maken in twijfel. Het college blijft vierkant achter dat rapport staan en laat dan ook geen contra-expertise uitvoeren. De straat vaker repareren is vol gens B en W ook geen optie. Prak tisch niet en financieel ook niet; dat wordt te duur. Om problemen in de toekomst te voorkomen krij gen de nieuwe bomen een grotere ondergrondse boomstandplaats. EEN CULINAIRE ONTDEKKINGSREIS! OOST-SOUBURG. De kinderen van basisschool 't Mozaïek in Oost-Souburg gaan na de zomer weer vanuit school naar zwemles. Daar werken school, ouders en Zwemschool Vlissingen aan. Op een informatiebijeenkomst don derdag bleek een grote groep ouders bereid te betalen voor les sen en mee te denken over het vervoer van de kinderen naar het bad. Sinds de gemeente in 2013 de subsidie stopte, lagen zwemles sen vanuit scholen stil. Vorig jaar bleek uit onderzoek één op de vijf kinderen niet zwemvaardig. winkels en binnenkort op de facebookpagina en website van de Wijkraad Paauwenburg. „Wij nemen geen formeel standpunt in over de ontwikkelingsplan nen, maar we willen bewoners wel een platform bieden. We on dersteunen de actie", zegt voor zitter Henk van Vlimmeren. De Wijkraad wil op korte termijn praten met de projectontwikke laars. Het plan voor 240 vakantie woningen en een hotel als uit breiding van De Kanovijver en Swaenenburgh Recreatie zal vrij wel het hele Nollebos opslokken, vrezen de wijkbewoners. De ge meente heeft het plan nog niet formeel in procedure genomen. „Dat kan wel zijn, maar het plan bestaat daarom nog wel", zegt Van Vlimmeren. De actiegroep wil ook natuurorganisaties bena deren en stuurt een brief met be zwaren naar raad en college. 'Doordat het Vlissingse archief gedigitaliseerd is, kun je veel meer vinden' ZATERDAG 30 MEI 2015 Michiel Adriaensen de Ruyter, gemaakt door Arthur Scheijde. Hij tekent illustraties, scant ze in en geeft ze op de computer kleur via photoshop. door Wendy Wagenmakers door Claudia Sondervan VLISSINGEN. Omwonenden van het Nollebos en inwoners van Paauwenburg zijn een handteke ningenactie begonnen tegen de plannen voor een vakantiepark in het Nollebos. Dit weekeinde wordt een petitie verspreid van de actiegroep Vlissingers voor het Nollebos. Henk van Vlimmeren, wijkvoorzitter Arthur Scheijde schrijver/ontwerper door Maurits Sep MIDDELBURG. Het kappen van de bomen aan de Loskade in Middel burg is de beste manier om gestrui- kel over de wortels te voorkomen. Dat blijkt uit de antwoorden van het Middelburgse gemeentebe stuur op vragen van de LPM. ZATERDAG ZONDAG VLISSINGEN AAGTEKERKE. De sfeer van toen was even terug rond de Hervormde kerk van Aagtekerke. Daar werd gisteravond het boekje Aagtekerke verleden en heden ten doop gehouden en de fotoexpositie Hoeie Hoed geopend. En met het oog op die tentoonstelling was aan bezoekers gevraagd om op 'hun boers' naar de kerk te komen. In streekdracht dus. foto Izaak Verkeste Het boek In de naam van De Ruyter is vanaf 13 juni voor 19,95 euro te koop bij boekhandels 't Spui in Vlis singen, De Drukkerij in Middelburg, bol.com. Arthur Scheijde bij de Jacobskerk in Vlissingen. foto Ruben Oreel Tel. 0113 - 85 06 72 Info® slapenenmeer.nl www.slapenenmeer.nl slapen meer --s v.d. Spiegelstraat 94, 4461 LN Goes f Tijdelijk 15a/o "oordeel °P aWexuping 'edikanten^

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 44