Bootcamp uitgesteld Zoektocht naar vrijwilligers 10 ZEELAND Serious Request op Walcheren neemt maandag besluit over editie 2015 en plek voor het Glazen Huis. JlhT!ttnCT&6ta$sej^igS Mijn regio Concert van der Poel gaat niet door Viooltalenten geven lunchconcert 112 Nieuws A-hype treedt op in Schuttershof Monumentale bomen in binnenstad Pianodocent geeft masterclass muziek Illustrator Floor Rieder signeert Nog geen spoor gestolen kunstmest Man (51) bij kantoor in elkaar geslagen Mijn dorp, mijn stad GLAZEN HUIS NIEUW- EN SINT JOOSLAND Het concert van Beatrice van der Poel gaat niet door. Zij zou vandaag om 20.30 uur in theater de Wegwijzer in Nieuw en Sint Joosland optreden, maar de organisatie meldt dat de voorstel ling in overleg met van der Poel is afgelast vanwege te weinig belang stelling. Van der Poel zou hier haar onlangs verschenen album 'Heel huids' ten gehore brengen. OOST-SOUBURG De jeugdige viooltalenten Mei-Lin Bos en Quitijn van Heek geven zon dag een lunchconcert in de Histori sche Kerk van Souburg. Bos speelt al sinds haar derde viool. Na lessen van Coosje Wijzenbeek is ze nu leerling op het Conservato rium in Amsterdam. Van Heek is vanaf zijn zesde in aan raking gekomen met de viool. Na lessen op de Zeeuwse Muziek school en de Sweelinck academie zit hij sinds september 2014 op de Chethama's School of Music. De twee jonge violisten worden op de vleugel begeleid door Willie den Hollander. Voor dit lunchconcert zijn kaarten alleen in de voorverkoop verkrijg baar. Kaarten zijn te koop bij Prime- ra aan de Lange Zelke te Vlissin- gen, Primera in de Kanaalstraat in Oost-Souburg en de Vrijbuiter in de Paspoortstraat en aan de zaal. De aanvang van het concert is 11.30 uur. Voor meer informatie: www.histo- rischekerksouburg.nl of Tobias Me- ijers: 0118-462738. MIDDELBURG A-hype, de nieuwe band rond top- drummer Alwin Manuhuwa, treedt zondagmiddag op in Café 't Schut tershof aan Schuttershof 1 in Mid delburg. De muzikanten spelen soul, jazz, rock, R&B en pop. Percussionist Nippy Noya is deze avond als special guest aanwezig. De toegang tot deze concerten is gratis, de deur gaat om 17.00 uur open. MIDDELBURG In de binnenstad van Middelburg staat een aantal monumentale bo men, zoals platanen en paardenkas- tanjes. Vandaag begeleidt een IVN-natuurgids een wandeling door de binnenstad, waarbij hij ver telt wat deze bomen te maken heb ben met de geschiedenis van Mid delburg. De wandeling begint om 13.30 uur vanaf de Markt voor de Drukkerij en duurt ongeveer twee uur. Aanmelden is niet nodig. MIDDELBURG 'Muziek maken is meer dan de no ten spelen'. Wat hier precies mee wordt bedoeld kan pianist, docent en componist Govert Mingelen pre cies uitleggen tijdens zijn 'Kleintje Masterclass'. Hij geeft deze vanmid dag vanaf 13.30 uur in het Muziek centrum in Middelburg (Lange Delft 80). Tijdens de masterclass kunnen belangstellenden leren hoe je een zelf gekozen compositie meer van uit jezelf kunt spelen. Aanmelden kan via info® muziek- instituut.eu. Deelname is gratis. GOES Illustrator Floor Rieder (29) is zon dagmiddag aanwezig in boekhan del de Koperen Tuin in Goes. Rie der maakt tekeningen voor kran ten, tijdschriften en boeken. Voor haar illustraties in het boek 'Het raadsel van alles wat leeft - en de stinksokken van Jos Grootjes' van Jan Paul Schutten kreeg zij vo rig jaar het Gouden Penseel, de jaar lijkse prijs voor het kinderboek met de beste illustraties. Ook illustreerde Rieder de nieuwe uitgave van het boek 'Alice in Won derland. In de Koperen Thin zal de illustra trice zondag tussen 13.00 uur en 14.00 haar boeken op geheel eigen wijze signeren. Daarnaast neemt zij haar spiegelmachine mee, waar mee ze voor iedereen gratis een spiegeltje met illustratie kan ma ken. De Koperen Thin is gevestigd in het centrum van Goes, aan de Kei- zersdijk 16. WEMELDINGE HOOFDPLAAT De politie heeft nog geen idee waar de in maart in Wemeldinge gestolen 750 kilo kunstmest is ge bleven en wie daarvoor verantwoordelijk is. „Erg vervelend", zegt poli tiewoordvoerster Esther Boot. De zaak kwam aan het licht toen er nota op de mat viel bij de klant wiens naam was ge bruikt. De politie nam en neemt de zaak hoog op omdat met de kalkam- monsalpeter, een stikstof- houdende kunstmest, na enkele bewerkingen ook explosieven kunnen wor den gemaakt. Een man (51) uit de ge meente Sluis is donder dagochtend voor zijn kan toor aan de Westlange- weg in Hoofdplaat zwaar mishandeld door twee mannen. Hij is nog zelf naar huis gereden, waar na hij naar het zieken huis in Terneuzen is ge bracht. Door hoofdletsel kan hij zich weinig herin neren. De politie zoekt getuigen. Ze meldt dat tot nu toe uit onderzoek is gebleken dat woensdag een zwarte Mercedes Vi- to met Belgisch kenteken opvallend langzaam over de Westlangeweg reed. Heb je een reactie of tip? Mail naar redactie@pzc.nl ZATERDAG BIGGEKERKE Kerkplein, 08.00 - 17.30 uur - Ringrij- den; Krabbeneiland 1, overdag - Molen- land kaas kennisdag Koudekerke Meulpad 11,10.00 - 17.00 uur - Tuinfair Atleier Flowers MIDDELBURG Markt, 08.30 -16.00 uur - Groente- en fruitmarkt; Abdij plein, 08.00 -16.00 uur - Kleedjes- markt; Muziekcen trum Middelburg, Lange Delft 80, 13.30 uur - Master class muziek; De Drukkery, 16.00 - 17.00 uur - Signeer sessie Marion Pauw Oost-Souburg Centrum, 09.00 uur - Karolingenmarkt; Kromwegensingel, 19.30 - 22.00 uur - Stuiverconcert Vlijt en Volharding OOSTKAPELLE Noordweg 2, 10.00-18.00 uur - Openstelling be zoek Korenmolen d'Arke; Kasteel Westhove, 12.00 - 17.30 uur, Muziek spektakel, waarbij Vocal Group Sing Sea haar eerste lus trum zal vieren. Met gastoptredens van o.a. Isabel Pro voost, Stan Bor, Slagwerk OKK, Ka- rel en de Boswach ters, salonorkest Ri cochet en verschil lende ensembles van de Muziek school RITTHEM Fort Rammekens, 12.00-17.00 uur - Tentoonstelling "Kind aan de Ket ting" SEROOSKERKE Oostkapelseweg, 20.30 - 01.00 uur - 8o's party voor 35+ Veere De Kaai, overdag - Vismarkt VLISSINGEN Open Haven Kerk, 08.30 uur - Rom melmarkt; Timmer fabriek, 21.00 uur - DIP! Dansfeest; Ca fé De Concurrent (Bellamypark), 23.00 uur - Rock/blues cover band Blues Stuff Zoutelande Langestraat, over dag - Antiek- en cu- riosamarkt ZONDAG VLISSINGEN Vredehoflaan, 14.00 uur - Zeeuws By zantijns Koor Srétenje; Oude Markt 2,15.30 uur - 16e eeuws concert door Egidius Kwar tet College; Nolle- hoofd 1,17.30 uur - OD Rock 'n Blues Band MIDDELBURG Woonboulevard, 09.00 uur vertrek - Morty toertocht; Grifïioenpad 1, 14.00 uur - Presen tatie bundel 'Ten- nistaal' van Johan nes Herman Buma Oost-Souburg Historische Kerk, Oranjeplein, 11.30-13.00 uur - Lunchconcert Mei-Lin Bos en Qui tijn van Heek RITTHEM Fort Rammekens, 12.00-17.00 uur - Tentoonstelling "Kind aan de Ket ting" Toekomst SR is nog onzeker door Maurits Sep WESTKAPELLE. Het voortbestaan van de Walcherse versie van Se rious Request is onzeker. Maan dagavond wordt duidelijk of het evenement doorgaat en zo ja, waar het Glazen Huis dan komt te staan. Het Glazen Huis komt dit jaar in ieder geval niet terug in West- kapelle. De werkgroep die Se rious Request daar organiseerde, doet dat niet nog een keer. Vol gens de werkgroep trekt het een te grote wissel op de vrijwilli gers. Het is te lastig om dat elk jaar op te brengen, laat het be stuur weten. Dat bleek ook al in Oostkapel- le, waar het Glazen Huis de eer ste twee jaren - 2012 en 2013 - stond. Stichting Oostkapelle Steunt stopte na twee jaar met de organisatie omdat het te veel werd en zij zich op andere activi teiten wilde richten. Westkapel- le nam het stokje over en werd daarbij wel geholpen door de er varen organsiatoren uit Oostka pelle. De editie van 2014 in Het Kas teel van Batavia was een groot succes. In Westkapelle bleek de opbrengst uiteindelijk 102.000 euro te zijn. Dat was aanzienlijk meer dan de tweede editie in Oostkapelle. Het eerste Glazen Huis in Oostkapelle is financieel gezien nog steeds het meest suc cesvolle met een opbrengst van 118.00 euro. Nu het Glazen Huis niet te rugkeert in Westkapelle, moet in ieder geval gezocht worden naar een andere locatie. Daarbij gaan de gedachten uit naar één van de dorpen aan de kust, zoals Zoute lande en Domburg. Maandaga vond valt hierover een besluit. Maar de locatie alleen is niet voldoende. Er moeten ook ge noeg vrijwilligers zijn. De initia tiefnemers van Oostkapelle SR en SR Westkapelle zijn druk be zig om toch een Serious Request 2015 van de grond te krijgen. Er zal volgens hen alles aan gedaan worden om ook in 2015 'een on geëvenaard evenement' te organi seren. Serious Request is een actie die is opgezet door radiozender 3FM, waarbij geld wordt inza- meld een goed doel. De Walcherse versie van Serious Request vond drie keer plaats. Het Glazen Huis stond in 2012 in Oostkapelle en bracht toen 118.000 euro op. Ook in 2013 stond het Glazen Huis in Oostkapelle. Opbrengst: 88.000 euro. In 2014 nam Westkapelle het stokje over. Het Glazen Huis bracht toen 102.000 euro op. VLISSINGEN. Het evenement Boot camp Vlissingen 700 wordt een week uitgesteld. De regen en har de windvlagen deden de organi satie vrijdagmiddag besluiten tot afgelasting. Het KNMI gaf code oranje af: geen van de circa twee honderd deelnemers had zijn petje van Vlissingen 700 opge houden. Ook de helikopter die het spektakel zou vastleggen, kon niet vliegen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 43