Hennepkwekers met forse boetes aanpakken ZEELAND 3 RECHTSZAAK TELERS HENNEPSTEKKEN De overheid zint op nieuwe manieren om hennepkwekers aan te pakken. Een einde maken aan de teelt zal nooit lukken, maar politie en justitie kunnen de hennepindustrie wel flink verstoren. Door ze niet voor de rechter te dagen en geen uitgebreid strafrechtelijk dossier sa men te stellen, wordt volgens officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk veel tijd ge wonnen. „De capaciteit die zo vrijkomt, zet ten we in om jacht te maken op de mensen die het kweken van hennep mogelijk ma ken. Door juist hen aan te pakken treffen we ook de kopstukken." Suijkerbuijk zegt dat de politie en het OM tot nu toe vooral 'de kleine jongens' pakken bij het oprollen van hennepkweke rijen. Ook Rene Nuijten (Taskforce Bra bant-Zeeland) en John Kiers (hennepspecia list politie) verhelen niet dat het nauwelijks lukt de echte leiders van de criminele ben des op te pakken. Door zich te concentre ren op mensen die de kweek mogelijk ma ken, hopen ze de organisatie de kweek flink te verstoren. Nuijten: „Zodat de mensen bo venaan het ook flink voelen." Suijkerbuijk stelt dat de politie veel ma nuren kwijt is aan een regulier hennepdos sier. „En wat rolt er dan uit bij de recht bank? Een werkstrafje." Hij ziet dat taak straffen van dertig tot veertig uur niet af schrikken. „Daar zit niemand mee. We zijn dus een beetje dom bezig. Kwekers finan cieel aanpakken, werkt wel. Want daar doen ze het allemaal voor." Door een verkort proces-verbaal samen te stellen en een stevige boete op te leggen moet het volgens hem mogelijk zijn de juri dische procedure goed te doorlopen zodat recht wordt gedaan aan de belangen van de verdachte. „We nemen ook de kweekspul- len in beslag, zodat het bij meer mensen fi nancieel pijn doet." Wanneer begonnen wordt met het beboeten van kleinere hen neptelers, kan Suijkerbuijk nog niet zeggen. Hij laat wel weten dat waarschijnlijk zal worden begonnen met een proefperiode 'om te kijken hoe iedereen reageert." Maandag staan vijf inwoners van Eind hoven en omge ving voor de Mid delburgse recht bank. Volgens het Openbaar Mi nisterie (OM) waren ze betrokken bij de hennepstekkenkwekerij die vier jaar geleden in Sas van Gent werd aangetroffen. Bij de inval op 16 mei 2011 vond de politie in de voormalige ruimte van de sport school in de Vlaanderenhal 900 moederplanten en 19.000 stekjes. Officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk voorspelt dat binnen kort meer stekkenkwekerijen wor den opgerold. Zulke kwekerijen staan aan de basis van de groot schalige hennephandel. Hij rekent voor dat met een stekkenkwekerij met 15.000 hennepplantjes conti nu 30 middelgrote hennepkweke rijen met elk 500 planten wordt bevoorraad. „Als we een stekken kwekerij sluiten, doet dat pijn. Dat voelt de hele keten." Het oprollen van stekkenkweke rijen krijgt nu absolute prioriteit. Net als het opsporen van al die mensen die zorgen dat hennep kwekerijen kunnen bestaan. Het gaat om mensen die kwekerijen bouwen, die stroom aftappen en die materialen leveren. Door zich te concentreren op hen hoopt Suij kerbuijk de hennepketen flink te verstoren. Hij heeft niet de illusie dat het lukt om de hennepindus trie definitief te verslaan. „Maar pijn doen, dat verwacht ik wel." Vijverfolie Hij wil niet kwijt welke tactie ken er worden gebruikt om uit te komen bij stekkenkwekerijen. Maar hij licht een tipje van de sluier op door te zeggen dat zulke kwekers specifiek materiaal nodig hebben. „Daar kijken we naar." Hij vertelt met een glimlach hoe het lukte veel gewone hennepkwe kerijen beter in beeld te krijgen toen de politie de kopers van vij verfolie nader ging bekijken. „Bij een bouwmarkt in Brabant werd kilometers van dat folie verkocht. Veel meer dan waar dan ook." Suijkerbuijk is binnen het OM-parket Zeeland-West-Bra- bant de hennepofficier. Samen met mensen als Rene Nuijten (Taskforce Brabant-Zeeland) en Jo hn Kiers (hennepspecialist poli tie) bestrijdt hij de hennepwereld. Hij geeft direct toe dat het niet is gelukt de grote man achter de kwekerij in de Vlaanderenhal, de financier, te pakken te krijgen. Maar de vijf die maandag terecht staan, zijn volgens hem wel heel belangrijke schakels. Ook Kiers en Nuijten zeggen dat het vaak niet lukt de toppers in de hennepwereld strafrechte lijk te grijpen. „Zij zijn te groot ge- Al Capone werd ook gepakt door de Belastingdienst worden. Het kost ons heel veel geld en tijd om ze strafrechtelijke aan te pakken." Daarom wordt zeer intensief samen gewerkt met Belastingdienst, lokale overheden en andere partners. „Om de top pers en de mensen daaronder op andere manieren aan te pakken." Nuijten: „Al Capone werd ook ge pakt door de belastingdienst." Kiers: „Ze vinden het erg verve lend als wij hun vergunningen af pakken, als ze auto's en huizen moeten inleveren, als ze grote na- heffingen krijgen." Nuijten zegt dat het heel belangrijk is om te voorkomen dat criminelen 'te groot worden. „We moeten ze op de huid zitten. Niet afwachten tot ze onaantastbaar worden." Handje-contantje Kiers gaat geregeld naar infor matiebijeenkomsten van land bouworganisaties. Daar waar schuwt hij boeren voor de risico's als ze in zee gaan met een huur der die handje-contantje betaalt. „Wie een kweker de gelegenheid geeft om te kweken kan zo zijn boerderij kwijt raken." Hij rekent zoveel mogelijk barrières bouwen zodat we het hen moeilijk ma ken." Suijkerbuijk geeft aan dat poli tie en OM 'fris moeten denken'. „We blijven hennepkwekerijen ruimen. Maar daarnaast moeten we ook met nieuwe middelen ko men om de hennepindustrie te verstoren." Hij is ervan overtuigd dat dat kan werken. Op z'n Cruijf- fiaans: „Als je ergens naar kijkt, dan zie je het ook. Als je duwt, be weegt het." Hij wil maar zeggen, dat als de politie zich concentreert op het pakken van bijvoorbeeld stekkerijen, die ook gevonden wor den. „We kunnen kijken wie de af gelopen jaren betrokken was bij die stekkerijen. Kijken wat ze nu huren, waar ze nu wonen. En daar gaan we dan misschien eens bin nen kijken." Ook gaat hij meer aandacht geven aan verhuurders van wie in meerdere woningen kwekerijen zijn gevonden. Zo ver telt hij dat in het verleden bijvoor beeld in betrekkelijk korte tijd in vier woningen van één Walcherse eigenaar een kwekerij werd aange troffen. „Is dat toeval?" Wie de gelegenheid geeft tot kweken kan zo zijn boerderij kwijtraken. voor: „De huur van 600 vierkante meter, een oppervlakte goed voor 6000 planten, levert een hennepte ler in tien weken 720.000 euro op. Als wij die kwekerij ontdekken na de eerst oogst kunnen we de ver huurder voor dat bedrag plukken. Dan ben je dus je boerderij kwijt." Nuijten: „De onderwereld heeft de bovenwereld nodig. Wij willen ZATERDAG 30 MEI 2015 MIDDELBURG. Het Openbaar Ministerie (OM) in Zeeland en West-Brabant denkt erover om binnenkort kleinere henneptelers uitslui tend te bestraffen met een boete. 'We willen ze flink pijn doen' door Emile Calon De politie blijft hennepkwekerijen oprollen, maar wil ook de mensen die kwekerijen mogelijk maken aanpakken. Piroschka van de Wouw/ANP Rene Nuijten, Taskforce John Kiers, hennepspecialist politie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 36