TO©S Hogere drugsvangst door extra controles Dow Gemeente vordert 20.000 euro 2 NIEUWS ZMf-kantoor verhuist Vragen over ziekenhuis Bootvissen om titel Uitvaartzorg Memoriam Walcheren mag gemeentelijke begraafplaats niet op vanwege openstaande rekeningen. paul kusters zaterdag Maikel Harte Dow is vijftig jaar in Terneuzen geves tigd en dat wordt thans gevierd. Ik hoop dat ze hier nog lang mogen blijven, want je kan er niet om heen dat ze de streek veel welvaart hebben gebracht. Bij zo'n jubileum passen natuur lijk allerlei historische beschou wingen en die gaan terug naar het prilste begin, want hoe is de ze Amerikaanse chemiegigant ooit in Terneuzen terechtgeko men? Daarover gaan allerlei verha- De Amerikanen zouden onder de indruk zijn geweest van de Terneuzense jazzclub len. Dow was op zoek naar een vestiging in West-Europa en Ter neuzen was één van de kandida ten. Eén van de verhalen is dat bij een bezoek aan Terneuzen de zon scheen, terwijl het in Antwerpen met bakken uit de hemel kwam. Er wordt ook weieens verteld dat Porgy en Bess een doorslaggeven de rol zou hebben gespeeld. De Amerikanen van Dow zouden on der de indruk zijn geweest van de dynamiek en de sfeer in de roem ruchte Terneuzense jazzclub. Het zou hen een thuisgevoel hebben gegeven. De huidige site-leader Arnd Thomas lichtte donderdag in deze krant de keuze voor Ter neuzen toe: in Terneuzen kon de grond gekocht worden, terwijl de ze in Rotterdam en Antwerpen al leen in erfpacht kon worden ver kregen en bovendien was de lig ging beter, omdat Terneuzen aan diep vaarwater ligt. Dit is de offi ciële lezing, maar de ware reden is toch anders. Het is een pikante waarheid. Toen Dow begin jaren zestig Terneuzen bezocht was de gemeente gevestigd in het oude stadhuisje aan de Noordstraat. Naast het stadhuisje was bakker Kavelaars gevestigd, nu zit daar Hunkemöller. Er wordt verteld dat de mensen van Dow, terwijl ze met het college in onderhande ling waren, door de ramen het on dergoed van vrouw Kavelaars aan de waslijn zagen wapperen, en daar zo van onder de indruk wa ren, dat ze meteen voor Terneu zen kozen. Het wordt vijftig jaar na dato tijd voor een standbeeld voor vrouw Kavelaars. De Stelling Reageer op pzc.nl Uw Mening 239 reacties 65% toosenhenk.nl O BLATTER (?9) HERKOZEN ALS FIFA-&AAS De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) verhuist haar kantoor van Goes naar Middelburg. Op 9 juni neemt de mi lieuorganisatie haar intrek in de Zeeuwse Bibliotheek, waar ook andere maatschap pelijke organisaties onder dak hebben gevonden. Voor deel is volgens de ZMf dat dagelijks vele bezoekers naar de bibliotheek komen. Daardoor wordt het 'eenvou diger om met een breed pu bliek te communiceren'. Het is de tweede grote verande ring bij de ZMf in korte tijd. Per april kreeg de ZMf in de persoon van Mare Arge- loo al een nieuwe directeur. De SP wil van minister Edith Schippers van Volksge zondheid weten of directeur Claudia Brandenburg van het Admiraal De Ruyter Zie kenhuis ook het veld moet ruimen. De Kamerfractie heeft 23 vragen gesteld over het ver trek van topman Huybert van Eek. De SP wil weten wat de rol van zorgverzeke raar CZ is en waarom de raad van toezicht niet eer der heeft ingegrepen. Twintig sportvissers strij den vandaag op de Noord zee om de nationale titel bootvissen. Ze vertrekken vanuit de werkhaven op Neeltje Jans, waar ze na een dag vissen rond 16.00 uur weer binnenvaren. Om 18.00 uur wordt de nieuwe Nederlands kampioen gehul digd in Hotel Café De Kroon in Wissenkerke. Mensen MIDDELBURG. Uitvaartzorg Me moriam Walcheren in Middel burg krijgt van de gemeente Mid delburg geen toegang tot de be graafplaats en het crematorium. De gemeente heeft een vorde ring van 20.000 euro open staan bij de uitvaartondernemer. Zo lang die niet is betaald, mag Me moriam Walcheren geen uitvaar ten verzorgen in Middelburg. Volgens wethouder Saskia Sza rafïnski is een betalingsregeling getroffen, maar is die nog niet af gewikkeld. Daarom is Memo riam Walcheren nog steeds niet welkom. Het bedrijf is de toe gang al in december vorig jaar ontzegd. „En dat geldt nog steeds", stelt Szarafïnski. Het geschil is ontstaan door dat de uitvaartondernemer op formulieren invulde dat de ge meente rekeningen voor be graaf- of crematiekosten naar de nabestaanden moest sturen, legt Szarafïnski uit. „Die hadden de kosten echter al betaald aan de ondernemer. Maar Uitvaartzorg Memoriam Walcheren betaalde de factuur niet aan ons. Sinds be gin 2014 speelde dit bij dertien nabestaanden." Zij benadrukt dat de gemeente het geld niet probeert te verhalen op de nabe staanden van overledenen maar op de uitvaartondernemer. Rob Kloeg van Uitvaartzorg Memoriam Walcheren erkent dat het bedrijf een geschil heeft met de gemeente Middelburg. „Daar wordt goed over over legd." Volgens hem is het echter niet zo dat het bedrijf al geld heeft ontvangen van klanten en dat niet doorbetaalt aan de ge meente. „Soms hebben mensen geen geld of zijn ze onvoldoende verzekerd. De gemeente heeft wel geld van ons te goed, maar wij hebben ook weer geld te goed van klanten." Dat sinds begin vorig jaar in dertien gevallen fouten zijn ge maakt waardoor rekeningen niet betaald werden aan de gemeen te, is Kloeg niet bekend: „Ik ken die dertien gevallen niet." Volgens Kloeg verzorgt hij op dit moment overigens nog steeds begrafenissen en crema ties in Middelburg. Niet met Uit vaartzorg Memoriam Walcheren - het bedrijf dat op naam staat van zijn vrouw - maar met zijn eigen bedrijf. „Iedereen kan een uitvaart boeken. Dat doe ik ook nog steeds en ik ben gewoon wel kom in Middelburg." Szarafïnski weet dat Kloeg een eigen bedrijf heeft opge richt. „Associatie Uitvaartzorg Zeeland. Of en hoe vaak hij daar mee uitvaarten heeft verzorgd in Middelburg, weet ik niet. In ie der geval zijn er geen goede gron den om dat bedrijf op dit mo ment de toegang te weigeren. Maar we zitten er wel bovenop." 'Gemeente heeft geld van ons te goed, maar wij hebben ook geld te goed van klanten' Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën antwoordt dat op vragen van de SGP. De fractie wilde weten of het klopt dat in de Zeeuwse havens niet meer dag en nacht op drugs wordt ge controleerd. Wiebes stelt dat in de havens in Terneuzen en Vlis- singen onverminderd wordt ge controleerd op drugs. „Op basis van risicoanalyses worden zowel lading als schepen gecontroleerd op de aanwezigheid van alle ver boden goederen; dit is inclusief de controle op drugs." Volgens hem heeft het mogelijk meer bin nenkomen van drugs via de Zeeuwse havens direct te maken met scheepslijnen die vanuit risi colanden naar Zeeland lopen. Juist omdat er via die lijnen meer vracht binnenkomt, heeft de douane het aantal controles opgevoerd, aldus Wiebes. Met de kanttekening dat er al tijd lastig of niet te verklaren fluctuaties optreden in de hoe veelheden onderschepte drugs, is de toename van het aantal vangsten toe te schrijven aan het opvoeren van deze controles. De overheid zoekt naar middelen om hennepkwekers harder te treffen. Bijvoorbeeld door boetes. Zie Zeeland pagina 3 Stelling: Hennepteelt moet gelegaliseerd worden O Eens O Oneens Kan Gerard Joling zaterdag wel optreden met de Toppers? Als een bouwvakker iemand aanrijdt, stopt hij toch ook niet met werken? Gerard Joling moet nooit meer optreden The show must go on MAAR ER IS OOK ©OEt> NIEUWS! ZWITSERSE MANNEN WOR&EN SEMIbbEkfc 79 JAAR EN TWEE WEKEN. MIDDELBURG DEN HAAG NEELTJE JANS Reactie of een tip? redactie@pzc.nl DEN HAAG Schouwenaar enige Zeeuw in Eerste Kamer Koos Schouwenaar uit Mid delburg is de enige Zeeuw die lid blijft van de Eerste Kamer. Dat blijkt uit de defi nitieve uitslag van de verkie zingen voor de Eerste Ka mer. PvdA'er Wouter van Zandbrink en PW'er Peter van Dijk hebben hun zetels in de Senaat verloren. Door dat PW-Statenleden in Gel derland, Friesland en Flevo land stemden op kandida ten uit de eigen provincie, keert Van Dijk niet terug. Claim op geld voor uitvaarten door Maurits Sep Rob Kloeg, uitvaartondernemer door Jeffrey Kutterink DEN HAAG. Er wordt steeds meer drugs op de Westerschelde onder schept, omdat de douane het aan tal controles heeft opgevoerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 2