Na 2018 één vergunning, in plaats van tientallen voor een project Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) presenteert volgende week de nieuwe omgevingswet. Bouwen zal volgens haar sneller en beter gaan. ECONOMIE 27 Ministerie polste Virgin over HSL Meer jeugd in bijstand All-Inclusive in Drenthe Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft met het Britse Virgin gepraat over overname van het vervoer op de HSL-Zuid. Dat bedrijf vroeg geld, dus kwam er niets van. Dat zei minister Melanie Schultz (Infrastruc tuur) gisteren tegen de parle mentaire enquêtecommissie Fyra. Toen HSA, de exploi tant van de lijn, failliet dreig de te gaan, zocht Schultz naar een oplossing. Uiteinde lijk kwam de minister tot af spraken met NS, grootaan deelhouder van HSA. Mensen Het aantal mensen in de bij stand is in het eerste kwar taal toegenomen, met 9.000 tot een totaal van 443.000, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename komt volgens het CBS door de invoering van de participatiewet in ja nuari. Daardoor komen al leen jongeren die volledig ar beidsongeschikt zijn nog in aanmerking voor een Wa- jong-uitkering. De andere jonggehandicapten belan den in de bijstand, als zij vol doen aan de voorwaarden. DEN HAAG. De verbouwing van haar huis in Leiden is bijna klaar. Het project had nogal wat voeten in aarde. Van twee panden moest één woning worden gemaakt. Al gauw stuitte ze op een bepaling dat de voorgevel maximaal 7,5 me ter breed mocht zijn. „Niemand kon ons vertellen waarom. Kijk, daar had je weer zo'n regel die nie mand begrijpt." „Bij grotere, complexe projecten is het veel erger. Eneco is in Rotter dam bezig om over 17 kilometer lengte een warmteleiding te leg gen van industrieterrein naar bin nenstad. Daarvoor zijn dertig per manente en tweehonderd tijdelij ke vergunningen nodig! Als de omgevingswet is ingevoerd, in 2018, is er nog maar één vergun ning nodig, één projectbesluit. Dan kun je dus veel meer vaart maken." „We hebben in Nederland heel veel geregeld. Er zijn zo'n 26 wet ten die bepalen hoe onze leefom geving ingericht wordt. Dan gaat het om eisen aan bebouwing, mi lieu, geluid, stankoverlast, noem maar op. Probleem is dat die wet ten soms overlappen maar tegelij kertijd allemaal afwijkende defini ties hanteren en andere eisen stel len. Daarom hebben we als kabi net gezegd: we gaan die kluwen ontwarren. We maken er één wet van, die tegelijkertijd ruimte biedt voor maatwerk." „Neem zoiets als geluidsnormen. Die zijn nu overal hetzelfde, of je nu in de binnenstad van Amster dam wilt bouwen of ergens op het platteland. Gemeenten kunnen straks zelf beter een afweging ma ken hoeveel geluid acceptabel is. Zo zijn er meer voorbeelden: moet je als Rijk nog wel voor schrijven hoeveel verlichting er om tennisbanen moet staan en hoe hard die lampen moeten bran den? Ander ding: nu is het nog zo dat je als projectontwikkelaar elke twee jaar opnieuw bodemonder zoek moet doen naar archeolo gisch erfgoed. Als je weet dat er al vijfhonderd jaar iets in de grond zit, dan zit dat er over twee jaar toch ook nog!" „Nee dat is gewoon niet waar. Ik durf zelfs te zeggen dat de natuur 'We gaan die kluwen ontwarren. We maken er één wet van, die tegelijkertijd ruimte biedt voor maatwerk.' beter af zal zijn. Stel, je wilt een weg aanleggen, dan moet vooraf, dus als er nog helemaal geen ver gunning of wat dan ook is, alles worden meegenomen, óók natuur en milieu. En als het besluit er eenmaal ligt en er wordt vervol gens toch van afgeweken, dan kun je gewoon naar de rechter. Je ver liest geen rechtszekerheid." Lachend: „Dat ligt eraan hoelang het kabinet nog zit." „We geven meer geld uit aan infra dan ooit, want er is geld voor late re jaren naar voren gehaald. We realiseren 780 kilometer aan extra asfalt. Tot 2028 is er 80 miljard eu ro voor nieuwe infrastructuur en onderhoud. Het klopt dat u zegt dat er nu nog geen budget is voor nog meer plannen." „Als dat zo is, steek ik zeker mijn vinger op. Ik vind infra, samen met onderwijs en defensie de be langrijkste doelen waarin een overheid kan investeren. Dat we hebben bijgedragen aan de bezui nigingen is goed, maar op het mo ment dat er weer te verdelen valt hoort geld voor infra daarbij." Schitterende natuur Gezellig stadscentrum Nat. Park Dwingelderveld Giethoorn Fietsen en wandelen Hotel Hoogeveen Mathijsenstraat 1 7909 AP Hoogeveen 0528-263303 hoogeveen@hethotel.nl www.hethotel.nl Excl. gem. heffingen 2,05 p.p.p.n. en reserveringskosten a 5,00 p.p. Toeslag bij alleengebruik 23,50 p.n Geldig t/m 20 december 2015 Telefonisch reserveren o.v.v. "WEG 3005" 2x overnachting en ontbijt in Hotel Hoogeveen 2x driegangendiner lx lunch of lunchpakket onbeperkt koffie en thee onbeperkt drankjes van 18u. - 22u. (Holl. assortiment) kortingsvoucher voor een rondvaart door Giethoorn gratis fiets- of wandelroute 1 uur bowlen (obv beschikbaarheid) gratis parkeren en gratis wifi Aanbieding: 119,00 per persoon ZATERDAG 30 MEI 2015 DEN HAAG DEN HAAG Het kabinet heeft weinig ruimte voor een loonsverho ging voor de rijksambtena ren, politie en defensie. Dat zei premier Mark Rutte giste ren na afloop van de minis terraad. „We kunnen van de nullijn af, maar de marges zijn smal. Dat maakt het zo ingewikkeld nieuwe cao's af te sluiten." DRESDEN 'Deal Grieken moeizaam' Er is nog een aanzienlijke hoeveelheid werk nodig voordat een deal over de Griekse schuldenproblema tiek bereikt kan worden. Dat zegt eurocommissaris Pierre Moscovici (Economische en Monetaire Zaken). Volgens Moscovici is de afgelopen tijd wel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen met Griekenland, maar begint de tijd te dringen. DEN HAAG door Laurens Kok En daar maakt u met de omgevings wet korte metten mee? Hoezo dan? Dat klinkt een beetje vaag. Geeft u met deze wet niet vooral ruim baan aan bouwers, terwijl na tuurbeschermers het nakijken heb ben? Is dit uw laatste grote klus in deze re geerperiode? Uw wegenbudget is flink gekort. We hoeven dus geen nieuwe plannen te verwachten? Nou, dat treft. Er komen meevallers aan. Minister Melanie Schultz van Haegen. foto Pim Ras van 01 september t/m 20 december 109,00 per persoon

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 28