'Je moet doelen hebben in je leven. Da's altijd makkelijk lullen' Loten om toelating technische hbo-opleiding NIEUWS 23 „Je gebruikt om effe niet bij je problemen stil te staan. Totdat het helemaal uit de hand liep. Uiteinde lijk had ik helemaal niks of niemand meer in mijn leven." Fragment uit een introductiefilmpje bij het 'Keer je Kans'-on- derdeel 'Verslaving'. Vervolgens krijg je als 'gamer'voorzien van je naar eigen smaak vormgegeven poppe tje (een avatar), vra gen voor je kiezen: in hoeverre was versla ving een probleem tij dens je delict? Wat ge bruikte je op een ge wone dag? Wat ge bruikte je op de dag van het delict? Dan: quiztijd. Als je dagelijks blowt, ben je dan verslaafd? Welke invloed heeft blowen op het ont houden van informa- Hoe meer onderdelen van het spel je doorloopt, hoe meer punten tie? Is alcohol een harddrug (antwoord: ja). 'Keer je Kans' telt naast het onderdeel verslaving nog twee hoofdthema's c.q. le vels: 'jezelf in de hand houden' en 'om gaan met anderen'. Hoe meer onderdelen van het spel je door loopt, hoe meer pun ten je verdient. Met die punten kun je je avatar pimpen: zonne bril of petje op, ta- toos. Algemene kernvra gen: wie ben ik (wel ke karaktereigen schappen passen bij mij?), wat kan ik, wat wil ik? Een huis? Een partner? Wat heb je daar dan voor nodig? Wie een partner wil, zal aan zijn sociale vaardigheden moeten werken. 'Emoties ui ten, kunnen geven en nemen, trouw zijn.' „Je moet doelen hebben in je leven", zegt Martijn Fischer, alias Jan. „Da's altijd makkelijk lullen. Wat zijn dan je doelen? En wat kan je doen, van uit hier, als je vast zit?" Bij 'Keer je Kans' moet je uiteindelijk zélf het antwoord ge ven. „Het zou mooi zijn als door de game het vertrouwen in een succesvolle behandeling toeneemt 'Keer je Kans', een relatief goedkope metho de, heeft al zin als het patiënten helpt een beter beeld van zichzelf te krijgen: wie ben ik, wat kan ik, waar loop ik tegenaan? Het zou mooi zijn als daardoor het vertrouwen in een succesvolle behandeling toeneemt, als we die negatieve associatie, 'behandeling is vervelend' en 'behandelaars zijn niet te vertrouwen', kunnen vervangen door een feelgoode rvaring." De eerste testen geven een positieve indruk, zegt Bulten. „Het is nog te vroeg om te be oordelen of het wérkt. Maar deelnemers geven bijna allemaal aan dat ze de game aan hun beste vriend zouden aanbevelen." Verslaafd Biologie en medisch laborato riumonderzoek (BML) en chemie zijn zo populair, dat het aantal stu denten de afgelopen jaren met bijna 200 procent is gestegen. De opleidingen beperken het aantal studieplekken nu, omdat het las tig is voldoende stageplaatsen te vinden. Bedrijven hebben daar naast al aangegeven dat ze in de toekomst niet meer werknemers nodig hebben dan nu van de oplei dingen komen. Er is ook een praktisch pro bleem: sommige instellingen ko men simpelweg ruimte te kort. Zo als de Hogeschool Leiden. Die bouwde in 2004 en 2010 al nieu we laboratoria, maar ook die zit ten overvol. Kritiek De invoering van een numerus fixus bij technische opleidingen maakte afgelopen najaar een storm van kritiek los. De rijksover heid investeert miljoenen euro's in het enthousiasmeren van stu denten voor techniek. En wat ge beurt er? Kiezen jongeren einde lijk voor technische studies, heb ben ze geen plek door de invoe ring van een numerus fixus. Mi nister Jet Bussemaker (Onder wijs) verwachtte niet dat het voor deze technische studies zo'n vaart zou lopen. Dat schreef ze in een brief aan de Tweede Kamer in sep tember 2014. Nu de nieuwe studenten zich voor hun voorkeursopleiding heb ben ingeschreven, blijkt het tegen deel. Uit voorlopige cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs blijkt dat mogelijk bijna vierhon derd leerlingen buiten de boot val len. „Je kunt niet aan de ene kant studenten oproepen technische studies te volgen en ze vervolgens weigeren", vindt SP-Kamerlid Jas per van Dijk. Succes Toch ziet de WD vooral de po sitieve kant van het verhaal: de campagne om meer studenten technisch op te leiden is een suc ces. „Opleidingen moeten nu een maal een maximum stellen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen", stelt WD-Kamerlid Pieter Duisenberg. Daar sluit het Platform Bèta Techniek zich bij aan. „Het is juist mooi dat het 'Je kunt niet studenten oproepen technische studies te volgen en ze vervolgens weigeren' stormloopt", vindt woordvoerder Beatrice Boots. De studenten die per se BML of chemie willen doen, kunnen altijd nog uitwijken naar andere delen van het land. De instellingen met een numerus fixus liggen voornamelijk in de Randstad. De hbo-opleidingen in Groningen en Deventer laten nog wél alle studenten toe. Bovendien zijn de huidige cijfers voorlopig. „Misschien hebben sommige leer lingen zich voor meer studies aan gemeld en gaan ze toch iets an ders doen", reageert Carmen Mo Ajok, namens de Hogeschool Rot terdam. En anders: technische op leidingen genoeg, benadrukt de Vereniging van Hogescholen. Er zijn 188 techniekstudies. Bij 24 daarvan geldt een numerus fixus. Een doorontwikkelde variant van de game is ook binnen de jeugdhulpverlening en in het gevangeniswezen bruikbaar, voorziet hij. Spannend voor hem: zeer binnenkort gaat 'Keer je Kans' online. Via een inlogcode kunnen deelnemers het spel dan ook thuis spelen. „Grote vraag: zetten ze op zater dagavond dan ook echt hun lap top aan? En maken ze het spel af?" Voor de goede orde: je bent er in een uurtje of drie mee klaar. Bulten: „We wil den niet dat patiën ten er verslaafd aan raken." ZATERDAG 30 MEI 2015 NIJMEGEN. „Weetje", zegt tbs-patiënt Jan (gespeeld door Ha- zes-acteur Martijn Fi scher), „het lag ook aan de drank en de drugs. Als ik gebruikt had, maakte het me allemaal niks meer uit, dan was ik iemand an ders. Dan denk je ei genlijk dat je alles kunt maken. Later denk je: was dat nou wel zo handig?" illustratie Mark Reijntjens en Ronald Visser Erik Bulten hoofd diagnostiek bij de Pompestichting Acteur Martijn Fi scher speelt in het introductiefilmpje bij Keer je Kans een tbs'er, Jan. foto Koen van Weel/ANP Elke gamer krijgt een naar eigen smaak vormgegeven poppetje, een avatar (onder). door Ellen van Gaaien ROTTERDAM. Voor het eerst voer den zes hbo-instellingen een nume rus fixus in voor technische hbo-studies. Jasper van Dijk SP-Kamerlid

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 24