NIEUWS 21 ALPE D'HUZES me naar de kno-arts. Ik besloot zelf ook bloed te laten prikken." „En toen belde dus die assisten te: 'Kunt u nu naar het ziekenhuis komen?' Ik vroeg wat er aan de hand was, maar ze zei: 'Dat mag ik niet vertellen aan de telefoon.' Ik stond voor een klas met dertig leerlingen! Ik heb mijn spullen la ten vallen, gezegd dat ze zich moesten omkleden en ze wegge stuurd en ik heb de auto gepakt. Een klein uur later kreeg ik het te horen: een zeldzame vorm van leukemie." „De diagnose werd een week la ter in het Dijkzigt ziekenhuis defi nitief gesteld, op t9 mei, de ver jaardag van mijn vader. De hema- toloog zei dat ik er erg vroeg bij was. Dat was te danken aan de la borante. Zij had de kanker ont dekt omdat ze er toevallig in haar studie iets over had onderzocht; een ander had deze vorm van leu kemie waarschijnlijk niet gezien. Ik heb geluk gehad. Al was het op dat moment natuurlijk heel we zenloos. 38 jaar, getrouwd, twee zoons. Ik wist niet wat ik moest doen." „Die wist dat er een medicijn bestond dat nog niet officieel was goedgekeurd maar waar wel posi tieve ervaringen mee waren. Dat heb ik gekregen - je hebt ook ei genlijk geen keuze - en ik heb meegedaan aan de testen. In juli al kreeg ik de chemokuur. Vijf dagen lang. Ze hebben bijna alle witte bloedlichaampjes de nek omge draaid. Alleen een paar sterke ble ven over en van daaraf moest ik al les weer opbouwen en herstellen. Ik had geen enkele weerstand meer." 'Het geloof is belangrijk, maar de kerk ben ik kwijt geraakt. Juist op het moment dat ik de leukemie kreeg' „Ik heb alleen maar die ene kuur gehad, daarna nooit meer iets. Ik heb niet eens in het zieken huis gelegen om te herstellen; we hebben van huis geruild met mijn schoonouders in Pijnacker, waar mijn vrouw en ik vandaan komen. De eerste avond heb ik pasta gege ten en een rood wijntje gedron ken. Dat mocht ook hoor. En trou wens, je moet genieten van het le ven!" „Mijn kuur destijds is betaald door de farmacie, omdat ik aan een test meedeed. Als ik nu op het nieuws zie dat sommige medicij nen niet worden vergoed, dan spring ik uit mijn vel hoor." „Ik heb in al die 2t jaren maar pakweg tien ziektedagen gehad dat ik niet kon werken. Alleen, als ik ziek ben, heb ik zwaardere me dicijnen nodig en duurt het her stel langer. Mijn bloedwaarden zijn laag, die liggen altijd zo'n twintig procent onder de mini mumwaarden. Ik heb tien tot twintig procent minder rode bloedlichaampjes, dus het trans port van zuurstof is ook minder. En daar moet ik dan die berg mee op!" „Ik kan niet stil zitten. Ik heb vroeger altijd veel gesport, en dat doe ik nog steeds graag. Het gaat alleen niet altijd gemakkelijk." Sporten is niet het enige dat Martin Hofman beweegt. Lesge ven - wiskunde en natuurkunde - doet hij dolgraag. En goed. Zijn leerlingen droegen hem vorig jaar voor bij de PZC-verkiezing voor Beste Leraar. Met klinkende aanbe velingen als: 'Hij kan heel erg goed uitleggen en doet super veel voor verschillende goede doelen! Hij verdient het echt!' En: 'Hij zet zich in voor Dance4life en we mochten in de les zelfs de drill oe fenen. Ook zit hij altijd vol grapjes en iedereen lacht altijd.' Dance4life (tegen aids), Zip your Lip (tegen honger), Alpe d'HuZes (tegen kanker), reizen met leerlingen van de CSW in de MARTIN HOFMAN zomervakantie naar Kenia voor een hulpproject op een school en een weeshuis. Martin Hofman leeft vol overgave. „Ik vind het gewoon allemaal leuk om te doen. Natuurlijk moe ten ze wiskunde leren. Natuurlijk moeten de lessen leuk zijn. Wis kunde is problemen oplossen. Als je dat twee keer hebt gedaan, moet je het die derde keer ook nog leuk vinden. Ik tracht mijn en thousiasme op hen over te breng en. Maar ik vind het ook heel be langrijk dat leerlingen voor ogen krijgen dat er meer is dan thuis en de wiskundeles van mijnheer Hof man. Ik wil ze helpen maatschap pelijk betrokken te zijn." „In geleende tijd, zoals ze dan zeggen? Misschien klopt dat wel een beetje. Mijn ziekte is in ieder geval een stimulans: als het van daag kan, dan stel ik het niet uit. Waarom wachten tot volgende week? En ach, wat is veel..." „Dat niet. Het kost veel tijd en energie, maar ik krijg er zo veel po sitieve energie voor terug." „Ik ben altijd een druk manne tje geweest ja. Twee avonden per week slagwerker in een drum band, drie avonden waterpolo. Het was ook een onbezorgde jeugd. Mijn ouders hadden een si garenwinkel midden in het cen trum van Pijnacker. We waren met vier jongens thuis. Ik ben her vormd opgevoed, het geloof was belangrijk. Ik ging naar een sa- men-op-wegkerk. In de sociëteit van de kerk heb ik mijn vrouw le ren kennen." „Het geloof is nog steeds be langrijk voor me, maar de kerk ben ik kwijtgeraakt. Al sinds mijn 22e was ik niet meer zo'n fanatie ke kerkganger meer. Vrij snel na dat ik de diagnose chronische leu kemie kreeg, op mijn 38e, kwam de dominee bij me thuis. Terwijl ik een hulpvraag had, sprak hij een uur lang over zijn problemen. Dat was de laatste druppel. Ik mis de kerk niet, ik zoek mijn eigen weg. Ik vind dat we het met elkaar moeten doen op deze wereld. Als dat kan zoals het in de Bijbel staat, in goede harmonie met elkaar..." „Het gaat voor mij om saamho righeid. Dat is ook het gevoel bij Alpe d'HuZes: samen die berg op, samen strijden tegen kanker. Sa men. Als dat zo in de hele wereld zou gaan, waren we van een hoop problemen af. Dat is zeker een ver band met de goede doelen waar voor ik me inzet." „Heel belangrijk. Ik vind het fantastisch om met mensen om te gaan. De kinderen kan ik een stap je verder brengen in hun ontwik keling, maar ik kom zelf ook rijker terug uit Kenia. Met een groter be sef dat we blij moeten zijn met wat we hier hebben. Dat we de tijd moeten nemen voor elkaar en minder jachtig moeten zijn. We zitten nu twee uur te praten. Hier vinden we dat lang, in Kenia is het normaal." „Ik fiets zo naar Pijnacker. Dat lijkt ver, maar het is maar t20 kilo meter. Morgen fiets ik terug. Ik moet nog vierhonderd kilometer trainen en dan een week rust ne men. Dan heb ik juist extra ener gie als ik de alp op moet. Althans, bij een normaal mens werkt dat zo. Ik moet voorzichtig die berg op. Niet te snel beginnen." 'De dominee kwam bij mij thuis en terwijl ik een hulpvraag had, sprak hij een uur lang over zijn problemen. Dat was de druppel' ZATERDAG 30 MEI 2015 opgeven is geen optie' Alpe d'HuZes is een evenement waarbij fietsers en wandelaars de Alpe d'Huez in Frankrijk meerdere malen beklimmen. Zij laten zich daarvoor sponsoren. Het geld dat ze ophalen, komt ten goede aan KWF Kankerbe strijding. Martin Hofman doet donderdag 4 juni mee aan Alpe d'HuZes en beklimt enkele ke ren deze Franse berg. Wie hem wil sponsoren, kan dat doen via: http://deelnemers.opgevenis- geenop- tie.nl/acties/martinhofman/mar tin-hofman/ Wat kon de dokter doen? Het medicijn sloeg wel aan. Toen was je 38, nu 59. Hoe gaat het nu? Waarom doe je dat dan? Martin Hofman (59) is geboren in Pijnacker. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Mid delburg. Sinds 1980 is hij docent aan de CSW in Middelburg. Hij gaf wiskunde, natuurkunde en gym nastiek. Tegenwoordig is hij wis kundedocent voor havo en vwo. Martin Hofman zet zich op school ook in voor diverse maatschappe lijke projecten tegen aids, honger en kanker. Hij heeft zelf chroni sche leukemie. Maar waarom zo veel? Omdat het nog kan? Is dat het gevoel dat je ei genlijk in de extra tijd leeft? Gaat het je gemakkelijk af? Was je als kind ook al zo druk? Heeft je geloof je geholpen bij je ziekte? Hoe belangrijk zijn die maatschappe lijke projecten voor jezelf? Je wilde vroeg afspreken, om acht uur. Want je gaat nu nog trainen voor Alpe d'HuZes?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 22