democratie MENINGEN 13 brieven Westerschelde- tunnel volledig afgesloten van 2 op 3 juni Let op! Verkeershinder. litPM MOHARCHIEl ADRZ ADRZ (2) Bezuinigingen Badkuip Tegen de monarchie Brieven Ik schreef al in oktober 2012 dat het voor mij duidelijk is dat de di rectie van het ADRZ weg moet. 'Voordat ze nog meer domme dingen doen.' Jammer genoeg is nu de directeur gedwongen te vertrekken. De cartoon van Cor de Jonge in de krant van 23 mei toont een kwartet incompetente bestuurders, de laatste vier van het ADRZ. Wie benoemt deze mensen? Is dat de Raad van Toe zicht? Dan moet deze worden ge sloopt. Omdat de bevolking is overgeleverd aan de zorgen van het ADRZ moet er een door de bevolking gekozen Raad van Toe zicht komen die een directeur voor bepaalde tijd benoemt. Vol gens mij werken in het ADRZ goede specialisten. Alleen niet al tijd op de juiste plaats. Als zij door een goede Raad van Toe zicht en een adequate directeur worden aangestuurd, moet het toch lukken. Gelijk met het teruggekeerde ge zond verstand van het ADRZ is kennelijk wat gekrenkte Middel burgse trots opgeborreld. Huis arts Peter de Doelder stelt na mens de PvdA dat 'het nu pas dui delijk wordt hoe ernstig het is als de inhoud van de medische zorg volledig wordt gestuurd door eco nomische principes' (zie de krant van 23 mei) Volgens hem bestaat het risico dat het belang van de investeerder voorrang krijgt bo ven de publieke gezondheids zorg. Misschien mogen we De Doelder er even aan herinne ren hoe zijn eigen PVDA zich na het afschudden van haar ideologi sche veren van harte heeft overge leverd aan de liberaal-kapitalisti sche commercialisering van onze eens zo voortreffelijk georgani seerde gezondheidszorg. Kilo's boter druipen naar beneden als je dan nu ineens een particulier investeerder verdachtmaakt. Een investeerde nog wel die met zijn Boulevard-kliniek in de voormali ge Zeevaartschool duidelijk laat zien hoe hij zijn rol in de zieken zorg ziet. Zo kan Walcheren ook verlost worden van een desolaat, leeggeroofd ziekenhuis. Ik snap niets van de manier van bezuinigen van de gemeente Vlis singen. Wegen verbeteren? Dat kan wachten tot betere tijden, als die in Vlissingen nog ooit ko men. De welzijnssector is vorig jaar al met veel meer kosten opge zadeld. Maar nu zijn er weer plan nen om de tarieven voor de voor zieningen voor verenigingen en ouderclubjes, zoals de huur van accomodaties, met 33 procent te verhogen. De eerdere verhoging kostte ons biljartclubje BBVS in 2014 zeker acht leden. Nu moe ten wij weer meer betalen. We verwachten daardoor weer een aantal leden kwijt te raken. Dan is het voor de rest niet meer te be talen. Als het gemeentebestuur niet tot bezinning komt, verdwij nen nog meer ouderen achter de geraniums. Minister Melanie Schultz-van Haegan adviseert Nederlanders om bij een dreigende stormvloed de badkuip te laten vollopen. Met drinkwater. Als een vliegtuig landt op Schiphol, staat de hoog temeter op -4,5 meter, onder zee niveau. Louis van Gasteren, ci neast en bedenker van het NAP-monument in de Stopera, had een fameus idee. Laat de toerist, lopend op de markt in Gouda, ervaren hoeveel meter hij zich onder zeeniveau bevindt. Daartoe zou een blauwe tape, rondom de lantaarnpalen, de hoogwaterstand aanduiden. Jammer, de palen bleken meters te kort. Voor heel laag Holland geldt: In geval van een calamiteit, loopt de badkuip vanzelf vol, maar dan met zeewater. De agent die onlangs bij Bres- kens een republikeins protest ver hinderde, moet zich schamen. Hij nam hen bij het bezoek van n koning Willem-Alexander een bort met de tekst Geen monar chie maar democratie af (zie de krant van 21 mei). Burgemeester Jan Loning van Terneuzen doet alsof hij van Lillo komt met zijn uitspraak dat een bord afnemen vreemd is. Hij wist drommels goed dat die politieagent die be voegdheid van de burgemeesters heeft gekregen. De vele miljoenen die Koningsdag en de inhuldiging gekost hebben roe pen bij een groot deel van de be volking veel irritatie op. Terwijl door de bezuinigingen ouderen vervuilen en vereenzamen in hun huis en honderdduizenden kinderen opgroeien in armoede Deze oneerlijke verdeling van het gemeenschapsgeld moet stop pen. Alleen als burgers massaal protesteren zal het veranderen. Online Top 5 Video: Feel Good D @pzcredactie O facebook.com/depzc @pzcredactie #Twitter Dolf Jansen @Dolfjansen Blatter: 'Fifa is blij met de bommelding. Het geeft mij de kans als president orde op za ken te stellen!' Weblog tussen 20.30 en 04.00 uur WESTERSCHELDE TUNNEL www.westerscheldetunnel.nl ZATERDAG 30 MEI 2015 In deze rubriek geeft de redactie haar lezers een podium. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: De brief moet duidelijk ingaan op nieuws uit de PZC en daarbij de datum van publicatie noemen. De brief mag maximaal 150 woorden lang zijn. Elke brief wordt geredi geerd. De redactie bekort brieven zo nodig om ze passend te maken. Als er te veel brieven zijn voor de beschikbare ruimte maakt de re dactie een selectie. De redactie zal onsamenhangende bijdragen niet publiceren. Ook brieven met een grove, beledigende of anderszins onbetamelijke inhoud worden ge weigerd. U kunt uw brief richten aan: lezersredacteur@pzc.nl of per post aan Lezersredacteur PZC Postbus 5046 4380 KA Vlissingen 0118-434005 W.N. Osterman De Kempenaerst 2 Vlissingen Chris Verheul Paul Krugerstraat 2 flat 39 Vlissingen J.A. Schrier JDP de Smitstraat 39 Oost-Souburg H. de Muijnck Schumannstraat 11 Hulst Lieve van Hee Poolster 42 Oostburg 1 Zware mishandeling bij over val in Hoofdplaat 2 Auto belandt in sloot langs A58 3 Besmetting open tbc op De Springplank niet te voorkomen 4 Fietsster (16) uit Scherpenis- se overleden door ongeval 5 Adviesbureau daagt Admiraal De Ruyter Ziekenhuis voor de rechter Op golfbaan De Goese Golf in Goes werd gisteren Feel Good Today gehouden, waar dames kennis konden maken met yoga of hoepelen. Leontien van Moorsel sprak er over balans. Bekijk de video op pzc.nl/video. Kijk op www.pzc.nl of Cabaretier Dolf Jansen neemt Sepp Blatter op de hak. De voorzit ter van de Fifa praat alles recht wat krom is. Het PZC-hardloopblog 'Op weg naar de Kustmarathon' is na ruim zes jaar, onlangs een nieuwe weg ingeslagen. Onder de vernieuwde naam 'Hard lopen in Zeeland' schrijven PZC-verslaggevers Maurice Steke- tee en Miriam van den Broek over trainingen, wedstrijden, praktische zaken en allerlei andere bijkomstig heden die met lopen te maken heb ben. De blog is te vinden via pzc.nl/hardlopeninzeeland In de nacht van 2 op 3 juni 2015 wordt groot onderhoud verricht aan de Westerscheldetunnel en de tunnelweg. De werkzaamheden starten op dinsdagavond 2 juni om 20.30 uur en duren tot woensdagochtend 3 juni 04.00 uur, of eerder indien mogelijk. Gedurende de werkzaamheden is de Westerscheldetunnel in beide richtingen volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via Antwerpen. Tijdelijke gele verkeersborden geven de route van de omleiding aan. Onze excuses voor het ongemak. Meer informatie: Kijk op www.westerscheldetunnel.nl of stuur een e-mail naar info@westerscheldetunnel.nl of bel de Klantenservice - vanuit Nederland: 0900 - 23 58 866 - vanuit België: 0031 - 113 - 23 28 44 O® WSTVerkeer MEE*. MÓ&EUJK MET t>E SLOtSKILTVUUEL Republikeinen Lex Moen en Rina de Bruin voerden dinsdag 19 mei actie bij het koninklijk bezoek aan Zeeuws-Vlaanderen. foto Peter Nicolai

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 101