800 jaar Middelburg in niet te dik boek met mooie plaatjes V' WALCHEREN 33 Evenementengroep Polderhuis houdt in de zomer de Woensdag West- kapelledagen. Dan worden onder meer proeverijen of tochten voor toe risten en inwoners gehouden. Hierbij wordt spelenderwijs geleerd over de cultuur van het dorp. Volgens Jeanine van Marion zijn de da gen meer dan vertier: „Ik merk dat ze ervoor zorgen dat de saamhorig heid en gezelligheid in het dorp groeit. Iedereen helpt uit trotsheid, dat is in het verleden anders geweest, ik ben trots op wat er is bereikt." De stadstuin bij het verzorgingstehuis aan de Johan Willem Thibaut- straat is uitgebreid met een vlonder op het water. Volgens Henrietta Joosse moet het plateau een platform worden voor activiteiten. „We willen dat de vlonder mensen met elkaar verbindt", vertelt Joosse. „Kinderen moeten veilig bij het water kunnen spelen, terwijl de bewo ners van het tehuis er van genieten. Dat lukt nu al prima. Eigenlijk heb ben we al gewonnen, want iedereen is enthousiast over de vlonder." Copycat treedt op in Panta Rhei De Vlissingse coverband Co pycat is morgen te horen in strandpaviljoen Panta Rhei in Vlissingen. De band heeft een gevarieerd repertoire en speelt nummers van onder anderen John Mayer, Kings of Leon, Snowpatrol, Queens of the Stone Age, Robbie Williams, Cheap Trick en Simply Red. Het op treden begint om 17.30 uur. Opfriscursus Engels Volksuniversiteit De Zeeuwse Volksuniversi teit houdt woensdag een kennismakingsbijeenkomst voor de opfriscursus Engels. Belangstellenden kunnen woensdag vanaf 19.30 uur te recht in het lesgebouw van Scalda op het ZEP-terrein (Podium 15). In de cursus wordt grammatica behan deld en gebruikt in de ge- spreksopdrachten. De lessen beginnen een week later. Sound of Hope bij dienst Shalom Gospelkoor Sound of Hope' verleent morgen medewer king aan de dienst van Pink stergemeente Shalom. Het koor brengt onder leiding van Rudolph G. Deug swin gende en melodieuze songs. Deze dienst wordt gehou den in het gebouw van de Adventskerk in West-Sou burg. Inloop vanaf 14.00 uur- Gastspreker is pastor A. Jong Sang uit Tilburg. Geheugencursus bij Ter Reede Bij zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen wordt een ge heugencursus gegeven. De cursus is bestemd voor in woners van Walcheren die merken dat ze vergeetachtig worden en willen leren hoe ze daar beter mee kunnen omgaan. De cursus begint op 26 januari en telt acht les sen op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmel den via 0118-641767. Josian van Lent zag tijdens haar reizen in het buitenland veel plekken waar mensen in de buitenlucht fitnessapparaten gebruikten. Ze merk te dat de plekken naast een sportieve ook een sociale functie hebben. „Toen ik het zag, wilde ik het naar Middelburg halen. Deels om de ap paraten voor iedereen beschikbaar te maken, maar vooral om mensen met elkaar in contact te brengen", vertelt Van Lent. Volgens haar is het een succes, veel mensen maken er met plezier gebruik van. In het Speelhof Hoogerzael in de wijk Griffioen in Middelburg zijn een steiger en balkbrug gemaakt. Kinderen kunnen er elk moment spe len omdat het speelhof altijd open is. Volgens secretaris Bert Metselaar draagt iedere vrijwilliger van het speelhof door zijn werkzaamheden bij aan de wijk: „Iedereen doet het vrijwillig. Bijvoorbeeld de beheer der Sjaak Bronke (foto - red), die is er de hele middag. We dragen bij aan de wijk omdat we geen geld vragen en het uit onszelf doen." Sijnke onthulde dat gistermiddag aan het einde van een sympo sium over de wijze waarop een stadsgeschiedenis geschreven zou kunnen worden. Daar gaven diver se deskundigen hun mening, on der wie Peter van Druenen, die op 2 april zijn stadsgeschiedenis over 700 jaar Vlissingen publi ceert. Sijnke dankte hen voor de 'nuttige tips'. Het Zeeuws Archief heeft twee jaar geleden al bij het gemeentebe stuur aangeklopt met de sugges tie van een boek over de 800-jari- ge geschiedenis van Middelburg, dat in 1217 stadsrechten kreeg. „We hebben lang weinig gehoord, tot het eind vorig jaar in een stroomversnelling kwam. Inmid dels is er subsidie van de gemeen te beschikbaar, maar er moet nog wel het een en ander aan geld bij komen", stelde Sijnke. Volgens zijn directeur, Hannie Kool-Blokland, stelt de gemeente 20.000 euro beschikbaar voor het schrijven van een stadsgeschiede nis. Daarom zullen nu fondsen worden geworven. Binnen enkele maanden moet er een definitief besluit vallen. Sijnke wees erop dat ook al is ge sproken over een synopsis (kort overzicht van waar het boek over gaat) en dat ook al met een uitge ver is overlegd. „En het wordt in ieder geval geen eenmanszaak. Het boek zal geschreven worden door meerdere auteurs, met hun eigen specialismen, met daarbo ven een redactie." In plaats van een uitputtend, chro nologisch en wetenschappelijk verantwoord werk wordt de stads- geschiedenis uitgewerkt aan de hand van thema's, vertelde Sijn ke. „Het moet ook vooral een lees baar boek zijn voor een breed pu bliek. Dat wil de gemeente. Die zich verder overigens niet met de inhoud zal bemoeien." Voor de zomer van dit jaar moe ten de auteurs uit de startblokken schieten, om het boek op tijd af te hebben. Sijnke: „Dan hebben we nog twee jaar, want het moet 'er gens' in 2017 verschijnen." Eén van de aanwezigen deed de suggestie om het niet alleen bij een dunner boek te laten, maar om tegelijkertijd nieuwe media te gebruiken. Of dat ook gaat gebeu ren, is nog niet bekend. De ko mende maanden wordt verder ge werkt aan de exacte opzet. ZATERDAG 24 JANUARI 2015 Evenementen voor toeristen en inwoners van Westkapelle Stadstuin Middelburg verbinden met het water door een vlonder VLISSINGEN VLISSINGEN VLISSINGEN VLISSINGEN Fitnessplein aan het Prinses Marijkeplein in Nieuw-Middelburg Loopsteiger met balkbrug in Speelhof Hoogerzael door Maurits Sep MIDDELBURG - De tijd mag dan kort zijn, Middelburg krijgt over twee jaar een boek waarin de 800-jarige stadsgeschiedenis wordt beschre ven. „Eén, niet al te dik deel, wel mooi geïllustreerd", belooft Peter Sijnke van het Zeeuws Archief. In 2017 verschijnt een boek waarin aan de hand van the ma's de historie van 800 jaar Middelburg wordt verteld. Peter Sijnke: „Een leesbaar boek, voor een breed publiek."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 33