Geen Trappist te zien... Evides op de vingers getikt Fouilleren in Terneuzen leidt tot arrestaties Een eeuwenoud rouwbord is terug in de Hof te Zandekerk, en wellicht mooier dan ooit. 66 In het bord zaten miljoenen gaatjes van houtwormen, zeker tien op elke vierkante meter. 34 ZEEUWS-VLAANDEREN VAN VLAG OP MODDERSCHUIT NAAR PRONKSTUK Van de stra^ Het is zeker geen indruk wekkende straat, de Trap pistenstraat. Tussen Phi lippine en Zandstraat. Een verbin dingswegge) tussen de Zand straat en de Kapelleweg. Het is zo'n polderstraat waar de soms straffe wind vrij spel heeft en dat is ook wel te zien aan de paal waaraan het naambordje be vestigd is. Die paal staat een beet je scheef. Misschien heeft er ooit een klooster voor de Trappisten gestaan. Niemand die het weet Of zou dat komen omdat de ge meentemannen die het naambordje daar moesten zetten, te diep in het trappistenglaasje hadden geke ken? Want daar denk je natuurlijk meteen aan: de Trappisten en het meestal heerlijk zware bier dat die paters of broeders in hun kloosters brouwen. Zou de naam daar wat mee te ma ken hebben? Want de Kapelleweg verwijst wellicht naar een kapel of kerkje dat er gestaan heeft. Mis schien als onderdeel van een klooster. Het is maar gissen. „Want ik weet het niet", zegt Den nis van der Zalm van de Vereni ging tot Behoud van de Historie van Philippine. „De Trappisten straat valt onder Sas van Gent Misschien weet iemand van de heemkundekring uit Sas waarom die straat zo heet." Nee, daar komen we ook niet ver der. Zelfs Joop van Hecke die bij wijze van spreken iedere vierkan te meter in de omgeving van Sas kent, heeft geen verklaring voor handen. „Ja, er staat een oud tram huisje aan het eind van de straat. Misschien heeft er ooit een kloos ter of zoiets gestaan, maar we mo gen niet speculeren. Zoiets moet je zeker weten. Ik weet het ge woon niet." Joop adviseert eens te informeren bij de heemkunde kring De Twee Ambachten uit As senede, net over de huidige grens met het Vlaamse land. Maar ook dat levert niets op. „Nee, ik zou het niet weten", zegt ondervoor zitter Christ Dierickx van de Twee Ambachten. „Zeker weet ik waar die straat is, maar geen idee waarom die zo heet" Blijft het toch gissen. Misschien is er vroe ger veel hop verbouwd, belang rijk voor het bierbrouwen. Maar ja, het blijft gissen. Proost. KLOOSTERZANDE - Trots is het ver keerde woord, supertrots is beter. Ronny Ivens, grafisch vormgever en beeldhouwer uit Hulst, heeft een puik stuk ambachtelijk werk afgeleverd. Hij staat er dinsdag on der, in de Hof te Zandekerk in Kloosterzande. Met een aanwijs stokje in de hand kijkt hij zelf haast vol verbazing naar boven, naar het door hem gerestaureerde houten rouwbord uit de achttien de eeuw. „Je had het vooraf moe ten zien. Houtwormen hadden er, ik denk wel, miljoenen gaatjes in gemaakt." Niets, werkelijk niets, herinnert meer aan het vernietigende werk van de houtwormen. Het rouw bord dat zo'n driehonderd jaar ge leden voor twee vrouwen van aan zien in de Hof te Zandekerk is ge hangen, oogt weer als nieuw, als onwerkelijk nieuw zelfs. Ger Groe- newegen, voorzitter van de ker kenraad, sprak afgelopen weekein de bij de officiële onthulling over het vermolmde rouwbord als 'vlag op de bekende faecaliën- schuit'. Dat was vóór de restaura tie die als sluitstuk te boek staat van de renovatie van de Hof te Zandekerk. De stichting die de kerk beheert, heeft de goede gewoonte lokale en regionale ondernemers in te schakelen bij restauratiewerk. Zo ook voor het rouwbord. Ronny Ivens was de gelukkige. Hij heeft het geweten. Veel langer dan ge dacht is hij ermee bezig geweest. Niet alleen met het echte restaura tiewerk, maar ook met allerlei zoekwerk. Het rouwbord was in 1922 herontdekt. Het lag ergens in de Hof te Zandekerk en is rond 1924 teruggehangen op een promi nente plek in het bedehuis. Nie mand heeft er vervolgens naar omgekeken, behalve dan de hout wormen die zich via de onbehan delde achterzijde gemakkelijk toe gang konden verschaffen. „Zie je die bladeren", wijst Ronny Ivens met zijn stokje in het mid den van het rouwbord, „die vie len gewoon uit elkaar. Alles was verkleurd. Stukken waren ook weg." In maart is het loodzware rouwbord - dankzij de houtworm gaatjes wel een stuk lichter dan nu - naar Ivens atelier in Basale ge bracht. Het is eerst uitvoerig be handeld tegen houtworm. Onder tussen zocht Ronny Ivens stad en land af om de verbleekte afbeel dingen te kunnen reconstrueren. Via het Centraal Bureau voor Ge nealogie (stamboomonderzoek) in Den Haag kreeg hij een schets je te pakken. Veel meer was er niet te vinden. Het bood Ronny Ivens ook een kans. Hij wilde altijd al restaura teur worden, maar opleidingen za ten te ver weg. Op het rouwbord heeft hij zich helemaal kunnen uitleven. Door met kleuren te spe len, zodat de afbeeldingen op met name het wapenschild het beste tot hun recht komen. Door kapot te of verdwenen stukken hout zo na te maken dat ze precies passen in het geheel. „Ik heb er veel meer tijd aan besteed dan ik verwacht te", geeft Ivens aan. „In totaal ne gen maanden." Het bestuur van de stichting die de Hof te Zandekerk beheert, moet de rekening nog krijgen, maar is alvast heel blij dat vlak voor kerst het rouwbord terug is. Jezus' geboorte kan extra feeste lijk worden gevierd. Het terughan- gen had nog wel heel wat voeten in de aarde. De muur bleek hol. De bevestigingsbeugels moesten snel aangepast worden. Niemand zit daar nog mee. De heren Henri- cus Bornius en Anthonie Lam mens die voor hun in 1713 overle den vrouwen Maria Verbeek en Maria Hulsius het rouwbord lie ten oprichten, kunnen weer trots zijn, misschien net zo trots als Ronny Ivens. ROTTERDAM - De Reclamecode Commissie heeft een advertentie van het drinkwaterbedrijf Evides, ook verantwoordelijk voor de leve ring in Zeeland, 'misleidend en on eerlijk' genoemd. Dat gebeurde na protesten van Aquacombi Neder land tegen een advertentie in deze krant, waarin het gebruik van wa terontharders sterk werd ontraden. Aquacombi verkoopt onder meer de Aquacell, een ontharder op ba sis van ionenwisseling. De tekst in de advertentie 'Onder bepaalde omstandigheden kan te ver ont hard water leidingen en appa raten binnenshuis aantasten' en 'Onder bepaalde omstandigheden kan te ver onthard water leiden tot risico's voor de volksgezond heid' is volgens de Reclamecode Commissie 'te ongenuanceerd'. Ze kan de indruk wekken dat bij alle ontharders onder omstandig heden aantasting van de leidin gen door corrosie te verwachten valt, meent de commissie. Evides ontried ten onrechte alle onthar ders terwijl het bedrijf voor de Commissie erkende dat de uit spraken niet gelden voor onthar ders op basis van ionenwisseling, zoals de Aquacell van Aquacombi. Gerrit Dijkstra (directeur Aqua combi) is blij met de uitspraak. „Ik hoop dat ook de andere drink waterbedrijven hun voorlichting nuanceren. Ze stellen te makke lijk dat het water geen verbete ring nodig heeft. Dat klopt wat drinkwater betreft. Maar niet als het water gebruikt wordt om te wassen, te spoelen of schoon te maken. Door het te ontharden met een Aquacell kun je flink be sparen op slijtage, niet alleen van leidingen maar ook van appara tuur als cv-ketels, boilers, koffie zetapparaten, wasmachines, vaat wassers en strijkijzers." Evides voerde op de zitting als verweer aan dat haar advertentie geen reclame betrof maar voor lichting. Daarom zou zij zich niet over de verschillende methodes van waterontharding hebben wil len uitspreken. Dat zou meer een taak zijn van de Consumenten bond. De Commissie verwierp dat verweer omdat de advertentie een aanprijzend karakter had voor het waterbedrijf Evides. TERNEUZEN - De politie heeft de af gelopen dagen op verschillende lo caties in Terneuzen preventief ge fouilleerd. Daarbij zijn softdrugs, een mes en een vuurwapen in be slag genomen. In totaal zijn vijf per sonen aangehouden. Bij diverse mensen is hennep aan getroffen. Een 46-jarige automobi list uit Ridderkerk spande de kroon. In diens auto vond de poli tie bijna 48 gram hennep en een vuurwapen. Ook zijn auto, 400 euro en twee mobieltjes zijn inge nomen. De man is ingesloten. De politie pakte ook een 30-jarige man uit Terneuzen en een 21-jari- ge Bredanaar op. Het duo kon zich niet legitimeren. In de auto van het tweetal werd een mes ge vonden en de 30-jarige man had een boete van 1664 euro open staan. Beiden zijn ingesloten in Torentijd en na verhoor op vrij voeten gesteld. Ook kregen ze een gebiedsverbod voor Terneuzen. Tenslotte zijn ook een 25-jarige man en 18-jarige vrouw uit Ter neuzen opgepakt. Het duo had in totaal zo'n 11 gram hennep op zak. Het tweetal reed in een auto en toen agenten de man lieten bla zen bleek dat hij te veel gedron ken had. Ook kreeg hij een bekeu ring voor te gladde voorbanden. Zeeuws-Vlaanderen kent talloze straten met aparte namen. In deze rubriek nemen we zonder de loep en zoeken we naar de verklaring. Vandaag over de Trappistenstraat bij Zandstraat. De Trappistenstraat bij Zandstraat. Van een klooster is niets te zien of te merken. Van een brouwerij ook niet. foto Camile Schelstraete door Romain van Damme Hergeboorte in door Harmen van der Werf Ronny Ivens, restaurateur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 76