Bank Kerstsfeer op het plein almanak Nog 7 dagen! De Reclame Code Commissie tikt drinkwaterbedrij f Evides op de vingers in verband met misleidende reclame Nog één keer nagenieten van sportief 2014 Natuurvlees uit Zeeland 34 en 35 ZEELAND Braziliaanse koorts /.miljoen WOENSDAG 24 december 2014 33 ROTTERDAM - De Reclame Code Commissie heeft op een klacht van Aquacombi Nederland een deel van een advertentie van het drinkwaterbedrijf Evides, actief in Zeeland, 'misleidend en daar door oneerlijk' genoemd. Aqua combi protesteerde bij de commis sie tegen een advertentie in de PZC waarin het gebruik van wa terontharders sterk werd ontra den. Aquacombi verkoopt in Ne derland onder meer de Aquacell, een waterontharder op basis van ionenwisseling. De tekst in de advertentie 'Onder bepaalde omstandigheden kan te ver onthard water leidingen en apparaten binnenshuis aantas ten' en 'Onder bepaalde omstan digheden kan te ver onthard wa ter leiden tot risico's voor de volksgezondheid' is volgens de Re clamecode Commissie 'te ongenu anceerd, nu deze bij de gemiddel de consument de onjuiste indruk kan wekken dat bij elke wateront harder onder omstandigheden aantasting van de leidingen door corrosie te verwachten valt'. Evides heeft ten onrechte alle wa terontharders ontraden terwijl het waterbedrijf tijdens de zitting van de Reclamecode Commissie erkende dat deze uitspraken niet gelden voor waterontharders die werken op basis van ionenwisse ling, zoals het geval is met de Aquacell van Aquacombi. De directeur van Aquacombi, Ger- rit Dijkstra, is blij met de uit spraak. „Ik hoop dat nu ook de an dere drinkwaterbedrijven in Ne derland hun voorlichting op dit punt gaan nuanceren." Evides beoogde veel door klanten gestelde vragen te beantwoorden en informeerde hen daarom waar om er calcium en magnesium aan wezig is in het drinkwater dat zij levert. Daarbij heeft ze in het alge meen gesproken over de mogelij ke effecten van verder ontharden van kraanwater. In lijn met de uit spraak van de Commissie geeft Evides aan dat de eventuele gevol gen afhankelijk zijn van de gehan teerde onthardingsmethode. In middels heeft Evides de informa tie over dit onderwerp op haar website aangescherpt. Evides voerde op de zitting van de Reclamecode Commissie on der meer als verweer aan dat haar advertentie geen reclame betrof maar voorlichting. Daarom zou zij zich niet over de verschillende methodes van waterontharding hebben willen uitspreken. VLISSINGEN - De clip voor de docu mentaire Brailiaanse Koorts is te zien op het blog www.pzc.nl/braziliaansekoorts. Broeder (Tonnie) Dieleman heeft de titelsong voor de documentai re gemaakt. Tonnie heeft zich bij het maken laten inspireren door onder meer het boek 'Op een dag zullen ze ons vinden, een Zeeuw se geschiedenis in Brazilië' van Ton Roos en Margje Eshuis. Eigenlijk is het een sta-in-de-weg in dat Middelburgse huishouden: de bank met een oplopende rugleuning die door de vrouw-des-huizes deftig chaise longue wordt genoemd. De bekleding van de kussens is tot op de draad versleten. Met een deken - pardon grande foulard - kon de arm zalige staat van het meubelstuk nog een jaartje of wat verbloemd wor- den, maar uiteindelijk verdween de bank uit de woonkamer naar boven om aan een zwervend bestaan over de slaapkamers te beginnen. „Moe ten we dat ding gewoon niet eens opruimen", vroeg vader laatst. De oudste dochter, die voor de kerst op bezoek is, sprak haar veto uit: „Dat kan echt niet. Iedereen die ik ken heeft wel eens op die bank gezeten!" Oudejaarstrekking v - ft 31 december Binnenkort is er vlees te krijgen van dieren die opgroeien in de Zeeuwse natuur 'Reclame Evides is misleidend' ZIERIKZEE - Kerstverlichting, twee koren die kerstliederen zingen en koperbla zers wiens instrumenten schitteren in het sfeerlicht. Wie gisteravond over het pleintje in de Maarstraat liep kwam als vanzelf in de kerstsfeer. Het bijzondere concert waaraan ook beiaardier Janno den Engelsman meewerkte, was een ini tiatiefvan Stichting Zierikzeese Carillons, foto Dirk-Jan Gjeltema Tip? redactie@pzc.nl Staatsloterij

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 57