Kenia wil monument Eerste Wereldoorlog BUITENLAND 13 AQUACëlI De Keniaan Jeremiah Folonja was in 1914 een spion in het Engelse leger, dat in de regio Taveta strijd leverde met de Duitsers. Hij werd gevangen genomen en opgesloten in buurland Tanganyika, het hui dige Tanzania, destijds een kolo nie van Duitsland. Hij overleefde de oorlog, maar was nooit meer dezelfde, zegt zijn kleinzoon Charles Munene. „Hij bleef maar vragen waarom Afrikanen in een oorlog verzeild waren geraakt die niet de hunne was." Folonja was één van de twee mil joen Afrikanen die meevochten in de Eerste Wereldoorlog. Een groot aantal diende als soldaat in Afrika in het Britse en Duitse le ger. De meesten echter waren dra gers die munitie, eten en andere benodigdheden naar de troepen in het veld in zowel Afrika als Eu ropa moesten brengen. Taveta, tweehonderd kilometer ten wes ten van de havenstad Mombasa, diende als centraal verzamelpunt voor de dragers. Naast Duits Oost-Afrika (Tanza nia) en Brits Oost-Afrika (Kenia) waren ook Belgisch Congo (De mocratische Republiek Congo), Noord-Rhodesië (Zambia), Nyasa- land (Malawi), Portugees Oost- Afrika (Mozambique) en Oegan da betrokken bij de Eerste Wereld oorlog. Veel geschiedschrijving is er ei genlijk niet, benadrukt de Brit Ja mes Wilson, schrijver van Gueril las ofTsavo, die al sinds t947 in Ke nia woont. „De strijd in Oost-Afri- ka is altijd onderbelicht geble ven." Bekend is dat op 8 augustus t9t4, elf dagen nadat in Europa de oor log uitbrak, het Britse fregat HMS Astrea granaten afschoot op Dar es Salaam, de hoofdstad van de Duitse kolonie Tanzania. En in Ta veta, op de grens van Kenia en Tanzania, schoot een Brit een Duitse soldaat dood. De oorlog in Oost-Afrika was een feit. Een belangrijk slagveld was Salai- ta Hill in Taveta, ingeklemd tus sen de berg Kilimanjaro in Tanza nia en het Pare-gebergte in Kenia. „Vergeleken met de zware veldsla gen in Europa ging het hier voor- De strijd in Oost-Afrika is altijd onderbelicht gebleven Vergeleken met Europa ging het hier om schermutselingen We zamelen geld in voor een monument ter ere van alle gesneuvelden al om schermutselingen", zegt Wilson. „De Duitsers probeerden de infrastructuur in Kenia te ont wrichten, zoals de spoorlijn van Mombasa naar Oeganda. De Brit ten probeerden de Duitse frontli nie te breken en zich toegang tot de Duitse kolonies te verschaf fen." Het grootste gevaar op het Afri kaanse slagveld vormden niet de vijandige kogels, maar het gebrek aan eten, ziekten als malaria en dysenterie en de wilde beesten. Volgens schattingen had zeker 75 procent van de soldaten hieron der te lijden. Tot februari 1916 werd er nauwe lijks gevochten in Oost-Afrika. Hoewel de schaal van de gevech ten niet te vergelijken is met die in Europa, ging de strijd er wel langer door. Want terwijl de Duit sers zich op rr november in Frank rijk officieel overgaven, bleven hun commandanten in Oost-Afri ka, zoals de als briljant bekend staande generaal Paul Emil von Lettow-Vorbeck, gewoon actief op het slagveld. De generaal kreeg het telegram waarin melding werd gemaakt van de overgave pas op t4 november onder ogen. Daarna duurde het nog negen da gen voordat hij in staat was zijn troepen over te dragen aan de Brit ten in Noord-Rhodesië. In Taveta herinneren gevonden voorwerpen als munitie, flessen zwaar bier en fruitdrank uit t9t4, Britse uniformen, knopen en lege kogelhulzen nog aan de strijd van honderd jaar geleden. Die gevech ten hebben aan tenminste hon derdduizend Afrikanen het leven gekost. Een treurige situatie, vinden Mu nene en Wilson, die het de hoog ste tijd vinden dat er een speciaal herdenkingsmonument komt. Wilson: „Samen met de lokale ge meenschap en Britse vrienden za melen we nu geld in voor een mo nument in Taveta ter nagedachte nis van alle Afrikanen die sneuvel den terwijl ze met een van de par tijen meevochten." Hendrik Jeijsman uit Renesse liet 4 jaar geleden de Aquacell-waterontharder installeren ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 door onze correspondent Frans van den Houdt NAIROBI - Terwijl in Europa miljoe nen jongemannen het leven verlo ren op de slagvelden in België, eis te de Eerste Wereldoorlog ook zijn tol in Afrika. Op dit vergeten strijd toneel vielen zeker honderddui zend slachtoffers. In Kenia vinden ze het tijd om hen te herdenken. James Wilson, schrijver Afrikaanse soldaten en een Nepa- lees militair in Britse dienst staan in het gelid in Brits Oost-Afrika. foto HH Advertentie "Apparatuur en tegels in de douche zien er nog steeds als nieuw uit. Geen kalk!" Hendrik Jeijsman uit Renesse liet 4 jaar geleden de Aquacell-water ontharder installeren "Apparatuur en tegels in de dou che zien er nog steeds als nieuw uit. Geen kalk!" Nog altijd is hij er zicht- en hoor baar trots op. Hendrik Jeijsman bouwde zijn mooie huis in Renes se grotendeels eigenhandig. En als je een huis zelf bouwt en ont werpt, ben je er misschien nog wel net even zuiniger op, dan wanneer je al dat werk uitbesteedt. Dat er al snel zaken kapot gingen, zinde hem dan ook niets. Een aantal kranen begaven het en zelfs een close-in boiler gaf 2 maal de geest. Oorzaak? De kalk in het Zeeuwse leidingwater. Maar daar wilde waterbedrijf Evides in 1991 niet aan. "De hard heid van het Zeeuwse water is geen probleem", kreeg Jeijsman te horen. Nu is de inventieve doe- het-zelver niet voor één gat te vangen, dus hij ging zelf op on derzoek uit. Van waterontharders had hij (als voormalig leidingge vende van een technisch bedrijf en een persoon die sowieso graag met techniek bezig is) wel eens gehoord, dus begon hij een zoek tocht op internet. Daar stuitte hij op verschillende varianten, waar van er meteen één in positieve zin uitsprong. "De AquaCell van het Friese familiebedrijf Aquacombi. Bij apparaten van diverse andere leveranciers vond ik een flink aan tal nadelen, die de AquaCell alle maal tackelde. Het is een compact en eenvoudig werkend apparaat dat geen stroom gebruikt." Geen probleem December 2010 werd de AquaCell in het huis van Jeijsman geïnstal leerd. De nu 76-jarige Hendrik waagde zich in dit geval niet aan de installatie, die werd vakkundig door een monteur gedaan. "Ik had twee opties opgegeven om het apparaat te plaatsen: de meterkast en de garage. Uiteindelijk is het de meterkast geworden. Dat kon ge makkelijk qua grootte, maar ik had aanvankelijk wel mijn vraagtekens. Want een apparaat dat'iets' met water doet in de meterkast, hoe zit dat met condensvorming? De monteur legde netjes uit dat dat geen enkel probleem zou opleve ren. En tot dusverre is dat ook het geval." Al bijna vier jaar kan Jeijsman alleen maar positief zijn over de waterontharder."Ik en mijn vrouw Jannie (77, red) zijn bijzonder blij met het systeem. Er zijn sinds de installatie geen kranen of close-in boilers meer kapot gegaan, bij andere apparatuur dat met water werkt - zoals de vaatwasser en de wasmachine, maar ook de kof fiezetter - is de kalkaanslag zelfs opgelost. En de badkamertegels zien er nog steeds als nieuw uit, terwijl we ze echt niet iedere dag poetsen. Nee, wij voelen ons er prima bij!" Zacht water slecht voor appara tuur en gezondheid? Daarover gesproken: het Zeeuwse waterbedrijf Evides stond onlangs met een advertentie in de krant, waarin het beweert dat drink water niet te ver onthard mag worden/Onder bepaalde om standigheden kan te ver onthard water leiden tot risico's voor de volksgezondheid en leidingen en apparaten binnenshuis aantasten', schrijft Evides, met daaronder een link naar de pagina'Feiten'op de Evides-website. Hendrik Jeijsman heeft het stuk ook gelezen. Met stijgende verba zing. "Ik heb te weinig inzicht in deze materie om een sluitend oor deel te geven, maar ik weet wel dat bij ons thuis de apparatuur na de aanschaf van de AquaCell juist niet meer kapot is gegaan, zoals ik eerder al heb aangegeven. En wat dat gezondheidsaspect aangaat, waar Evides mee komt? Ik kan al leen maar zeggen dat wij ons niet minder gezond zijn gaan voelen sinds we onthard water gebruiken en drinken. We zijn er juist erg blij mee!" Concert at Sea En hij is niet de enige. Ook als er bezoek komt bij de familie Jeijs man, horen ze nimmer klachten, maar eerder complimenten. Tijdens de dagen van Concert at Sea is het bijvoorbeeld altijd een zoete inval bij de familie Jeijsman. "Dat is een beetje een traditie geworden. Familie en vrienden komen hier dan over nachten. Indien nodig zetten we wat tenten in de tuin enzo. Alle maal heel gezellig. En de men sen springen hier dan bijzonder graag ondter de douche. Want het zachte water zorgt er voor dat het zeep dat ze gebruiken extra schuimt. Dat is altijd een feestje op zich." HARD WATER ZACHT WATER Een douche zonder kalkaanslag? Ga naar: WWW. AQUACELL NL Of bel: 088 98 99 195 2-dlcJsJr oGHsJhOy- 2jdv^6j^ 2iyrc&v^

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 17