BI li I I De grootste bergingsoperatie van een ge kapseisd schip, de Costa Concordia, lag mede in handen van twee Zeeuwse broers: Jan (25) en Korné (24) Walhout. 22 ZEELAND BERGiNG COSTA CONCORDIA BERGING COSTA CONCORDIA EP De grootste, duurste, meest complexe berging ooit Dit maken we nooit meer mee e gaan gekleed in een pak van Italiaanse snit, maar zijn niet bang voor natte voeten. Integendeel. „Wij zijn een waterbouwkun dig ingenieursbureau dat dwars door het water gaat. We staan met onze voeten in de branding." Want, benadrukt Jan Walhout, simpele opdrachtjes die op routine uitvoerbaar zijn, worden resoluut geweigerd. Samen met broer Korné zoekt hij consequent naar uitdagingen voor hun bedrijf, Inge nieursbureau Walhout Civil BV. „De complexiteit van de opdrachten die wij aannemen is altijd heel groot." Complexer dan de berging van de Costa Concordia bestaan ze niet. Het cruise schip dat in januari 2012 voor de kust van Italië kapseisde, lag op een rotsige bodem. Aan boord waren giftige stoffen. Bovendien was het schip kapot, zodat het niet zomaar opgetrokken kon wor den; dan zou het breken. Het schip moest in zijn geheel worden afgevoerd, luidde de opdracht. Internationaal gerenommeerde bedrij ven wonnen de aanbesteding voor het vlottrekken en bergen van de Costa Con cordia en richtten een joint venture op. Een Belgische onderaannemer die vaker zaken doet met Walhout Civil, betrok de broers ook bij dit megaproject. Het zou voor elk engineeringsbureau een gouden kans zijn, maar zeker voor het jonge bureau van de twee Zeeuwen. Walhout Civil is opgericht door Korné, de jongste van de broers (nu 24), nog tij dens zijn studie civiele techniek aan de HZ Delta Academy in Vlissingen. In 2011 voegde Jan (nu 25) zich bij zijn broer. Ook hij studeerde civiele techniek aan de HZ. „Jawel, het is ons met de paplepel ingegoten", lacht Jan. „Onze vader deed dit werk ook. Hij is lecturer waterbouw op de Delta Academy. Inderdaad, we heb ben bij hem in de klas gezeten." Een internationaal bergingsteam heeft het cruiseschip Costa Concordia rechtop gezet. Het schip liep in 2012 aan de grond bij het Italiaanse eiland Giglio, waarbij 32 mensen verdronken. Het schip van 114.000 ton is versleept naar Genua, waar het gesloopt wordt. Schip keert Schip kapseist Route Costa Concordia 13 jan 2012 Ankerkettingen Drijvende Schip loopt op rots 20:45 GMT (metalen dozen) 15 per zijde Rome Eiland Giglio Thyrreense Zee Zakken gevuld met cement Onderwaterplatförms verankerd in gaten geboord in de zeebodem Waterdiepte: 20 m Stabilisatie Onderwatersteun en bakboordcaissons Rechtzetten Stuurboordcaissons Vlotbrengen Walhout Civil houdt sinds vorig jaar kantoor in het monumentale grachten pand De Norenburgh aan de Rouaanse- kaai in Middelburg. De broers onder scheiden zich met een 'ongewone aan pak' en een 'robuuste filosofie', schrij ven ze op hun website. Die kwaliteiten hadden ze nodig ook, voor de berging van de Costa Concordia. „Het was een gigantisch project, dat werd opgeknipt in delen", legt Jan Wal hout uit. „Eerst werden kettingen onder het wrak door gelegd, zodat het stabiel lag. Daarna werden grote platforms ge bouwd op de zeebodem, van 25 meter hoog en 40 meter breed. Vervolgens wer den 30 meter hoge stalen tanks aan de zijkant van het schip gelast. Daarin zat water en als dat water eruit werd ge perst, zou het schip kunnen gaan drij ven. Daar kwam onze inbreng bij kijken. Want via softwaremodellen moest ons team voorspellen wat het wrak zou doen als de tanks leeggepompt zouden wor den. Door dat te voorspellen, zou je kun nen ingrijpen tijdens de operatie." „Het was onze taak om het ballast-con- trolesysteem te ontwerpen, te laten bou wen en in werking te stellen. Het schip lag deels dertig tot veertig meter onder water. Daar ontstaan grote krachten op het schip en de systemen om het weer drijvend te krijgen. Dus je kunt niet 'even' iets testen. Bovendien hadden we te maken met allerlei systemen die tege lijk moesten werken. Het was voor ieder een zeer ingewikkeld. Dit had niks te maken met innovatie. Het woord innova tie wordt vaak misbruikt voor 'het verbe teren van bestaande systemen'. Hier moest alles worden bedacht en nieuw worden gemaakt. Dan mag je dus abso luut niet conservatief denken." En dan zat er ook nog eens een grote tijdsdruk op het project. Terwijl hij nog met het ontwerp van de systemen bezig was, werden delen ervan al gebouwd. „Het was rocket science. We werden door velen voor gek verklaard." Ruim twee jaar werkte hij in Italië, op offshore schepen naast de Costa Concor dia en op het wrak zelf. Twaalf tot veer tien uur per dag, met vijfhonderd man op de locatie zelf en duizend wereld wijd. Nachten doorwerken. Onder een vergrootglas, want de hele wereld keek mee. Die druk voelde hij wel degelijk. „Er is met argusogen over onze schou ders meegekeken, dat klopt. Dat gaf abso luut spanning. Die was torenhoog. Zeker in het begin was dat heftig." Het zakelijke en technische van het werk werd soms overschaduwd door de emotionele gebeurtenissen. Tijdens de berging kwam een collega om, een dui ker. „En er zijn 32 mensen jammerlijk omgekomen door die ramp. Ik heb door het wrak gelopen. Op zo'n moment be sef je wat er is gebeurd." Jan Walhout is twee weken terug uit Ita lië. De Costa Concordia is rechtgezet, drijvend gebracht en naar de haven van Genua gesleept om gesloopt te worden. „Dit was de grootste, duurste, meest complexe berging ooit. Dit maken we nooit meer mee. We hebben wel veel dingen geleerd die we opnieuw in het klein kunnen gebruiken in andere op drachten." Of Walhout Civil ook betrokken zal wor den bij de sloop van de Costa Concor dia? Hij glimlacht licht geheimzinnig bij de vraag en zegt het 'nog' niet te weten. „Ik ben wel één van de mensen die weet hoe het schip en de installaties werken." SP 'Je mag dus absoluut niet door Maurits Sep Jan Walhout 500 m 22:00 GMT 21:10 GMT THYRREENSE ZEE EILAND GIGLIO Haven Giglio Scole- 50 km rotsen Q Ankerpalen (12) Caissons Platforms Trekkabels Caissons aan gebracht Caissons geleegd Anker kettingen (24) Cementzakken Ankerketting vast gelegd aan bakboord zijde van schip. Kettingen onder romp door vastgemaakt aan ankerpalen op de wal. Zakken cement en stalen platforms vormen stabiele basis. Caissons gelast aan romp en gevuld met water. Kabels geïnstalleerd, die lopen van boven kant caissons naar onderwaterplatforms. Hydraulische vijzels trekken schip rechtop. Romp rust nu op stabiele basis. Meer caissons gelast aan stuurboordzijde voor extra steun bij vlot- brengen van wrak. Bronnen: Titan Salvage Micoperi, persbureau» Water geleidelijk uit caissons gepompt. Lucht in caissons geeft schip voldoende drijf- vermogen om te wor den weggesleept. GRAPHIC NEWS

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 22